EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Η ΕΚΤ αναθεωρεί τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να λάβει υπόψη τον νέο κανονισμό της ΕΕ

22/08/2019 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

      Η ΕΚΤ αναθεωρεί τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) προκειμένου να λάβει υπόψη τις νέες απαιτήσεις του Πυλώνα 1.

      Οι εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά την κάλυψη του αποθέματος των ΜΕΔ παραμένουν αμετάβλητες.

      Τα ΜΕΔ που προκύπτουν από δάνεια που δημιουργήθηκαν μετά τις 26 Απριλίου 2019 υπάγονται κατ΄ αρχήν μόνο σε μεταχείριση βάσει του Πυλώνα 1.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να αναθεωρήσει τις εποπτικές προσδοκίες της όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) οι οποίες προσδιορίζονται στο «Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια» (εφεξής το «Συμπλήρωμα»). Η ΕΚΤ προχώρησε στην απόφαση αυτή αφού έλαβε υπόψη την έκδοση ενός νέου κανονισμού της ΕΕ στον οποίο περιγράφεται η αντιμετώπιση των ΜΕΑ βάσει του Πυλώνα 1. Ο νέος κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 2019, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους υφιστάμενους κανόνες προληπτικού χαρακτήρα και προϋποθέτει αφαίρεση ποσού από τα ίδια κεφάλαια όταν τα ΜΕΑ δεν καλύπτονται επαρκώς από προβλέψεις ή άλλες προσαρμογές.

Η αναθεώρηση είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της ΕΚΤ να επανεξετάσει τις εποπτικές προσδοκίες για νέα ΜΕΑ μετά την ολοκλήρωση του νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση των ΜΕΑ βάσει του Πυλώνα 1. Προκειμένου η αντιμετώπιση των ΜΕΑ να είναι πιο ομοιογενής, οι εποπτικές προσδοκίες που είχαν ανακοινωθεί στο Συμπλήρωμα μεταβλήθηκαν ως ακολούθως.

Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής των εποπτικών προσδοκιών της ΕΚΤ για νέα ΜΕΑ θα περιορίζεται στα ΜΕΑ τα οποία προκύπτουν από δάνεια που δημιουργήθηκαν πριν από τις 26 Απριλίου 2019, τα οποία δεν υπόκεινται σε αντιμετώπιση βάσει του Πυλώνα 1. Τα ΜΕΑ που προκύπτουν από δάνεια που δημιουργήθηκαν από τις 26 Απριλίου 2019 και μετά θα υπόκεινται σε αντιμετώπιση βάσει του Πυλώνα 1, ενώ η ΕΚΤ θα εξετάζει με τη δέουσα προσοχή τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτά.

Δεύτερον, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα σχηματισμού προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα, η σταδιακή πορεία προς την πλήρη εφαρμογή και ο διαχωρισμός των εξασφαλισμένων ανοιγμάτων καθώς και η αντιμετώπιση των ΜΕΑ που είναι εγγυημένα ή ασφαλισμένα από επίσημο οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων έχουν ευθυγραμμιστεί με την αντιμετώπιση ΜΕΑ βάσει του Πυλώνα 1 όπως ορίζεται στον νέο κανονισμό της ΕΕ.

Όλες οι άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών περιστάσεων, που μπορεί να καθιστούν τις προσδοκίες για τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα μη ενδεδειγμένες για συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο/άνοιγμα, παραμένουν όπως περιγράφονται στο Συμπλήρωμα.

Οι εποπτικές προσδοκίες για το απόθεμα των ΜΕΑ (δηλαδή, των δανείων που ταξινομήθηκαν ως ΜΕΑ στις 31 Μαρτίου 2018) παραμένουν αμετάβλητες, όπως ανακοινώθηκε στις επιστολές για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης οι οποίες στάλθηκαν στις τράπεζες, καθώς και στο σχετικό δελτίο Τύπου τον Ιούλιο του 2018.

Κατά την έναρξη της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 2014, τα σημαντικά ιδρύματα διακρατούσαν ΜΕΔ ύψους 1 τρισεκ. ευρώ περίπου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2019 το ύψος των ΜΕΔ είχε μειωθεί κατά το μισό περίπου, σε 587 δισεκ. ευρώ (λόγος ΜΕΔ 3,7%). Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η ΕΚΤ θεωρεί ζήτημα υψίστης σημασίας την περαιτέρω μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ, ούτως ώστε το ζήτημα να επιλυθεί εγκαίρως όσο οι οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές.

Περαιτέρω λεπτομέρειες παρέχονται στο τεχνικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Andrea Zizola (τηλ.: +49 69 1344 6551).

Σημειώσεις:

      Οι όροι ΜΕΔ και ΜΕΑ χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι στο παρόν έγγραφο. Ωστόσο, ο κανονισμός της ΕΕ και οι προσδοκίες της ΕΚΤ αναφέρονται σε ΜΕΑ, τα οποία είναι ευρύτερα και περιλαμβάνουν χρεόγραφα.

      Ο Πυλώνας 1 αφορά το ελάχιστο κεφάλαιο που όλες οι τράπεζες είναι νομικά υποχρεωμένες να διακρατούν σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR). Αντιθέτως, ο Πυλώνας 2 αφορά τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που τα ιδρύματα μπορεί να χρειαστεί να πληρούν προκειμένου να στηρίζουν συγκεκριμένους ανά τράπεζα κινδύνους που δεν καλύπτονται επαρκώς βάσει του Πυλώνα 1.

      Ο νέος κανονισμός της ΕΕ που περιγράφει την αντιμετώπιση ΜΕΑ βάσει του Πυλώνα 1 είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4-12. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 2019.

      Οι υφιστάμενοι κανόνες προληπτικού χαρακτήρα που περιγράφουν την αντιμετώπιση των ΜΕΑ καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1-337.

      Δελτίο Τύπου της 11ης Ιουλίου 2018 με το οποίο η ΕΚΤ ανακοινώνει περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής προσέγγισης για το απόθεμα ΜΕΔ.

      Δελτίο Τύπου της 15ης Μαρτίου 2018 με το οποίο η ΕΚΤ καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες της για νέα ΜΕΔ.

      Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τις προβλέψεις προληπτικού χαρακτήρα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι