EN

Προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «ΤτΕ») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679», όπως ισχύει, και τους κανόνες ασφάλειας του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητας της ΤτΕ.

Ποιος είναι ο αρμόδιος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η ΤτΕ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Μόνο μέλη του προσωπικού της ΤτΕ επιφορτισμένα με αυτόν τον ρόλο θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΤτΕ;

Η ΤτΕ, ως κεντρική Τράπεζα και μέλος του Ευρωσυστήματος, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  μεταξύ άλλων, ως ακολούθως:

 • νόμιμων εκπροσώπων, στελεχών, μετόχων ή/και ομολογιούχων, καθώς και πελατών των εποπτευόμενων από αυτή πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και ασφαλιστικών εταιρειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν στην άσκηση εποπτείας, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και στην άσκηση νομισματικής πολιτικής

 • συναλλασσόμενων, με αυτή, στο πλαίσιο της διενέργειας ταμιακών συναλλαγών με το κοινό

 • εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των φορέων Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του ρόλου της ως Ταμία και Εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου

 • νόμιμων εκπροσώπων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης και επίβλεψης της λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού

 • φυσικών προσώπων στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών αναλύσεων και εκπόνησης ερευνητικών μελετών

Επίσης, στο πλαίσιο άσκησης των λειτουργιών της, η ΤτΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

 • των εν ενεργεία εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έμμισθης εντολής ή άλλως απασχολουμένων σε αυτή, των συνταξιούχων της ΤτΕ καθώς και των υποψηφίων για πρόσληψη

 • προμηθευτών, εργολάβων και λοιπών συνεργατών, στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων για προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες

 • επισκεπτών στις κτιριακές της εγκαταστάσεις

 • συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ΤτΕ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων προβλέπεται στο Πλάνο Χρόνων Τήρησης Αρχειακού Υλικού της ΤτΕ και γνωστοποιείται στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

Χρήση "Cookies"

Η ΤτΕ χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της "cookies" μόνο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του δικτυακού της τόπου.

Τα "cookies" αποτελούν πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται μόνο "cookies" λειτουργικότητας τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών. Αυτά τα "cookies" δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς λόγους ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης έχει την επιλογή για την αποδοχή ή όχι των cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση μη αποδοχής των "cookies" ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου δεν θα έχει πρόσβαση στην ορθή και πλήρη εμφάνιση μέρους του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου που κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ειδικότερα σε περιοχές  όπου χρησιμοποιούνται δικτυακές υπηρεσίες τρίτων στις οποίες η Τράπεζα δεν έχει δικαιοδοσία.

Η ΤτΕ δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες της κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της. Η χρήση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας απαιτεί στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία της ΤτΕ με τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίον δόθηκαν.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία από την ΤτΕ με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις επεξεργασίας του άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οφείλει να στηρίζεται σε μια από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Συναίνεση του υποκειμένου

 • Συμβατική σχέση

 • Έννομη υποχρέωση

 • Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος φυσικού προσώπου

 • Καθήκον δημόσιου συμφέροντος/ άσκηση δημόσιας εξουσίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

 • Έννομο συμφέρον

Στην περίπτωση παροχής συγκατάθεσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διακόπτεται μόλις αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η προηγούμενη επεξεργασία παραμένει νόμιμη.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης αυτών, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης σε οποιαδήποτε επεξεργασία καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία. Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Έχετε, ακόμα, δικαίωμα να ζητήσετε από την ΤτΕ να μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση του ΓΚΠΔ από την ΤτΕ κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Για περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΤτΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bankofgreece.gr ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελ. Βενιζέλου 21

ΑΘΗΝΑ 102 50

Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπληρώνετε την Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκειμένου που θα βρείτε στο παρακάτω πλαίσιο.

Αναλυτικότερα, τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από την ΤτΕ εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή όχι και εφόσον αυτό συμβαίνει να έχετε

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από την ΤτΕ εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή όχι και εφόσον αυτό συμβαίνει να έχετε πρόσβαση σε αυτά και στις πληροφορίες που ορίζονται στον ΓΚΠΔ (άρθρο 15 παρ. 1 ΓΚΠΔ) καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΤτΕ τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων, όταν αυτά είναι ελλιπή.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΤτΕ τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων, όταν αυτά είναι ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η ΤτΕ να εξετάσει το αίτημα σας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 17 ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η ΤτΕ να εξετάσει το αίτημα σας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 17 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΤτΕ να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΤτΕ να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την ΤτΕ και η ΤτΕ έχει υποχρέωση να μην υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την ΤτΕ και η ΤτΕ έχει υποχρέωση να μην υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση δοθείσας συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΤτΕ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση δοθείσας συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΤτΕ.

Πώς προστατεύει η ΤτΕ τα δικαιώματά σας

Η ΤτΕ τηρεί τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι