Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων - Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

Ως πρώτο βήμα, εκδόθηκε η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Νοέμβριο 2009.

Στις 13 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την Οδηγία Omnibus II η οποία τροποποίησε την ανωτέρω Οδηγία, ενσωματώνοντας ρυθμίσεις για τις μακροχρόνιες εγγυήσεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Καθόρισε, επίσης, την 1η Ιανουαρίου 2016 ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη πραγματοποιήθηκε με τον
ν. 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016).

Nομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές διατάξεις και γενικές οδηγίες

- Ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων

    Οδηγίες

    Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί/Αποφάσεις

    Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα

- Ελληνική νομοθεσία στον τομέα των ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων

    Νόμος 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016) 

    Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

- Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή εθνικών επιλογών

    Η άσκηση δικαιωμάτων δυνάμει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ   

-  Υποβολή Δεδομένων

    Για τις Οδηγίες, τις Προθεσμίες, τα Υποδείγματα Υποβολής Δεδομένων και τις Σχετικές Ερωτήσεις, πατήστε εδώ.
    
   


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι