EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία” από την Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Marfin Popular Bank Public Co Ltd”

31/03/2011 - Ανακοινώσεις

Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Στις 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ. θα ολοκληρωθεί η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (“MEB”) από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd (“MPB”) (εφεξής «οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), σύμφωνα με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (Κύπρου), ημερομηνίας 15ης Δεκεμβρίου 2010, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 7η Ιανουαρίου 2011 (Κύριο Μέρος, Τμήμα Β΄, αρ. 23/7.1.2011).

2. Η συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται με μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΜΕΒ στην MPB, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 και στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 («Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις»), καθώς και εν γένει την Κυπριακή και Ελληνική νομοθεσία.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά τη συνεδρίασή τους της 13ης Νοεμβρίου 2009, μεταξύ άλλων, κατήρτισαν το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της MEB από την ΜPB, σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΒ του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου και 3 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009. Το από 13.11.2009 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή και Ελληνική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα αφενός κατατέθηκε στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας την 19η Νοεμβρίου 2009 (Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: ΗΕ1) και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 20ή Νοεμβρίου 2009 (Κύριο Μέρος, Τμήμα Β΄, αρ. 4394/20.11.2009), αφετέρου καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης) την 20ή Νοεμβρίου 2009 (Αρ. Πρωτ. Κ2-11889/20.11.2009), σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (τ. ΑΕ & ΕΠΕ, αρ. 13530/20.11.2009).

Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Απορροφώσα Εταιρεία MPB υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας ΜΕΒ και κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της ΜΕΒ αναλαμβάνονται από την ΜΡΒ. Η ΜΕΒ καθίσταται υποκατάστημα της ΜΡΒ. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να απευθύνεται στο Υποκατάστημα της MPB στην Ελλάδα Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, 151 25 Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Ελλάδα ή Μητροπόλεως αρ. 20 και Κομνηνών, Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Η ΜΡΒ εδρεύει στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ 154, Λευκωσία, Κύπρος.

4. Το Υποκατάστημα της MPB στην Ελλάδα θα αποτελέσει τη συνέχεια της λειτουργίας της ΜΕΒ και θα φέρει τον διακριτικό τίτλο (εμπορική επωνυμία) «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» / «MARFIN EGNATIA BANK». Ο εν λόγω διακριτικός τίτλος επελέγη από το πιστωτικό ίδρυμα. Το Υποκατάστημα της MPB θα λειτουργεί στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης βάσει των προνοιών του άρθρου 25 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Οι εργασίες του υποκαταστήματος της ΜΡΒ στην Ελλάδα θα υπόκεινται στην πρωταρχική εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Τράπεζα της Ελλάδας, ως αρμόδια εποπτική αρχή κράτους–μέλους υποδοχής, θα εξακολουθήσει να έχει, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την ευθύνη που απορρέει από την οδηγία 2006/48/ΕΚ και ιδιαίτερα από τα άρθρα 29 – 35 και 41 αυτής, αναφορικά με τις κυρώσεις και την εποπτεία της ρευστότητας του υποκαταστήματος.

Το Υποκατάστημα της ΜΡΒ στην Ελλάδα δύναται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διεξάγει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Όσον αφορά την κάλυψη των καταθετών και των επενδυτών πελατών του υποκαταστήματος, σημειώνεται ότι, από την εν λόγω ημερομηνία, θα γίνει αυτόματη μετάπτωση από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (TEKE) της Ελλάδας, στο Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών της Κύπρου. Επισημαίνεται ότι από τη μετάπτωση αυτή δε μεταβάλλεται το όριο της κάλυψης των καταθετών το οποίο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ το όριο της κάλυψης των επενδυτών πελατών ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι