Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πράξεις Διοικητή και Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3691/2008, την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, με την οποία εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων.

Η εν λόγω Απόφαση επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Επίσης, ενισχύει το ρόλο και εξειδικεύει τα καθήκοντα του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τη γνωστοποίηση ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.

Επιπλέον, παρέχει αναλυτικές οδηγίες στα εποπτευόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ.

Ακόμα, με την εν λόγω απόφαση συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα αντί της ανάληψης μετρητών εκ μέρους των συναλλασσόμενων, προκειμένου περί ποσού άνω των €50.000, να αποδίδουν το σχετικό ποσό μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό.

Περαιτέρω, με την Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008», ταξινομούνται οι επιμέρους υποχρεώσεις συμμόρφωσης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων κατά είδος και ως προς τον βαθμό σπουδαιότητας, στις εξής κλίμακες: ιδιαιτέρως σοβαρή, σοβαρή, απλή και επιπλέον εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού, επιμέτρησης αλλά και δημοσιοποίησης των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων.

Όσον αφορά στην εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των ασφαλιστικών εταιριών που ασκούν ασφαλίσεις ζωής ή παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με επενδύσεις και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με αριθμό 154/5Α/31.08.2009.

Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009 με θέμα την «πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Aπόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 με θέμα «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008».

Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008».

Oι αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 και 290/12/11.11.2009 συμπληρώθηκαν από την απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.07.2010. Ακολούθως, η ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 τροποποίησε τις Αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009, ενώ η Απόφαση ΕΠΑΘ 94/23/15.11.2013 τροποποίησε περαιτέρω την Απόφαση 281/5/17.3.2009.

 


Σχετικά Θέματα