EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Νοέμβριος 2012

23/11/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Η απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών, σκοπός της οποίας είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω ρύθμιση όσον αφορά την κατάρτιση και τη διαχείριση των δεικτών που λειτουργούν ως δείκτες αναφοράς. Η απάντηση του Ευρωσυστήματος διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενιαίο ελάχιστο όριο για την αποδοχή δανειακών απαιτήσεων ως εξασφαλίσεων

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπεία της απόφασής του της 15ης Ιουνίου 2012 να διακόψει τις προετοιμασίες για το σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών Κεντρικών Τραπεζών (Collateral Central Bank Management - CCBM2) υπό τη σημερινή μορφή του, αποφάσισε να αναβάλει τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου ορίου για την αποδοχή δανειακών απαιτήσεων ως εξασφαλίσεων.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Μεταβολή του καταλόγου αποδεκτών ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι ζεύξεις από το ισπανικό σύστημα διακανονισμού τίτλων Iberclear SCLV προς τα συστήματα διακανονισμού τίτλων Monte Titoli, Euroclear France και Euroclear Nederland θα διαγραφούν από τον κατάλογο των ζεύξεων που είναι αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, καθώς δεν χειρίζονται πλέον περιουσιακά στοιχεία που είναι κατάλληλα για τις πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο ενημερωμένος κατάλογος όλων των αποδεκτών συστημάτων διακανονισμού τίτλων, άμεσων και έμμεσων ζεύξεων προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμμετοχή του Ευρωσυστήματος στις διεθνείς συμφωνίες συλλογικής επίβλεψης δύο κεντρικών αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 15 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο συμφωνίες για τη συλλογική επίβλεψη δύο κεντρικών αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο που εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους σε διασυνοριακό επίπεδο, ήτοι την υπηρεσία εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης της ICE Clear Europe (ICE Clear Europe CDS) και την υπηρεσία εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (SwapClear) της LCH.Clearnet Ltd. Οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με την υποχρέωση Ε των αρχών για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών οι οποίες υιοθετήθηκαν τον Απρίλιο του 2012 από την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS) και τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organisation of Securities Commissions - IOSCO), σύμφωνα με την οποία οι κεντρικές τράπεζες, οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών και οι λοιπές σχετικές αρχές οφείλουν να συνεργάζονται για την προώθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό συνεπάγεται ιδίως την παροχή αμοιβαίας στήριξης για την υλοποίηση των εντολών τους, την προώθηση ολοκληρωμένης κανονιστικής ρύθμισης, εποπτείας και επίβλεψης των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων πολλαπλών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστατικές υποχρεώσεις των αρχών, τη συστημική σημασία των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών στις αντίστοιχες χώρες, το πλήρες προφίλ κινδύνου των υποδομών και τους συμμετέχοντες σε αυτές. Στην περίπτωση των ICE Clear Europe CDS και SwapClear, οι αρχές που κρίθηκαν κατάλληλες να συμμετάσχουν στη συλλογική επίβλεψη – συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ η οποία αντιπροσωπεύει το Ευρωσύστημα ως η κεντρική τράπεζα έκδοσης του ευρώ – εκλήθησαν από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ως τρέχουσα εποπτική αρχή, να συνάψουν αυτές τις συμφωνίες.

Πρόγραμμα TARGET2-Securities

Στις 21 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα TARGET2-Securities και ενέκρινε μια αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου απαιτήσεων χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Δεκέμβριος 2012

Στις 21 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (“Financial Stability Review - December 2012”), η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών όσον αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και παρέχει μια διεξοδική ανάλυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Αναμένεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2012.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιρλανδία

Στις 19 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/76, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρύθμισης της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση των υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2949/95 του Συμβουλίου σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τη θέσπιση δεικτών τιμών ιδιόκτητης κατοικίας.

Στις 19 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/77, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πράξεις ανοικτής αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις στη Ρουμανία

Στις 23 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/78, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με δημοσιονομικούς κανόνες και με τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών οργανισμών του δημόσιου τομέα στη Βουλγαρία

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/79, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka

Στις 29 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/80, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διανομή κερδών μεταξύ της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και του βελγικού κράτους

Στις 29 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/81, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο των μετρητών στη Γερμανία

Στις 30 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/82, κατόπιν αιτήματος της Deutsche Bundesbank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά στη Σλοβακία

Στις 31 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/83, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Στις 6 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/84, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο

Στις 6 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/85, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και τον προϋπολογισμό της Πορτογαλίας

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/86, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του πορτογαλικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη γραφή της ονομασίας του ενιαίου νομίσματος στα Λεττονικά

Στις 13 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/87, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λεττονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γερμανικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς

Στις 14 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/88, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ καθώς και σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ισπανίας

Στις 15 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/89, κατόπιν αιτήματος της Banco de España.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Στις 16 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/90, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης για τις τράπεζες στην Πολωνία

Στις 19 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/91, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι