EN

Εκδήλωση

"Υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, διαχείριση δασών και κλιματικά μοντέλα"

13/06/2012 (Σεμινάρια)

ΕΜΕΚΑ, ΤτΕ

Σωφρόνιος Ε. Παπουτσόγλου, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Βασιλική Χρυσοπολίτου & Μηνάς Καφάτος

Σωφρόνιος Ε. Παπουτσόγλου, Ομ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Κλιματική μεταβολή και εκτροφή ιχθύων», Η κλιματική μεταβολή, η οικολογική υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος και η υπεραλίεση, εκτός από τη ραγδαία αύξηση των καταναλωτών, θεωρείται σίγουρο ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συμβάλουν αθροιστικά στη, συνεχώς μειούμενη και με αυξανόμενη ένταση, διαθέσιμη ποσότητα ιχθύων για ανθρώπινη κατανάλωση.Το φαινόμενο αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική, τοπογραφική και υδρογραφική ‘προσωπικότητα’ κάθε υδατοσυλλογής. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην εντατικοποίηση της ελεγχόμενης μαζικής παραγωγής-εκτροφής των ιχθύων εφαρμόζοντας το καταλληλότερο, κατά περίπτωση, σύστημα παραγωγής. Τονίζεται, πάντως, ότι το υψηλότερο επίπεδο αποδόσεως ανά κυβικό μέτρο νερού και ελαχιστοποιήσεως της χρονικής διάρκειας επιτεύξεως του εμπορεύσιμου βάρους των ιχθύων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δυνατοτήτων πλήρους αξιοποιήσεως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας αλλά και ανεξαρτητοποιήσεως από τις επικρατούσες συνθήκες του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και επιτεύξεως του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ευζωίας-‘ευτυχίας’ των ιχθύων, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εφαρμογή του υπερεντατικού-κλειστού/ημίκλειστου συστήματος παραγωγής.
Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης
Δείτε το βίντεο του σεμιναρίου

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, τ. Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων/ ΕΛΚΕΘΕ, «Η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην αλιεία της Μεσογείου», Οι μεγαλύτερες αλλαγές που θα προκληθούν από τις κλιματικές αλλαγές στην θαλάσσια αλιεία θα οφείλονται κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας και δευτερογενώς στα αποτελέσματα που θα προκληθούν από αυτό το γεγονός, όπως είναι η αύξηση του διαλελυμένου CO2, οι αναμενόμενες αλλαγές του pH του θαλάσσιου ύδατος, καθώς επίσης και η υψομετρική άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας. Οι αλλαγές αυτές θα προκαλέσουν αλλεπάλληλες επιδράσεις στον αλιευτικό τομέα και στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα των ελληνικών θαλασσών, επηρεάζοντας όχι μόνο τη δομή των οικοσυστημάτων αυτών και τους ιχθυοπληθυσμούς τους, την παραγωγικότητα και το κόστος της αλιείας, αλλά και την κοινωνικο-οικονομική δομή και διαχείριση του τομέα.
Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης
Δείτε το βίντεο του σεμιναρίου


Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ, «LIFE+AdaptFor: Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», Η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα, προβλέπεται να είναι από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να παρατηρηθούν νέες συνευρέσεις ειδών στο χώρο και στο χρόνο καθώς και αλλαγές στη γεωγραφική εξάπλωση της δασικής βλάστησης. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη εκπόνησης στρατηγικών και εφαρμογής μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος για τη διατήρηση υγιών και παραγωγικών δασών. Στο πλαίσιο του έργου LIFE+ AdaptFor επιχειρείται η επίδειξη της προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή μέσω της εκπόνησης μιας σειράς δράσεων που αφορούν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διερεύνηση του φαινομένου και την κατανόηση της ευπάθειας των δασικών οικοσυστημάτων και της απόκρισής τους στις κλιματικές μεταβολές. Τα ανωτέρω υλοποιούνται σε τέσσερα επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα της χώρας στα οποία έχουν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή και αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση κατάλληλων μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος και την επακόλουθη ενσωμάτωση των μέτρων στα διαχειριστικά σχέδια των εν λόγω περιοχών.
Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης
Δείτε το βίντεο του σεμιναρίου


Μηνάς Καφάτος, Fletcher Jones Professor of Computational Physics, Chapman University, «Μελέτη κλιματικών αλλαγών με πολλαπλά τοπικά μοντέλα στην υδρολογία, στην γεωργία και στα φυσικά οικοσυστήματα», Όπως έδειξε και η πρόσφατη έκθεση της ΕΜΕΚΑ, η αλλαγή του κλίματος έχει επιπτώσεις σε όλη τη Γη και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Δεν έχει ως επίπτωση μόνο την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Πιο άμεσα και με μεγαλύτερους κινδύνους εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, αμμοθύελλες, ξηρασίες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη γεωργία και τον κύκλο του νερού, επομένως την οικονομία και γενικά την κοινωνία. Θα εξετάσουμε πώς πολλαπλά υπολογιστικά κλιματικά μοντέλα σε τοπικό επίπεδο, μαζί με δορυφορικές και τοπικές παρατηρήσεις, χρησιμοποιούνται για τη μελέτη επιπτώσεων στη γεωργία, στα φυσικά οικοσυστήματα και την υδρολογία και θα παρουσιάσουμε αντίστοιχες μελέτες που κάνουμε στην πολιτεία της Καλιφόρνια.
Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης
Δείτε το βίντεο του σεμιναρίου
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι