EN

Ευκαιρίες Απασχόλησης

  • Κοινοποίηση:

Προκήρυξη 2/2014

05/12/2014 - Ευκαιρίες Απασχόλησης

Για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εμμίσθων δικηγόρων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, πέντε (5) δικηγόρους Αθηνών ή Πειραιώς προς κάλυψη ισάριθμων θέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακών τίτλων νομικής κατευθύνσεως, ενώ θα βαρύνει ιδιαίτερα η κατοχή διδακτορικού τίτλου νομικής. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και την Αγγλική και επαρκώς μία ακόμη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υφίσταται στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη, υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση, ενώ για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επί πλέον εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή οριστική απαλλαγή από αυτές.

Η μηνιαία αντιμισθία προσδιορίζεται κατ’ αντιστοιχία προς τις αποδοχές του Υπολογιστή Α’ του Λογιστικού Κλάδου, με προσμέτρηση επί πλέον χρόνου πλασματικής υπηρεσίας αναλόγως των τίτλων σπουδών και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους οικείους κανονισμούς της Τράπεζας και με βάση το Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του προσωπικού της Τράπεζας που αντιστοιχεί στην κατά τα ανωτέρω ένταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, δηλώνοντας εκτός των άλλων, ότι γίνονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως δεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 (ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 18:00). Στους αιτούντες θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα λήψης της αίτησής τους.

Η αξιολόγηση θα γίνει από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα προεπιλεγούν, βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων τους, οι υποψήφιοι που θα κληθούν, σε δεύτερο στάδιο, να υποβάλουν ταχυδρομικώς τα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν θα πρέπει να αποστείλουν, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “Προκήρυξη 2/2014 για την πρόσληψη δικηγόρων” είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, προς την Τράπεζα της Ελλάδος – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο 215 – 2ος όροφος) Ελ. Βενιζέλου 21 – Αθήνα, Τ.Κ. 102 50, με ημερομηνία αποστολής (ήτοι της ταχυδρομικής σήμανσης του φακέλου αποστολής ή της απόδειξης παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών, κατά περίπτωση) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, από την οποία υποβλήθηκε η αίτησή τους, τα εξής:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

- Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκδιδόμενο μετά τη δημοσίευση της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.

- Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με τις κατά περίπτωση αναγκαίες ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ξένων γλωσσών.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή σε οποιονδήποτε εντολέα ή ότι θα παύσει να τις παρέχει εφόσον προσληφθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο τόπος και χρόνος της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων θα τους γνωστοποιηθούν εγκαίρως. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το Νομικό Συμβούλιο θα μπορούσε να επιτρέψει η συνέντευξη να γίνει και εξ αποστάσεως. Οι καλούμενοι στη συνέντευξη κατά πάσα περίπτωση δύνανται να προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και δείγματα αυτόνομης δικηγορικής εργασίας τους (δικόγραφα, αποφάσεις, συμβάσεις κλπ.), τις εκπονηθείσες διατριβές ή άλλες δημοσιεύσεις.

Εκτός της εν γένει επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων και της κατά προτίμηση έμφασης στα αντικείμενα που συνέχονται με τις εργασίες και εν γένει δραστηριότητες της Τράπεζας, θα συνεκτιμηθούν η δικηγορική εμπειρία στα αντικείμενα αυτά, η δυνατότητα πρόσφορης πραγματικής παροχής υπηρεσιών προς αυτήν σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως θα αναδειχθούν από τη συνέντευξη. Όσοι επιλεγούν προς πρόσληψη στην Τράπεζα θα πρέπει στη συνέχεια να προσκομίσουν:

- Πρόσφατο (μέχρι τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

- Πρόσφατο (μέχρι τριών μηνών) αντίγραφο ποινικού μητρώου.

- Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες).

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από όσους επιλεγούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της, επίσης δε να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρόσληψή τους.»

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202304 και 210 3202091 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 14:30).

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι