EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιούνιος 2014

20/06/2014 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ μετά τις 31 Ιουλίου 2014

Στις 30 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να διενεργεί πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας επτά ημερών. Σχετική ανακοίνωση, σε συντονισμό με άλλες κεντρικές τράπεζες, έγινε στις 17 Ιουνίου 2014, ενώ δελτίο Τύπου για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ για τους επόμενους τρεις μήνες θα δημοσιεύεται κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος ενόψει της εφαρμογής αρνητικού επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων

Στις 5 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση EΚΤ/2014/23 σχετικά με τον τοκισμό των καταθέσεων, υπολοίπων και πλεοναζόντων αποθεματικών. Η απόφαση αυτή προβλέπει συγκεκριμένα την απαιτούμενη προσαρμογή των κανόνων για τον τοκισμό των καταθέσεων, υπολοίπων και πλεοναζόντων αποθεματικών δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών ΕΚΤ/2011/14, ΕΚΤ/2012/27 και ΕΚΤ/2014/9. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε α) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/25 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), β) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/22 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και γ) την απόφαση ΕΚΤ/2014/24 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Οι εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μεταβολές στις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος

Στις 5 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών του Ευρωσυστήματος ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, και τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος η οποία λήγει τον Δεκέμβριο του 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να διακόψει τις ειδικές πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος διάρκειας μίας περιόδου τήρησης και να αναστείλει την εβδομαδιαία πράξη απορρόφησης της ρευστότητας που δημιουργήθηκε λόγω του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων μετά τις πράξεις με ημερομηνία κατανομής στις 10 Ιουνίου 2014. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Επιπλέον, στις 5 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια μιας σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) με σκοπό την ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ (εκτός των δανείων προς τα νοικοκυριά για την αγορά κατοικίας). Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των πράξεων παρέχονται σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Μέτρα σχετικά με τις εξασφαλίσεις που γίνονται αποδεκτές από το Ευρωσύστημα

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των παραπάνω ΣΠΠΜΑ και να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις ώστε να συμμετέχουν στις πράξεις αυτές, στις 5 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 τη δυνατότητα χρήσης πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων ως αποδεκτών εξασφαλίσεων, κυρίως όσον αφορά τις πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις.

Μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής

Στις 5 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εντατικοποιήσει την προετοιμασία πλαισίου για οριστικές πράξεις αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο προαναφερόμενο δελτίο Τύπου για τις ΣΠΠΜΑ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς σε πληρωμές και εισπράξεις με χρήση μετρητών στη Ρουμανία

Στις 22 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/37, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αποδοχές των μελών του προσωπικού και των οργάνων λήψης αποφάσεων της Banca d’Italia και τη φορολόγηση της αναπροσαρμοσμένης αξίας των μετοχών της

Στις 26 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/38, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τα επισφαλή δάνεια ορισμένων τραπεζών στη Σλοβενία

Στις 27 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/39, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την οργάνωση, την εποπτεία και τη φερεγγυότητα πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ισπανία

Στις 30 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/40, κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Οικονομικών Υποθέσεων και Στήριξης των Επιχειρήσεων της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης ρευστότητας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ουγγαρία

Στις 6 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/41, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον τοκισμό των ελάχιστων αποθεματικών στη Λιθουανία

Στις 11 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/42, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

13η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 17 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της 13ης ετήσιας επισκόπησης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση του ευρώ από κατοίκους χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ στη διάρκεια του 2013. Η έκθεση, μαζί με δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 16 Ιουλίου 2014.

Εταιρική διακυβέρνηση

Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου του προγράμματος TARGET2-Securities (T2S)

Στις 30 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας των σημερινών μελών του Συμβουλίου του προγράμματος Τ2S, η οποία λήγει κανονικά τον Ιούλιο του 2014, για έξι ακόμη μήνες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Τραπεζική εποπτεία

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με την ίδρυση Επιτροπής Μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό

Στις 2 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/26 σχετικά με την ίδρυση Επιτροπής Μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΕΜ του Συμβουλίου. Σκοπός της Επιτροπής Μεσολάβησης είναι να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και καθηκόντων εποπτείας και αποστολή της να συμβιβάζει τις διαφορές απόψεων που εκφράζουν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων κρατών μελών σχετικά με αντίρρηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέδιο απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι