EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια): Σεπτέμβριος 2012

21/09/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Τεχνικά χαρακτηριστικά των Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις σχετικά με διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά των οριστικών συναλλαγών του Ευρωσυστήματος στις δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων με σκοπό τη διαφύλαξη της κατάλληλης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής καθώς και του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Το πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών περιγράφεται σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μέτρα για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας ασφαλειών

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας ασφαλειών ούτως ώστε να συνεχίσει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των αντισυμβαλλομένων στις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Θα τεθούν σε ισχύ με την υιοθέτηση νομικών πράξεων οι οποίες θα θεσπίζουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών.

Παράταση της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Bank of England

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, κατόπιν συνεννόησης με την Bank of England, αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια της προσωρινής συμφωνίας την οποία είχαν συνάψει οι δύο κεντρικές τράπεζες στις 17 Δεκεμβρίου 2010 με σκοπό την παροχή ρευστότητας μέσω πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η συμφωνία επρόκειτο να λήξει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, αφού είχε ήδη δοθεί μια πρώτη παράταση στις 25 Αυγούστου 2011. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κοινό κέντρο τιμολόγησης του Ευρωσυστήματος – πρώτη έκδοση

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση σε λειτουργία του κοινού κέντρου τιμολόγησης του Ευρωσυστήματος («Common Eurosystem Pricing Hub» - CEPH), το οποίο θα αντικαταστήσει τα δύο υπάρχοντα κέντρα αποτίμησης που διαχειρίζονται επί του παρόντος η Banque de France (για την αποτίμηση τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση) και η Deutsche Bundesbank (για την αποτίμηση άλλων χρεογράφων). Το CEPH θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη ενιαία πλατφόρμα που θα παρέχει στο Ευρωσύστημα ενιαίες τιμές τις οποίες θα χρησιμοποιούν όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Η πρώτη έκδοση του CEPH τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Τροποποίηση του βασικού συστήματος τιμολόγησης του TARGET2

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του βασικού συστήματος τιμολόγησης του TARGET2. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση των χρεώσεων για τα μέλη του TARGET2 η οποία θα εξασφαλίσει την επίτευξη του αρχικού στόχου του TARGET2 για κάλυψη του κόστους έως το τέλος του 2016. Οι αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στη νέα κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με το TARGET2 και θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2013.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σταθεροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία λογαριασμού αποθεματικών του Δημοσίου στην Lietuvos bankas για την αντιμετώπιση της κρίσης

Στις 3 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/63, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Banca Monte dei Paschi di Siena

Στις 3 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/64, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 13 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/65, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο στη Γερμανία


Στις 16 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/66, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών στην Αυστρία

Στις 24 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/67, κατόπιν αιτήματος της Oesterreichische Nationalbank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς στην Ιρλανδία

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/68, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αύξηση κεφαλαίου της Banque centrale du Luxembourg

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/69, κατόπιν αιτήματος της Banque centrale du Luxembourg.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα που αφορούν την αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων στην Ιρλανδία

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/70, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών στη Σλοβενία

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/71, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων / Τραπεζογραμμάτια

Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/19 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση σε κυκλοφορία της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ και να διευκρινιστούν ορισμένες απαιτήσεις. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 και είναι επίσης διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2012/20 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Η σύσταση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ καθώς και την αντίστοιχη εξέλιξη του κόστους. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ με την ευκαιρία της τελετής για την ολοκλήρωση των βασικών δομικών εργασιών η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι