Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Aποφάσεις Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης


EME //

EME 32/2/26.5.2016 Οριστικοποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2/18.12.2015 Απόφασης της ΕΜΕ βάσει της έκθεσης οριστικής αποτίμησης και λήξη της εξυγίανσης στο πιστωτικό ίδρυμα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

EME 31/1/9.5.2016 Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών

EME 28/2/18.12.2015 Εφαρμογή της εντολής μεταβίβασης του άρθρου 38 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 στο υπό εξυγίανση π.ι. «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

EME 23/1/26.11.2015 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το ΠΙ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο ΠΙ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με την απόφαση ΕΜΕ 21/1/17.4.2015

EME 21/3/17.4.2015 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση π.ι.«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο π.ι.«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

EME 21/2/17.4.2015 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο π.ι. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

EME 21/1/17.4.2015 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο π.ι. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

EME 17/1/14.07.2014 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού & ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το ΠΙ "Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ" με την απόφαση ΕΜΕ 14/7/8.12.2013

EME 16/2/10.6.2014 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού & στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το πι "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝΠΕ" στο πι "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" με την απόφαση ΕΜΕ 14/4/8.12.2013

EME 16/1/10.6.2014 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού & στοιχείων ενεργητικόυ που μεταβιβάστηκαν από το πι "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΠΕ" στο πι "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" με την απόφαση ΕΜΕ 14/1/8.12.2013

EME 15/1/30.12.2013 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 14/9/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/8/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και ενεργητικού του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/7/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/6/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/5/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το π.ι."ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/4/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/3/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/2/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το π.ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΠΕ" στο π.ι. "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 14/1/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε." στο π.ι. με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."

EME 13/1/7.11.2013 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ "FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 12/2/26.7.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 12/1/26.7.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 11/1/21.5.2013 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ" στο μεταβατικό ΠΙ "ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ"

EME 10/3/10.5.2013 Διορισμός Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε."

EME 10/2/10.5.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 10/1/10.5.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 9/1/28.1.2013 Οριστικός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση Π.Ι. "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" στο Π.Ι "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" με τις αποφάσεις ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 και 8/1/24.1.2013

EME 8/1/24.01.2013 Μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" και αναμεταβίβαση ήδη μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων - αναπροσαρμογή προσωρινής διαφοράς αξίας μεταβιβαζόμενων περιουσ

EME 7/3/18.1.2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Π.Ι. "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ", θέση αυτού υπό ειδική εκκαθάριση

EME 7/2/18.01.2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο μεταβατικό Π.Ι. με την επωνυμία "ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ"

EME 7/1/18.1.2013 Καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από το Π.Ι. "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ" στο μεταβατικό ΠΙ "ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ"

EME 5/3/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/3/22.6.2012 σχετικά με τον οριστικό καθορισμό της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από τπ ΠΙ "Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ"

EME 5/2/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/2/22.6.2012 σχετικά με τον οριστικό καθορισμό της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το ΠΙ "Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

EME 5/1/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/1/22.6.2012 σχετικά με τον οριστικό καθορισμό της διαφοράς αξίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από το ΠΙ "Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ"

EME 4/3/27.7.2012 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ"

EME 4/2/27.7.2012 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα"Αγροτική Τράπεζα της ΕλλάδοςΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία"Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

EME 4/1/27.7.2012 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ"

EME 3/1/22.6.2012 Oριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού & στοιχείων ενεργητικού που μεταβισάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ" στο Π.Ι. με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"

EME 3/2/22.6.2012 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάριση Π.Ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ." ΣΤΟ Π.Ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"

EME 3/3/22.6.2012 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάριση Π.Ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ." ΣΤΟ Π.Ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"

EME 2/3/9.4.2012 Επανακαθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

EME 2/2/9.4.2012 Αναμεταβίβαση περιουσ/κών στοιχείων του ΠΙ «NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και επανακαθορισμός της διαφοράς αξίας

EME 2/1/9.4.2012 Οριστικός καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο ΠΙ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

EME 1/9/23.3.2012 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ΠΙ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»

EME 1/8/23.3.2012 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ΠΙ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»

EME 1/7/23.3.2012 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»

EME 1/6/23.3.2012 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 1/5/23.3.2012 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 1/4/23.3.2012 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

EME 1/3/23.3.2012 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ με την επωνυμία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ με την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 1/2/23.3.2012 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ με την επωνυμία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

EME 1/1/23.3.2012 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."