Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ


Πιστοποιητικό επιπέδου Α

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 3.10.2016.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

ΦΥΛΛΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 25, 26, 37, 43, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98

ΦΥΛΛΟ 4. ΚΛΑΔΟΣ 10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 31

ΦΥΛΛΟ 6. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 89, 90, 105

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν. 4364/2016
 • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • ΠΕΕ 87/5.4.2016
 • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
 • π.δ. 190/2006
 • ΠΕΕ 86/5.4.2016
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • ΠΕΕ 88/5.4.2016
 • ΠΕΕ 89/5.4.2016
 • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
 • Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016)

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Α - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου A - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Β των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 3.10.2016.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

ΦΥΛΛΟ 4. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 13, 73, 81

ΦΥΛΛΟ 5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 123

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν. 4364/2016
 • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • ΠΕΕ 87/5.4.2016
 • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
 • π.δ. 190/2006
 • ΠΕΕ 86/5.4.2016
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
 • Κανονισμός της ΕΕ 1606/2002
 • ν. 3190/1955 & ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τον ν. 4156/2013
 • ΠΕΕ 88/5.4.2016
 • ΠΕΕ 89/5.4.2016
 • Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016)

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Β - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου B - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 21.2.2017.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν. 4364/2016
 • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • ΠΕΕ 87/5.4.2016
 • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
 • π.δ. 190/2006
 • ΠΕΕ 86/5.4.2016
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • ΠΕΕ 88/5.4.2016
 • ΠΕΕ 89/5.4.2016
 • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
 • Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
 • Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 285/2010
 • Κανονισμός της ΕΕ 1606/2002
 • ν. 3190/1955 & ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τον ν. 4156/2013
 • Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016)

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ- ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 3.10.2016.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 467, 529 (βλ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Ενδεικτικές λύσεις

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
 • ν. 4364/2016
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Για τη νομοθεσία για τα επενδυτικά προϊόντα, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Δ - ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Δ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχή Σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχετικά Θέματα