EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Η ΕΚΤ ξεκινά διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδια οδηγών προς τις τράπεζες σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου και της ρευστότητάς τους

02/03/2018 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Τα σχέδια οδηγών πληροφορούν τις τράπεζες για τις προσδοκίες της ΕΚΤ όσον αφορά την εσωτερική διαχείριση του κεφαλαίου (ICAAP) και της ρευστότητάς τους (ILAAP).

● Η εποπτική εμπειρία δείχνει ότι οι τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να βελτιώσουν την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών τους όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας κεφαλαίου και ρευστότητας.

● Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 4 Μαΐου 2018.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αρχών που στηρίζουν τις προσδοκίες της σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP) και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) των τραπεζών.

Τα επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας είναι ουσιώδη για την ανθεκτικότητα των επιμέρους τραπεζών. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και, με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το μέλλον, να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι εντοπίζονται, αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης και καλύπτονται από επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας σε διαρκή βάση. Οι τράπεζες υποβάλλουν δέσμη πληροφοριών που αφορούν την ICAAP και την ILAAP στις οικείες μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) σε ετήσια βάση. Οι ΜΕΟ λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες υπόψη στις ετήσιες αξιολογήσεις των ICAAP και των ILAAP τις οποίες διενεργούν ως μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Το 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε τις προσδοκίες της για τις εποπτευόμενες τράπεζες όσον αφορά τις ICAAP και τις ILAAP. Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, η ΕΚΤ εντόπισε σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι επιμέρους τράπεζες, καθώς και την ανάγκη για βελτιώσεις σε όλες τις τράπεζες.

Στις αρχές του 2017, η ΕΚΤ ξεκίνησε ένα πολυετές πρόγραμμα για τις ICAAP και τις ILAAP με σκοπό την προώθηση βελτιώσεων. Στόχος της ΕΚΤ είναι να αναπτύξει μια πιο αναλυτική σειρά εποπτικών προσδοκιών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που θα λάβει από τα ιδρύματα και άλλους συμμετέχοντες του κλάδου. Έπειτα από έναν πρώτο γύρο υποβολής σχολίων μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2017, η ΕΚΤ επικαιροποίησε τους οδηγούς και σήμερα προσκαλεί τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί αυτών.

Τα ιδρύματα παροτρύνονται να αντιμετωπίσουν τυχόν κενά ή αδυναμίες στις ICAAP και τις ILAAP τους, σε στενό διάλογο με τις οικείες ΜΕΟ στην ΕΚΤ, οι οποίες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους οδηγούς από το 2019 στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ICAAP και των ILAAP.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2018. Τα δύο σχέδια οδηγών και μια σειρά από συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης στις 24 Απριλίου 2018. Πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής σχολίων επί των επικαιροποιημένων οδηγών και για τη δήλωση συμμετοχής στη συζήτηση διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα λάβει, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ronan Sheridan, τηλ.: +49 69 1344 7416.
Σημειώσεις:

● Σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive IV - CRD IV), τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν μια ICAAP, δηλ. αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την εκτίμηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις για την ILAAP ορίζονται στο άρθρο 86 της CRD IV.

● Οι οδηγοί της ΕΚΤ σχετικά με την ICAAP και την ILAAP ακολουθούν μια προσέγγιση βασιζόμενη σε αρχές με επίκεντρο βασικές πτυχές που έχουν επιλεγεί από την σκοπιά της εποπτείας. Δεν επιδιώκουν να παράσχουν πλήρη καθοδήγηση σχετικά με όλες τις πτυχές που έχουν σημασία για τη διενέργεια αξιόπιστων ICAAP και ILAAP.

● Η ICAAP και η ILAAP είναι, κατ' αρχήν, εσωτερικές διαδικασίες που θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως από το κάθε ίδρυμα. Εξακολουθεί επομένως να αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε ιδρύματος η εφαρμογή ICAAP και ILAAP που χαρακτηρίζονται κατάλληλες για τις ιδιαίτερες συνθήκες του. Η ΕΚΤ αξιολογεί τις ICAAP και τις ILAAP των ιδρυμάτων κατά περίπτωση.

● Μόλις εκδοθούν, οι οδηγοί δεν θα υποκαταστήσουν τυχόν ισχύον δίκαιο που εφαρμόζει τα άρθρα 73 και 86 της CRD IV ούτε θα κατισχύσουν αυτού. Από τις διατάξεις της CRD IV για την ICAAP και την ILAAP, οι οδηγοί εξάγουν επτά αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση των ICAAP/ILAAP των ιδρυμάτων ως μέρος της SREP, από το 2019.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι