EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια): Οκτώβριος 2014

17/10/2014 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Πρόγραμμα αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων και πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών

Στις 2 Οκτωβρίου 2014 η ΕΚΤ ανακοίνωσε τους όρους λειτουργίας του προγράμματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities) και του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Οι όροι αυτοί εγκρίθηκαν την ίδια ημέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα προγράμματα θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο έτη και σκοπός τους είναι να ενισχύσουν τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και να στηρίξουν την παροχή πιστώσεων προς την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα διέπονται από τα κριτήρια καταλληλότητας που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τη σύσταση ασφαλειών, θα ξεκινήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2014, αρχής γενομένης με καλυμμένες ομολογίες το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Το σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και τα δύο τεχνικά παραρτήματα που παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για κάθε πρόγραμμα, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποβολή στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής

Προκειμένου να καθιερωθεί μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια τίτλων που διακρατούνται για τους σκοπούς νομισματικής πολιτικής και να ενσωματωθούν οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τον διακανονισμό εκδόσεων στην πρωτογενή αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Οκτωβρίου 2014 να δημοσιεύει κάθε εβδομάδα την αξία όλων των χαρτοφυλακίων νομισματικής πολιτικής που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα. Κατά συνέπεια, η σελίδα «Open Market Operations» στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση θα παρουσιάζουν τη συνολική αξία των χαρτοφυλακίων και τις μεταβολές σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και μια ανάλυση των επιμέρους χαρτοφυλακίων. Η ημερήσια δημοσίευση στοιχείων για τα προηγούμενα προγράμματα αγοράς καλυμμένων ομολογιών θα διακοπεί. Η νέα πρακτική υποβολής στοιχείων θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2014.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών

Στις 15 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η απόφαση ορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας και τις διαδικασίες για τις αγορές που θα αρχίσουν να διενεργούνται από τον Οκτώβριο του 2014 στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Έκτακτη αξιολόγηση συστήματος διακανονισμού τίτλων και ζεύξης βάσει των προτύπων σχετικά με τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση του συστήματος διακανονισμού τίτλων της Λιθουανίας (CSDL) και της άμεσης ζεύξης του με το Clearstream Banking S.A. ως αποδεκτών προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Οι πλήρεις κατάλογοι των αποδεκτών συστημάτων διακανονισμού τίτλων και ζεύξεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον διαχωρισμό και τη ρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στη Γαλλία

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/70, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών και Δημόσιου Λογιστικού της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημοσίευση του ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης στην Εσθονία

Στις 2 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/71, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόσθετους κανόνες εφαρμοστέους σε συγκεκριμένες συμβάσεις καταναλωτικών δανείων στην Ουγγαρία

Στις 10 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/72, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη των οργάνων διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της Banca d’Italia

Στις 13 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/73, κατόπιν αιτήματος της Ιταλίδας Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου αρμόδιας για τη μεταρρύθμιση και τη δημόσια διοίκηση.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τις υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα στη Δανία

Στις 14 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/74, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Στις 6 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Συγκεκριμένα, το Ευρωσύστημα ζητεί μεγαλύτερη έμφαση σε φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και στη δημιουργία υψηλών επιπέδων απασχόλησης και επαναλαμβάνει το μήνυμά του ότι η ανάγκη να διασφαλιστούν εύρυθμες αγορές εργασίας και προϊόντων, βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές και υγιή χρηματοπιστωτικά συστήματα έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη νομισματική ένωση. Η συνεισφορά του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/39 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο διαχωρισμός αυτός ορίζεται από το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, το οποίο προβλέπει ότι η ΕΚΤ πρέπει να ασκεί τα εποπτικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί με την επιφύλαξη των καθηκόντων της που αφορούν τη νομισματική πολιτική και τυχόν άλλων καθηκόντων και ανεξαρτήτως αυτών. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι