EN

Ευκαιρίες Απασχόλησης

  • Κοινοποίηση:

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

07/10/2010 - Ευκαιρίες Απασχόλησης

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, τέσσερις (4) δικηγόρους Αθηνών ή Πειραιώς, για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

Η μηνιαία αντιμισθία προσδιορίζεται κατ’ αντιστοιχία προς τις αποδοχές του Υπολογιστή του Λογιστικού Κλάδου με προσμέτρηση επί πλέον χρόνου πλασματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτό δύο (2) ετών και με βάση το Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του προσωπικού των Τραπεζών που αντιστοιχεί στην κατά τα ανωτέρω ένταξη. Η παραπάνω μηνιαία αντιμισθία αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου αυτού και τις διατάξεις του Οργανισμού της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και λοιπών Κανονισμών της Τράπεζας, λαμβανομένων πάντως υπόψη των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και των βάσει αυτού εκάστοτε εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης περί καθορισμού ελάχιστων ορίων αμοιβής.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι ανεγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος και δικηγόροι από διετίας τουλάχιστον, πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση και να γνωρίζουν άριστα, πέραν της Ελληνικής, μία τουλάχιστον Ευρωπαϊκή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επί πλέον εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή οριστική απαλλαγή από αυτές.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε φάκελο με την ένδειξη “Προκήρυξη 1/2010 για την πρόσληψη δικηγόρων” είτε με συστημένη επιστολή, είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο 241, 2ος όροφος), Ελ. Βενιζέλου 21 – Αθήνα – Τ.Κ. 102 50, γίνονται δε δεκτές εφ’ όσον έχουν ημερομηνία αποστολής (της ταχυδρομικής σήμανσης του φακέλου αποστολής ή της απόδειξης παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών, κατά περίπτωση) από 12 Οκτωβρίου μέχρι και 27 Οκτωβρίου 2010.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αμφοτέρων των όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητας, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται, κατά την κρίση του υποψηφίου, από δείγματα αυτόνομης δικηγορικής εργασίας (δικόγραφα, αποφάσεις κλπ.).
  • Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκδιδόμενο μετά τη δημοσίευση της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
  • Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή σε οποιονδήποτε εντολέα ή ότι θα διακόψει τυχόν παρεχόμενες εφ’ όσον προσληφθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα ή που θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν επιλογής από επιτροπή νομικών της Τράπεζας, σε πρώτο μεν στάδιο επί τη βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των εν γένει δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, εν συνεχεία δε με προφορική συνέντευξη (interview) όσων κριθούν επικρατέστεροι, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της επιτροπής.

Θα συνεκτιμηθούν η εν γένει ακαδημαϊκή κατάρτιση, κατά προτίμηση στα αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Τράπεζα, η τυχόν δικηγορική εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα, η προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης με την Τράπεζα, καθώς και η δυνατότητα πρόσφορης πραγματικής παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, κατά δε τη συνέντευξη και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

Όσοι επιλεγούν προς πρόσληψη στην Τράπεζα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
  • Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες).

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από όσους επιλεγούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της, επίσης δε να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρόσληψή τους.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 3203895, 210 3202027, 210 3202304.

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού

 

 

 

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι