EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και τροποποίηση κανόνων διαφάνειας και ρυθμίσεων σχετικά με τη διακίνηση των επιταγών

13/12/2006 - Δελτία Τύπου

Στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Συνεδρ. 234/11.12.2006), έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης, κατά την περιοδική εξέταση 47 πορισμάτων ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών της τράπεζας, ως ακολούθως:

i) Σε 13 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους € 14.133.334 για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών (ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει) και των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 2912/2001, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι παραβάσεις αφορούν:

- παροχή όχι πλήρους ή έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους

- μη σαφή προσδιορισμό του ύψους και του τρόπου μεταβολής του κυμαινομένου επιτοκίου

- είσπραξη αναλογικής προμήθειας κατά τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων

- παράλειψη επίδειξης της δέουσας επιμέλειας κατά τις συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους πελάτες τους

- καθυστερημένη χορήγηση στοιχείων και παραστατικών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε οφειλέτες.

ii) Σε 13 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους € 11.546.667 για παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών που αφορούν την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ν. 2331/1995 και σχετικές Εγκύκλιοι Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος) αλλά και την παράλειψη υιοθέτησης επαρκών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

iii) Σε 6 περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επέβαλε κυρώσεις καθόσον τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης, ικανοποίησαν τα αιτήματα των συναλλασσομένων.

2) Συμπλήρωση των κανόνων διαφάνειας

i) Η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση της διάταξης περί μονομερούς μεταβολής των όρων των τραπεζικών συμβάσεων σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των συναλλασσομένων και θέσπισε πλέον την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή εξατομικευμένης και όχι γενικής (π.χ. μέσω του τύπου) ενημέρωσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις ως προς την εφαρμογή ουσιωδών όρων των συμβάσεων που έχουν υπογράψει, η αλλαγή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του ύψους των οφειλών ή καταθέσεων τους.

ii) Επίσης, με αφορμή την υποβολή πολλών καταγγελιών στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την είσπραξη από τις τράπεζες εξόδων σε αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς και στο πλαίσιο της υφιστάμενης ρύθμισης η οποία προβλέπει ότι η επιβάρυνση των καταθετών με έξοδα θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε ότι δεν θα εισπράττονται έξοδα αδράνειας, στο βαθμό που οδηγούν σε μείωση του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

3) Τροποποίηση ρυθμίσεων σχετικά με τη διακίνηση των επιταγών

Προς το σκοπό να διασφαλισθεί η πλέον ικανοποιητική ανταπόκρισή τους στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 502/3/1992 που αφορούν τη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εκδότες ακάλυπτων επιταγών, οι οποίες και κωδικοποιήθηκαν, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους συναλλασσόμενους. Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:

i) Καθορίζεται ότι το προϊόν της τραπεζικής επιταγής θα φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού του κομιστή με αξία (valeur) μια εργάσιμη ημέρα το αργότερο.

ii) Η αναγγελία των επιταγών που σφραγίζονται λόγω έλλειψης καλύμματος θα γίνεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από τα πιστωτικά ιδρύματα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας των οκτώ ημερών προς εμφάνιση της επιταγής, εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχει πληρωθεί η επιταγή.

iii) Η αναγγελία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. θα περιλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν ακάλυπτη επιταγή ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων για λόγους τήρησης στοιχείων ολοκληρωμένης συναλλακτικής συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων .

iv) Το διοικητικό μέτρο της στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών σε εκδότη ακάλυπτων επιταγών θα εφαρμόζεται εφόσον το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών που έχει εκδώσει εντός 12μήνου υπερβαίνει το ποσό των €1000 (έναντι του ποσού των € 600 που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Επίσης, αποφασίσθηκε ότι η διοικητική αυτή κύρωση δεν θα επιβάλλεται στους ατομικούς λογαριασμούς συνδικαιούχων κοινών λογαριασμών επί των οποίων εκδόθηκε ερήμην του συνδικαιούχου ακάλυπτη επιταγή.

v) Τέλος, παρέχεται η ευχέρεια στις τράπεζες να επαναχορηγούν, κατά την κρίση τους, βιβλιάρια επιταγών στις επιχειρήσεις οι οποίες τελούν, κατά το νόμο, σε καθεστώς αναβίωσης ή εξυγίανσης.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι