EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και αποτελέσματα Xρήσεως 2004

18/03/2005 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 18 Μαρτίου 2005, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα της Χρήσεως 2004.

Τα κέρδη της Τράπεζας, πριν από το σχηματισμό προβλέψεων, ανήλθαν στη χρήση 2004 σε 288,1 εκατ. ευρώ, έναντι 240 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 20%, ενώ τα μετά τις προβλέψεις καθαρά κέρδη της χρήσεως 2004 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης (καθαρά κέρδη 2004: 205,6 εκατ. ευρώ, έναντι 218,3 εκατ. ευρώ το 2003).

Σημειώνεται ότι, όπως και κατά το έτος 2003, τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος επηρεάστηκαν δυσμενώς από δύο σημαντικά γεγονότα:

-την περαιτέρω ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, αλλά και των κυριότερων ξένων νομισμάτων, η οποία επηρέασε αρνητικά την κατά την 31.12.2004 αξία σε ευρώ των περιουσιακών τους στοιχείων που ήταν εκπεφρασμένα σε αυτά τα νομίσματα και

-τη διατήρηση σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων τόσο του ευρώ, όσο και των ξένων νομισμάτων, τα οποία επηρέασαν δυσμενώς τα έσοδα από τόκους.

Αναλυτικά, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της Τράπεζας κατά τη χρήση 2004 ήταν:

· Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 55,1 εκατ. ευρώ (325,9 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 270,8 εκατ. ευρώ το 2003).

Η αύξηση οφείλεται στη μείωση των χρεωστικών τόκων και ιδιαίτερα αυτών που απορρέουν από την κίνηση του δοσοληπτικού λογαριασμού της Τράπεζας με το Ευρωσύστημα (TARGET).

· Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες, συμμετοχές, καθώς και των λοιπών εσόδων κατά 38,1 εκατ. ευρώ (268,8 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 230,7 εκατ. ευρώ το 2003).

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες, καθώς και στη μεταφορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2004 ποσού 91,4 εκατ. ευρώ, έναντι 60,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της αξίας των τραπεζογραμματίων δραχμών, τα οποία εκτιμάται ότι δε θα προσκομισθούν στην Τράπεζα προς ανταλλαγή έναντι ευρώ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ανταλλαγής τους (1/3/2012).

· Η μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 24 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2003).

Κατά τη χρήση 2004, η Τράπεζα, ενώ πραγματοποίησε κέρδη από τις χρηματοοικονομικές πράξεις και συγκεκριμένα τα κέρδη από τις πράξεις σε συνάλλαγμα ανήλθαν σε 71,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 87,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το καθαρό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2004 με τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, ύψους 68,2 εκατ. ευρώ, από την αποτίμηση του συναλλαγματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες ζημίες, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, από την αποτίμηση των χρεογράφων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις τράπεζες-μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και ιδιαίτερα την αρχή της συντηρητικότητας, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, που προκύπτουν στο τέλος της χρήσεως από την αποτίμηση του χρυσού, των χρηματοοικονομικών μέσων σε ξένο νόμισμα και των χρεογράφων, δεν λογίζονται ως έσοδα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Αντίθετα, οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

· Η μείωση κατά 13% των διοικητικών δαπανών και λοιπών εξόδων και η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των αποδοχών προσωπικού (αύξηση κατά 3,7%).

· Η αύξηση των αποσβέσεων κατά 76%, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις του κόστους εκτύπωσης τραπεζογραμματίων ευρώ, λόγω καταστροφής μεγαλύτερης ποσότητας εφθαρμένων (τραπεζογραμμάτια τα οποία μετά από διαλογή κρίθηκαν ακατάλληλα για επανακυκλοφορία).

· Η μη ύπαρξη εσόδων από την ΕΚΤ, η οποία το έτος 2004 παρουσίασε ζημίες. Το ύψος της ζημίας που αντιστοιχεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την κλείδα κατανομής της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, ανέρχεται στο ποσό των 36,1 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη αυτής της υποχρέωσης η Τράπεζα σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2004.

· Η ενίσχυση της πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού , οι οποίες απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό της, με ποσό 35 εκατ. ευρώ, έναντι 10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση

Οι σημαντικότερες μεταβολές στα στοιχεία του Ισολογισμού κατά τη χρήση 2004 αφορούν:

· Την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων

Στη χρήση 2004 η Τράπεζα, εφαρμόζοντας το άρθρο 15 του Ν.3229/2004, προέβη σε αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των γηπέδων και των κτιρίων που έχει στην κυριότητά της, στην εύλογη (αγοραία) αξία τους, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές.

Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία ύψους 492,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Μέρος του αποθεματικού αυτού προβλέπεται να κεφαλαιοποιηθεί και το υπόλοιπο θα παραμείνει ως ειδικό αποθεματικό, με προορισμό τον συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

· Το σχηματισμό προβλέψεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού.

Μετά τη δημιουργία του ως άνω αποθεματικού από την υπεραξία των ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος ενίσχυσε σημαντικά τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση των εκ του Νόμου και του Καταστατικού μελλοντικών υποχρεώσεών της προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού, με μετατροπή του ειδικού αποθεματικού που είχε σχηματισθεί πριν από την ένταξη της Τράπεζας στο Ευρωσύστημα, ύψους 558 εκατ. ευρώ.

*

Το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 2,85 ευρώ, έναντι 2,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2003 και είναι αυξημένο κατά 14%. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 31.12.2004, το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση της τάξεως του 3%.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι