EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Aνακοίνωση για την Πώληση Ακινήτου στον Πειραιά

27/05/2009 - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος φέρει εις γνώση των ενδιαφερομένων ότι δέχεται προσφορές για την πώληση ακινήτου στoν Πειραιά, το οποίο ανήκει σ’ αυτήν κατά πλήρη κυριότητα και μέχρι πρότινος στέγαζε το τοπικό Υποκατάστημά της.

Το προς πώληση κτήριο βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 και Μακράς Στοάς, αποτελείται από ανωδομή τεσσάρων ορόφων συνολικής επιφάνειας 2.724,00 τ.μ., υπόγειο δύο ορόφων συνολικής επιφάνειας 1.548,00 τ.μ. και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο κτήριο.

Επισκέψεις στο κτίριο μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιος κ. Αθανάσιος Βαλασόπουλος τηλ.210 3202630), οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν, πράγμα το οποίο η Τράπεζα συνιστά, να συνοδεύονται από μηχανικό προς το σκοπό ενδελεχούς περιήγησης και ενημέρωσής τους.

Στο πλαίσιο πληρέστερης ενημέρωσής τους η Τράπεζα θα θέτει υπόψη τους σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τομές).

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 κατά τις εργάσιμες ώρες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη:

«Προς την Τράπεζα της Ελλάδος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την αγορά ακινήτου στον Πειραιά»

Υποβολή προσφοράς γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί πλήρως και έχει λάβει γνώση των παραπάνω σχεδίων, και ότι το κτήριο είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Τις προσφορές μπορεί να παραδώσει είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, είτε αντιπρόσωπος του, εφοδιασμένος με εξουσιοδοτική επιστολή, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, 3ος όροφος, Γραφ. 353, τηλ. 210/3202178).

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ως και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και μη υποβολής τέτοιας αίτησης ως και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο φερεγγυότητας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ως προκαταβολή, εντός το αργότερο 10 ημερών από την γνωστοποίηση στον υποψήφιο ΑΓΟΡΑΣΤΗ της επιλογής της δικής του προσφοράς, ποσό υπολογιζόμενο ως εύλογο ποσοστό επί του τιμήματος.

Κατά τα λοιπά το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ με τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης (φόροι, αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα σύνταξης σχετικής πράξης, δηλώσεις και πιστοποιήσεις της εφορίας, κλπ) θα βαρύνουν τον αγοραστή, το δε συμβόλαιο θα συνταχθεί στην Αθήνα από συμβολαιογράφο της περιφέρειας των Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς που θα υποδείξει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς είτε από όλους είτε από συγκεκριμένους υποψηφίους καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους, είτε να μην πωλήσει το ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές, κηρύσσοντας την όλη διαδικασία άγονη και ασύμφορη και δεν φέρει για το λόγο αυτό καμία ευθύνη.

Οποιαδήποτε ευθύνη (περιλαμβανομένης και της ευθύνης για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις) της Τράπεζας για τις ενέργειες αυτές και γενικά από την ανακοίνωση αυτή σε οποιονδήποτε από αυτούς που θα παρουσιασθούν ως υποψήφιοι αγοραστές αποκλείεται.

Θα επιλεγεί η κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας συμφερότερη προσφορά λαμβανομένου υπόψη , πέραν της τιμής προσφοράς, και του κατά την προτεινόμενη χρήση σεβασμού της ιστορίας και αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας του κτηρίου.

Αθήνα, 27 Μαϊου 2009
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι