EN

Ευκαιρίες Απασχόλησης

 • Κοινοποίηση:

Προκήρυξη 1/2014

07/11/2014 - Ευκαιρίες Απασχόλησης

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, δώδεκα (12) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος αυτής, ως εξής:

Α. Εννέα (9) θέσεις επιθεωρητών πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή στην Ελεγκτική ή σε συνδυασμό αυτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Α/1

Έλεγχος Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ασφαλιστικών Εταιρειών

9

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή στην Ελεγκτική ή σε συνδυασμό αυτών

5 έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων κατά προτίμηση:

-2 έτη σε ελεγκτικά αντικείμενα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και

-3 έτη σε έλεγχο ασφαλιστικών εταιρειών στη θέση του εσωτερικού ή εξωτερικού ελεγκτή

-Γνώση και εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου των ασφαλιστικών εταιρειών

-Πιστοποίηση CFA, CIA, ACCA, PRM

5 έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων κατά προτίμηση:

-2 έτη σε ελεγκτικά αντικείμενα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και

-3 έτη στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων και στον έλεγχο των επιμέρους πιστοδοτικών φακέλων

-Γνώση και εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων

-Πιστοποίηση CFA, CIA, ACCA, PRM

5 έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων κατά προτίμηση:

-2 έτη σε ελεγκτικά αντικείμενα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και

-3 έτη σε μονάδα διαχείρισης κινδύνων

-Γνώση και εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων

-Γνώση αξιολόγησης υποδειγμάτων εσωτερικών διαβαθμίσεων

-Πιστοποίηση CFA, CIA, ACCA, PRM

Β. Τρεις (3) θέσεις επιθεωρητών πληροφοριακών συστημάτων, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Β/1

Εποπτεία και Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική

5 έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων κατά προτίμηση:

-3 έτη σε έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων και

-2 έτη σε μονάδα πληροφορικής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας

-Εμπειρία σε ελεγκτικό ή μηχανογραφικό περιβάλλον ασφαλιστικής εταιρείας

ή

τηλεπικοινωνίες και δίκτυα

ή

πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας κατά προτίμηση εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικής τραπεζικής

-Πιστοποίηση CISA, CISSP, CISM

I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι., στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες.
 2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
 3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
 5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

II. ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr

Οι υποψήφιοι:

 • οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα),
 • μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περισσότερες από μία θέση εργασίας, εφόσον διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα,
 • έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, συνεπικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης Egon Zehnder.

Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

 • Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί αλλοδαπών τίτλων σπουδών, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα.
 • Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα (Ελ. Βενιζέλου 21) σε χρόνο που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

Τα ονόματα των επιτυχόντων ανά εξειδίκευση και μέχρι του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr.

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.
 3. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα επιτρέπει στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται:

 • να ζητήσει, κατά την κρίση της, από τους επιτυχόντες την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών και να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψή τους,
 • να μην προβεί στην πρόσληψη επιτυχόντος ο οποίος έχει καταδικασθεί ή διώκεται για αδίκημα, το οποίο, κατά την απόλυτη κρίση της, δύναται να επηρεάσει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών).

V. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξής:

 • Οι κάτοχοι M.A. ή M.Sc στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
 • οι κάτοχοι δύο (2) M.A. ή M.Sc στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση δύο (2) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
 • οι κάτοχοι Ph.D. στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών (3) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

Στους κατά τα ανωτέρω εντασσόμενους δεν θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της Τράπεζας για προσμέτρηση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω πτυχίων, δεδομένου ότι θα έχουν τύχει προσμέτρησης πλασματικού χρόνου λόγω των τίτλων σπουδών τους κατά την ένταξή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202074 και 210 3202091 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 14:30).

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι