Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης

Η Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α') ανέλαβε την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

H Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ καλύπτει τις επιτακτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν στις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο περιβάλλον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Επίσης παρέχονται ιστορικά στοιχεία καθώς και υλικό αρχείου που αφορά στις αναρτήσεις, στις διαβουλεύσεις και στις αποφάσεις του ΔΣ της πρώην ΕΠ.Ε.Ι.Α. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Επιπρόσθετα υπάρχει πλήρες πληροφοριακό υλικό για τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και για τους διεθνείς φορείς που βρίσκονται σε συνεργασία  με την Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση της εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης.

Τέλος στην ενότητα αυτή βρίσκεται αναρτημένο ενημερωτικό υλικό για τη λειτουργία του κέντρου πληροφοριών και για τους πελάτες των εταιριών "Ασπίς Πρόνοια" και "Commercial Value".


Σχετικά Θέματα