Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 To Noμικό Πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος

Στην ενότητα "Νομικό Πλαίσιο" παρουσιάζονται κατά συστηματικό τρόπο νομοθετικά και άλλα κείμενα νομικού ενδιαφέροντος που μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος ιστοχώρου.

Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται το Καταστατικό της Τράπεζας, Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ), Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, Πράξεις του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ), Αποφάσεις της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης, Αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ), καθώς και Αποφάσεις της προγενέστερης αυτής Επιτροπής Πιστωτικών και Τραπεζικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ).

Επίσης στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της Τράπεζας, καθώς και οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Συστημάτων Διακανονισμού και Διαπραγμάτευσης Τίτλων που τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας.

Τέλος, εδώ θα βρείτε κείμενα νομοθετικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κείμενα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.