EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

23/03/2018 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 21 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση συμμόρφωσης για το 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται σε ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2017, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 9 Απριλίου 2018.

Εξωτερική επικοινωνία

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2019

Στις 2 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα των συνεδριάσεων που θα πραγματοποιήσει το 2019. Μετά την έγκριση από το Γενικό Συμβούλιο του προγράμματος των δικών του συνεδριάσεων στις 16 Μαρτίου 2018, τα δύο προγράμματα δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2017

Στις 19 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2017, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Απριλίου 2018.

Δραστηριότητες αγορών

Παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τις τιτλοποιήσεις

Στις 9 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τις τιτλοποιήσεις. Αυτή η δημόσια διαβούλευση αποτελεί συνέχεια της εντολής που ανατέθηκε στην ΕΑΚΑΑ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2402, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο που διέπει την τιτλοποίηση και δημιουργεί ένα ειδικό πλαίσιο για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση, να καταρτίσει διάφορα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα προκειμένου το πλαίσιο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ.

Πτυχές που αφορούν την τεχνική εφαρμογή του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού

Στις 15 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο πτυχές που αφορούν την τεχνική εφαρμογή του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP). Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αγορές ομολόγων από επτά οντότητες στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP), όπως πρότεινε η Deutsche Bundesbank και έπειτα από αξιολόγηση της καταλληλότητας που διενέργησαν η Επιτροπή Πράξεων Αγοράς και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Οι επτά οντότητες είναι οι εξής: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank και Hamburgische Investitions- und Förderbank. Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το ανώτατο όριο μετρητών που γίνονται δεκτά ως εξασφάλιση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωσυστήματος για τον δανεισμό τίτλων από 50 δισεκ. ευρώ σε 75 δισεκ. ευρώ. Αυτή η αύξηση κατά 25 δισεκ. ευρώ είναι ανάλογη προς την αύξηση των διακρατήσεων στο πλαίσιο του PSPP μετά την εισαγωγή της δυνατότητας χρήσης μετρητών ως εξασφάλισης για τον δανεισμό τίτλων τον Δεκέμβριο του 2016. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές παραμέτρους του APP και την εκτέλεσή του διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αντιμετώπιση της υποβολής αναφορών στην περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης που αφορά πρώην μεταβατικά ιδρύματα στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ-ΙΙ

Στις 15 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μια αλλαγή στην αντιμετώπιση της υποβολής αναφορών στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙ) προκειμένου να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί όταν εκδόθηκε η απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10), στην οποία ορίζεται το νομικό πλαίσιο αυτών των πράξεων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για εταιρικές αναδιοργανώσεις που αφορούν ιδρύματα τα οποία κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 14 της απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2016/810) είχαν την ιδιότητα μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 59 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ) για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 6 της απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2016/810. Αντιθέτως, το επικεφαλής ίδρυμα στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ-ΙΙ θα πρέπει να καταγράφει τα σχετικά στοιχεία δανεισμού του αποκτηθέντος μεταβατικού ιδρύματος στο δεύτερο υπόδειγμα υποβολής αναφορών του πιστωτικού ιδρύματος ως προσαρμογή στο ανεξόφλητο ποσό των επιλέξιμων δανείων.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης σχετικά με το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (2017)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποίηση των διαδικασιών του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (correspondent central banking model - CCBM) για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (φυλλάδιο «CCBM») και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με τεχνικό παράρτημα με τίτλο «CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area», το οποίο επίσης επικαιροποιήθηκε αναλόγως. Αυτή η ετήσια επικαιροποίηση περιλάμβανε μικρές μόνο τροποποιήσεις πραγματικών στοιχείων. Τα δύο επικαιροποιημένα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναθεωρημένη εντολή του ευρωπαϊκού φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας

Στις 2 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη εντολή του ευρωπαϊκού φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας (European Forum on the Security of Retail Payments - SecuRe Pay), το οποίο δημιουργήθηκε το 2011 ως εθελοντικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των παρόχων και των φορέων επίβλεψης συστημάτων πληρωμών και μέσων πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η εντολή αναθεωρείται τακτικά. Οι πρόσφατες αναθεωρήσεις αντανακλούν την τρέχουσα οργανωτική δομή της ΕΚΤ και της ΕΑΤ σε επίπεδο επιτροπών, διευκρινίζουν ορισμένες διαδικαστικές πτυχές των εργασιών του φόρουμ και προβλέπουν τη συμμετοχή δύο επιπλέον παρατηρητών σε αυτό, δηλ. της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Η αναθεωρημένη εντολή του SecuRe Pay είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Στις 2 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/12, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια στην Ιρλανδία

Στις 5 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/13, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Μεικτής Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ισότητας του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας (Oireachtas).

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 7 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/14, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ασφάλεια και προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας

Στις 21 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/15, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Συμβατότητα των μέτρων που επιβλήθηκαν σε βάρος του Διοικητή της Latvijas Banka με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 7 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το παραπάνω ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 14.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France

Στις 9 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2018/9 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Δεύτερη δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο επιτόκιο μίας ημέρας για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις σε ευρώ

Στις 15 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του νέου επιτοκίου μίας ημέρας για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις σε ευρώ. Μέσω της διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Απριλίου 2018, η ΕΚΤ σκοπεύει να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη μεθοδολογία του νέου επιτοκίου καθώς και τις βασικές λειτουργικές και τεχνικές παραμέτρους. Τα έγγραφα της δημόσιας διαβούλευσης, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ και κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2018/7 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2018/8 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7, νομικές πράξεις που αφορούν και οι δύο τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων. Αυτές οι νομικές πράξεις εισάγουν δύο βασικές αλλαγές. Πρώτον, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν στο εξής να παρέχουν τα στατιστικά στοιχεία τους σχετικά με τις διακρατήσεις τίτλων απευθείας στην ΕΚΤ, και όχι μέσω της αντίστοιχης εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ), υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ΕθνΚΤ προκρίνει αυτήν την επιλογή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα παροχής στοιχείων. Δεύτερον, διευκρινίστηκε ότι όλες οι σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και εποπτευόμενοι όμιλοι υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ χαρακτηρίζονται τραπεζικοί όμιλοι που παρέχουν στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ΕΚΤ/2018/7. Και οι δύο νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Χαρακτηρισμός τράπεζας ως ιδρύματος «που τελεί υπό πτώχευση ή που ενδέχεται να πτωχεύσει»

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην αξιολόγηση που εκπόνησε το Εποπτικό Συμβούλιο και στην επακόλουθη γνωστοποίηση προς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης η οποία προσδιορίζει ότι η ABLV Bank AS και η θυγατρική της στο Λουξεμβούργο, ABLV Bank Luxembourg SA, τελούν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης ρευστότητάς τους. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης κλήθηκε να δώσει τη γνώμη του σχετικά με την αξιολόγηση που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, και συμφώνησε με την αξιολόγηση. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τελικό συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στις 2 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση του τελικού συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έπειτα από τη σχετική δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της οποίας ελήφθησαν πάνω από 450 μεμονωμένα σχόλια. Τα πιο ουσιώδη και σημαντικά σχόλια συνοψίζονται σε έγγραφο παρατηρήσεων, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2018 μαζί με το τελικό συμπλήρωμα και σχετικό δελτίο Τύπου, έγγραφα τα οποία διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το Brexit κατά τη μεταβατική περίοδο

Στις 5 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση των απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το Brexit κατά τη μεταβατική περίοδο. Αυτές οι απαντήσεις, που λαμβάνουν υπόψη τη συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών που θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου να διαπραγματευθούν πιθανή μεταβατική περίοδο εντός της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων αποχώρησης και τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης για τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Ετήσια έκθεση του 2017 για την εποπτική δραστηριότητα

Στις 12 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ του 2017 για την εποπτική δραστηριότητα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 («κανονισμός ΕΕΜ»), και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή της και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, έπειτα από την παρουσίασή της από την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενότητα «Γενικά θέματα» του οδηγού της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα

Στις 19 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ενότητα «Γενικά θέματα» του σχεδίου οδηγού της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει με σαφήνεια πώς η ΕΚΤ σκοπεύει να διασφαλίσει την ομοιόμορφη κατανόηση των γενικών θεμάτων (δηλαδή θεμάτων που δεν αφορούν συγκεκριμένα υποδείγματα), ιδίως όσον αφορά την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων, δηλαδή τις πρωταρχικές αρχές που διέπουν τα εσωτερικά υποδείγματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων, τη διακυβέρνηση των εσωτερικών υποδειγμάτων, την εσωτερική επικύρωση, την εσωτερική επιθεώρηση, τη χρήση των υποδειγμάτων, τη διαχείριση μεταβολής υποδειγμάτων και τη συμμετοχή τρίτων μερών. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να ξεκινήσει προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι