EN

Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους («οι όροι χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο εκείνα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έντυπο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ' αυτόν.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, οι χρήστες του δικτυακού τόπου της Τράπεζας της Ελλάδος δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευόμενες σ' αυτόν πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται ως πηγή αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος.

Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιτρέπεται η σύνδεση με το δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω δικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο δικτυακός τόπος της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποτε επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP (Internet Protocol), η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι ανωνυμοποιημένες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για λόγους ασφαλείας και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για στατιστικούς σκοπούς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της "cookies" για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και για την παρακολούθηση σε, συγκεντρωτική βάση, της επισκεψιμότητας των σελίδων του δικτυακού της τόπου.

Τα "cookies" είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται "cookies" λειτουργικότητας τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου. Αυτά τα "cookies" δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται "cookies" ανάλυσης τα οποία παρέχει η εταιρεία Google Inc με σκοπό την ανώνυμη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, τη βοήθεια στην κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών καθώς και στην αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μας. 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) για να αρνηθεί τη χρήση ή να διαγράψει τα "cookies". Ωστόσο, τα "cookies" είναι απαραίτητα για την ορθή και πλήρη εμφάνιση του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου. Επιπρόσθετα, ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες τρίτων (π.χ. YouTube, Google Maps, Google Custom Search) οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν "cookies".

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες της κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της. Η χρήση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας απαιτεί στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία της Τράπεζας με τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίον δόθηκαν.

Σε όλους τους χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και για το λόγο αυτό σας συνιστάται να μην αναφέρετε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Τράπεζα της Ελλάδος ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.

Από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει, η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να απαντήσει στο ερώτημα του αποστολέα.

Για περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορεί να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bankofgreece.gr ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελ. Βενιζέλου 21

ΑΘΗΝΑ 102 50

Συνδέσεις με διαδικτυακούς ιστοχώρους τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος και για τους οποίους η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σ' αυτή την περίπτωση, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθένα από αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι