EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Σεπτέμβριος 2008

19/09/2008 - Δελτία Τύπου

Οικονομική ανάλυση και στατιστικά στοιχεία

Διεξαγωγή έρευνας στη ζώνη του ευρώ για την οικονομική κατάσταση και την κατανάλωση των νοικοκυριών

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας του Ευρωσυστήματος για την οικονομική κατάσταση και την κατανάλωση των νοικοκυριών (Survey on Household Finance and Consumption - HFCS). Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί σε προαιρετική και αποκεντρωμένη βάση από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος οι οποίες, σε ορισμένες χώρες, θα συνεργαστούν με τις οικείες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, ενώ υπεύθυνη για το συντονισμό της θα είναι η ΕΚΤ. Με την έρευνα θα καταστεί δυνατή η βαθύτερη κατανόηση -η οποία είναι σημαντική για πολλούς τομείς πολιτικής του Ευρωσυστήματος- της οικονομικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών.

Λειτουργικά θέματα

Συνέχιση των συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ)

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τις δύο συμπληρωματικές ΠΠΜΑ διάρκειας τριών μηνών, οι οποίες λήγουν στις 13 Νοεμβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου 2008 αντίστοιχα, καθώς και την εκκρεμή συμπληρωματική ΠΠΜΑ, διάρκειας έξι μηνών και ύψους 25 δισεκ. ευρώ, η οποία κατανεμήθηκε στις 2 Απριλίου και λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2008. Το μέτρο αυτό, σκοπός του οποίου είναι να στηρίξει την περαιτέρω εξομάλυνση της χρηματαγοράς του ευρώ, ανακοινώθηκε σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Αξιολόγηση των μέτρων ελέγχου κινδύνων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της τακτικής διετούς αξιολόγησης που διενεργεί, ενέκρινε ορισμένες τεχνικής φύσεως βελτιώσεις του πλαισίου ελέγχου κινδύνων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Οι βελτιώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στην προσεχή ενημερωμένη έκδοση της "Γενικής Τεκμηρίωσης" και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2009. Σχετικό δελτίο Τύπου που παρουσιάζει αναλυτικά τα μέτρα αυτά δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ/αύξηση των ποσών που παρέχονται κατά τη διενέργεια πράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος Term Auction Facility σε δολάρια ΗΠΑ

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει την από κοινού δράση που έχει αναλάβει με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προσθέτοντας πράξεις διάρκειας μίας ημέρας στις πράξεις που διενεργεί για την παροχή χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ σε αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος και αυξάνοντας τα ποσά που παρέχονται στις πράξεις οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Term Auction Facility. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν σε δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2008 παράλληλα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αυξημένων πιέσεων στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενιαία διασύνδεση του Ευρωσυστήματος

Στις 21 Αυγούστου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανακοινώσει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ενιαία διασύνδεση του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Single Interface - ESI), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το Ευρωσύστημα (κυρίως στο TARGET2, το TARGET2-Securities και το CCBM2), προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων αυτών. Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2008. Σχετικό δελτίο Τύπου στο οποίο ανακοινώνεται η έναρξή της δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας TARGET2-Securities

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. J.-M. Godeffroy, Γενικό Διευθυντή Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς της ΕΚΤ, Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος TARGET2-Securities (T2S) για τη φάση προδιαγραφών η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2009. Ο κ. Godeffroy διετέλεσε Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας T2S κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Τραπεζικές δομές της ΕΕ

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για τις τραπεζικές δομές της ΕΕ ("EU banking structures"), η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στις διαρθρωτικές εξελίξεις το 2007 και το πρώτο εξάμηνο του 2008 που είναι σημαντικές από τη σκοπιά της τραπεζικής σταθερότητας και περιλαμβάνει δύο ειδικά θέματα που αφορούν το πλέγμα κινήτρων του μοντέλου "δημιουργίας και διανομής δανείων" ("originate and distribute") και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η εν λόγω επιτροπή στις τράπεζες της ΕΕ σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους για την επόμενη χρονιά ("EU Bank Survey on Major Risks for the Year Ahead"). Η έκθεση θα δημοσιευθεί μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2008.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη Μάλτα για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 27 Αυγούστου 2008, κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά (CON/2008/38). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον πολωνικό νόμο για την ίδρυση της επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Την 1η Σεπτεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την επιτροπή χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/39). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη νομοθεσία της Σλοβακίας που αφορά τεχνικές διατάξεις για τη μετάβαση στο ευρώ

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου ¶μυνας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με περαιτέρω λεπτομερείς τεχνικές διατάξεις για τη μετάβαση στο ευρώ (CON/2008/40). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς της Αυστρίας στην ελάφρυνση του χρέους της Λιβερίας

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη χρηματοδότηση συνεισφοράς της Αυστρίας στην ελάφρυνση του χρέους της Λιβερίας (CON/2008/41). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθετικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Banque centrale du Luxembourg, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που επιτρέπουν στην Banque centrale du Luxembourg να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποσαφηνίζουν το καθεστώς τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2008/42). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβενικές νομοθετικές διατάξεις για περιορισμούς και απαγορεύσεις όσον αφορά δημόσιους λειτουργούς

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με περιορισμούς και απαγορεύσεις όσον αφορά δημόσιους λειτουργούς (CON/2008/43). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 26 Αυγούστου 2008 εκδόθηκε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (πρότυπα κωδικοποίησης στοιχείων) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2008/6). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προκαταρκτική δημοσίευση στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων σχετικά με τη δραστηριότητα της χρηματαγοράς

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προκαταρκτική δημοσίευση στοιχείων και μιας σειράς διαγραμμάτων σχετικά με τη δραστηριότητα της χρηματαγοράς του ευρώ, καθώς και ενός δελτίου Τύπου, πριν από τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη χρηματαγορά του ευρώ που βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η πιο έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. Η προκαταρκτική δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων και διαγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2008.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2008/7). Οι τροποποιήσεις συνεπάγονται ελαφρά μείωση των υποχρεώσεων. Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημοσίευση πρόσθετων εναρμονισμένων δεικτών ανταγωνιστικότητας

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τακτική δημοσίευση πρόσθετων εναρμονισμένων δεικτών ανταγωνιστικότητας (ΕνΔΑ) για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι νέοι ΕνΔΑ θα βασίζονται σε αποπληθωριστές του ΑΕΠ και στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος για το σύνολο της οικονομίας και θα συμπληρώνουν τους ΕνΔΑ που αποπληθωρίζονταν με τους δείκτες τιμών καταναλωτή, οι οποίοι δημοσιεύονται από το 2006. Αυτά τα νέα στατιστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από το Νοέμβριο του 2008 στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και των ΕΘνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

Σύσταση της ΕΚΤ αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την ΕΚΤ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/2008/9). Η σύσταση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας

Στις 14 Αυγούστου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή προγράμματος τεχνικής βοήθειας με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα διαρκέσει εννέα μήνες, συμμετέχουν η ΕΚΤ και 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ. Καλύπτει έξι τομείς δραστηριοτήτων και σκοπός του είναι η βελτίωση του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας ώστε να προσεγγίσει τα πρότυπα αναφοράς του ΕΣΚΤ. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την 1η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος και πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής στο Βελιγράδι.

Τραπεζογραμμάτια

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών για το Νόμισμα 2

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών για το Νόμισμα 2 (ΕΚΤ/2008/8). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι