EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

04/05/2006 - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχουν ένα κοινό όραμα για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και τη διαδικασία που οδηγεί στην υλοποίησή του. Και οι δύο συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και ενθαρρύνουν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν τις τεχνικές συνθήκες για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ έως το τέλος του 2010.

Όραμα

Η Επιτροπή και η ΕΚΤ βλέπουν τον SEPA ως μια ολοκληρωμένη αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών η οποία υπόκειται σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό και στην οποία δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών πληρωμών εντός της ζώνης του ευρώ. Αυτό απαιτεί την εξάλειψη όλων των εμποδίων τεχνικής, νομικής και εμπορικής φύσεως μεταξύ των εθνικών αγορών πληρωμών ως έχουν σήμερα.

Η εισαγωγή του ευρώ ως του ενιαίου νομίσματος της ζώνης του ευρώ θα ολοκληρωθεί μόνο όταν ο SEPA καταστεί πραγματικότητα, δηλαδή όταν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές είναι σε θέση να πραγματοποιούν μη εγχρήματες πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης του ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμής με την ίδια ευκολία, αποδοτικότητα και ασφάλεια όπως συμβαίνει σήμερα όταν εκτελούν τις πληρωμές τους στη χώρα τους.

Με τη θέσπιση ανοικτών και κοινών προτύπων που υπερβαίνουν τα εμπόδια τεχνικής και εμπορικής φύσεως και με την προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού, οι τελικοί χρήστες των βελτιωμένων υπηρεσιών πληρωμής, δηλαδή οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές, θα ωφεληθούν από τη διαφάνεια των τιμών και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών από άποψη κόστους. Ο SEPA θα επιτρέψει στον κλάδο πληρωμών να γίνει πιο αποδοτικός, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικές αποταμιεύσεις και οφέλη για την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία και διευκολύνοντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Η διαδικασία του SEPA απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πληρωμής με την παροχή πανευρωπαϊκών προϊόντων τα οποία είναι εξίσου εύκολα, αποδοτικά και ασφαλή με τα προϊόντα που υπάρχουν σήμερα σε εθνικό επίπεδο. Ο SEPA πρέπει να προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν τα σύγχρονα μέσα πληρωμής στο τέλος της δεκαετίας και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών. Ο SEPA πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς το μέλλον, στηρίζοντας και καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση των νέων τεχνολογικών ευκαιριών. Πέραν των βασικών προϊόντων του SEPA που αναπτύσσονται επί του παρόντος, νέες ευκαιρίες, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη.

Η τυποποίηση των υπηρεσιών πληρωμής και διεκπεραίωσης είναι ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, είναι ουσιώδες οι χρήστες, ιδίως οι επιχειρήσεις και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετέχουν στον καθορισμό των προτύπων.

Ορόσημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council - EPC) έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση του SEPA όσον αφορά τη θέσπιση των συστημάτων, των πλαισίων και των απαραίτητων προτύπων στα οποία στηρίζεται ο SEPA. Η Επιτροπή και η ΕΚΤ εκμεταλλεύονται αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσουν την υποστήριξή τους σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει το EPC για τον Ιανουάριο του 2008:

  • Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα πληρωμής του SEPA για τη μεταφορά κεφαλαίων και την άμεση χρέωση, όπως έχουν καθοριστεί από το EPC.

  • Θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί τα εμπόδια τεχνικής φύσεως όσον αφορά τη διασυνοριακή αποδοχή πληρωμής με κάρτα στο σημείο πώλησης και τις αναλήψεις μετρητών σε ευρώ με τη χρήση κάρτας. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί κατάλληλες διατάξεις και πρότυπα τεχνικής και συμβατικής φύσεως, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα.

  • Θα έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες ώστε οι υποδομές να έχουν καταστεί συμβατές με τα συστήματα του SEPA. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, αυτό απαιτεί ανοικτά και κοινά πρότυπα που θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης και παρόχους υποδομών της ΕΕ για την εκτέλεση πληρωμών σε ευρώ, ώστε να υπάρξει προετοιμασία για τη διαλειτουργικότητα και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, η Επιτροπή και η ΕΚΤ τονίζουν ότι είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως ο δημόσιος τομέας, να συμβάλλουν στην επίτευξη του SEPA. Παρέχοντας πολιτική στήριξη και υιοθετώντας από τα πρώτα στάδια τα προϊόντα του SEPA, ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για την επιτυχία του SEPA.

Η Επιτροπή και η ΕΚΤ στηρίζουν επίσης τα συστήματα και τα πλαίσια, τα οποία συμφωνήθηκαν από το EPC στις 8 Μαρτίου 2006, ως τη βάση για την εισαγωγή των προϊόντων του SEPA το 2008. Η Επιτροπή και η ΕΚΤ αποδίδουν μεγάλη σημασία στις εργασίες του EPC με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των συστημάτων και των πλαισίων στο μέλλον, προκειμένου να εκπληρώνονται συνεχώς οι απαιτήσεις των χρηστών και να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών. Ως προς αυτό, η Επιτροπή και η ΕΚΤ καλωσορίζουν ως πρώτο βήμα το διάλογο μεταξύ του EPC και των τελικών χρηστών, καθώς και τη δέσμευσή τους να εμπλέξουν στο μέλλον πιο ανοικτά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Καλωσορίζουν επίσης τη δέσμευση για κοινή συνεργασία όσον αφορά τα πρότυπα μεταξύ των κλάδων που είναι απαραίτητα ώστε ο SEPA να καταστεί ελκυστικός για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η παράδοση των προϊόντων του SEPA είναι μόνο το πρώτο βήμα, εφόσον η εισαγωγή των μέσων ως μιας απλής μόνο λύσης για τις διασυνοριακές πληρωμές δεν θα οδηγήσει σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη αγορά στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η μετάπτωση μιας κρίσιμης μάζας εθνικών μεταφορών κεφαλαίων, άμεσων χρεώσεων και πληρωμών με κάρτα στα μέσα πληρωμών του SEPA θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 2010. Περαιτέρω βήματα θα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ευρεία υιοθέτηση των νέων και αποδοτικών μέσων του SEPA. Το επίπεδο υπηρεσιών των μέσων του SEPA θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου καλό –κατά προτίμηση καλύτερο– με το επίπεδο των υφιστάμενων εθνικών μέσων. Αυτό θα επιτρέψει μια μετάπτωση στα μέσα του SEPA την οποία θα καθοδηγεί η αγορά.

Η Επιτροπή και η ΕΚΤ υποστηρίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνεχή αυτορρύθμιση του κλάδου, αλλά με δεδομένη τη σημασία και το μέγεθος των κοινωνικών και οικονομικών οφελών του SEPA, η Επιτροπή διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προτείνει ή να θεσπίζει τις νομοθετικές διατάξεις που κρίνει αναγκαίες για την επίτευξή του.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι