EN

Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους («οι όροι χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο εκείνα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έντυπο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ' αυτόν.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, οι χρήστες του δικτυακού τόπου της Τράπεζας της Ελλάδος δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευόμενες σ' αυτόν πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται ως πηγή αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος.

Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιτρέπεται η σύνδεση με το δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω δικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο δικτυακός τόπος της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποτε επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP (Internet Protocol), η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι ανωνυμοποιημένες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για λόγους ασφαλείας και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για στατιστικούς σκοπούς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της "cookies" για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και για την παρακολούθηση σε, συγκεντρωτική βάση, της επισκεψιμότητας των σελίδων του δικτυακού της τόπου.

Τα "cookies" είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται "cookies" λειτουργικότητας τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου. Αυτά τα "cookies" δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς λόγους ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται "cookies" ανάλυσης τα οποία παρέχει η εταιρεία Google Inc με σκοπό την ανώνυμη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, τη βοήθεια στην κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών καθώς και στην αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μας. 

Ο χρήστης έχει την επιλογή για την αποδοχή ή όχι των "cookies". Ωστόσο, στην περίπτωση μη αποδοχής των "cookies" ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου δεν θα έχει πρόσβαση στην ορθή και πλήρη εμφάνιση μέρους του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου που κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ειδικότερα σε περιοχές  όπου χρησιμοποιούνται δικτυακές υπηρεσίες τρίτων στις οποίες η Τράπεζα δεν έχει δικαιοδοσία.

Επιπρόσθετα, ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες τρίτων (π.χ. YouTube, Google Maps, Google Custom Search) οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν "cookies".

Για παράδειγμα όταν μια ιστοσελίδα περιλαμβάνει ένα αρχείο video, τότε η υπηρεσία YouTube, ενδέχεται, να αποθηκεύει "cookies" που αφορούν την χρήση του αρχείου. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης έχει επιλέξει τη μη αποδοχή των "cookies" τότε η χρήση της υπηρεσίας YouTube θα απενεργοποιηθεί και το αρχείο video δεν θα εμφανίζεται στον επισκέπτη. Αν και η Τράπεζα έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της χρήσης "cookies" από δικτυακές υπηρεσίες τρίτων, δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει και να εξαλείψει τη χρήση τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες της κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της. Η χρήση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας απαιτεί στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία της Τράπεζας με τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίον δόθηκαν.

 

Συνδέσεις με διαδικτυακούς ιστοχώρους τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος και για τους οποίους η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σ' αυτή την περίπτωση, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθένα από αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ιδίως αναφορικά με τη χρήση των "cookies".

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι