EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Λήψη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού πλαισίου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

23/01/2003 - Δελτία Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να εφαρμόσει τα ακόλουθα δύο μέτρα με σκοπό τη βελτίωση του λειτουργικού πλαισίου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής:

  1. Αλλαγή της χρονικής οριοθέτησης της περιόδου τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, ούτως ώστε η περίοδος αυτή να αρχίζει πάντοτε την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που πραγματοποιείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, κατά κανόνα, οι εφαρμοζόμενες μεταβολές των επιτοκίων των πάγιων διευκολύνσεων θα συμπίπτουν χρονικά με την έναρξη της νέας περιόδου τήρησης.
  2. Μείωση της διάρκειας των ΠΚΑ από δύο εβδομάδες σε μία.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών μέτρων θα συμβάλει στην εξάλειψη των προσδοκιών για μεταβολή των επιτοκίων στη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τήρησης, δεδομένου ότι οι μεταβολές των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα τίθενται σε ισχύ, σε γενικές γραμμές, μόνο κατά την επόμενη περίοδο τήρησης και ότι οι συνθήκες ρευστότητας δεν θα μετακυλίονται πλέον από τη μια περίοδο τήρησης στην άλλη. Έτσι, τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των συνθηκών υποβολής προσφορών για τις ΠΚΑ. Επίσης, θα διασφαλίσουν ότι η περίοδος τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών θα αρχίζει πάντοτε σε ημέρα λειτουργίας του TARGET, ενώ θα είναι πολύ σπάνιο να λήγει σε ημέρα κατά την οποία το TARGET δεν λειτουργεί.

Δεδομένων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών, τα ανωτέρω μέτρα προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2004. Το ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών θα δημοσιευθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εφαρμογή των μέτρων. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υπολογισμού της βάσης των αποθεματικών, δηλαδή της τελευταίας ημέρας του μήνα, και της έναρξης της περιόδου τήρησης θα έχει τουλάχιστον τη διάρκεια που ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα, τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά ενός πιστωτικού ιδρύματος για περίοδο τήρησης η οποία αρχίζει τον Απρίλιο θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης των αποθεματικών που διατίθενται στο τέλος Φεβρουαρίου.

Στις 7 Οκτωβρίου 2002 το Ευρωσύστημα ξεκίνησε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με μια δέσμη προγραμματιζόμενων μέτρων τεχνικής φύσεως, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού πλαισίου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Εκτός από τα δύο μέτρα των οποίων η λήψη έχει πλέον αποφασιστεί, οι συμμετέχοντες στην αγορά κλήθηκαν επίσης να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ). Οι εν λόγω πράξεις φαίνεται να συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να μην αναστείλει τη διεξαγωγή τους.

Η ανταπόκριση στη δημόσια διαβούλευση του Ευρωσυστήματος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτική του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και ως προς το μέγεθος των ιδρυμάτων. Σχόλια ελήφθησαν από 17 ενώσεις του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα (5 πανευρωπαϊκές και 12 εθνικές ενώσεις οι οποίες εκπροσωπούν 8 χώρες). Ελήφθησαν επίσης 42 απαντήσεις από μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τόσο μεγάλων τραπεζών οι οποίες αποτελούν μέρος της ομάδας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη ΕΟΝΙΑ όσο και μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνολικά, η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έγινε δεκτή πολύ ευνοϊκά από τους συμμετέχοντες στην αγορά και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συνέβαλαν σημαντικά στις προγραμματιζόμενες αλλαγές.

Για μια συνοπτική παρουσίαση των σχολίων που ελήφθησαν, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, στις ενότητες που αφορούν τις διαδικασίες διαβούλευσης.

 

Στις 8 Νοεμβρίου 2001 ανακοινώθηκε ότι, κατά κανόνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογεί την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μήνα. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των μηνιαίων συνεδριάσεων του επόμενου έτους δημοσιεύεται από την ΕΚΤ γύρω στα μέσα του τρέχοντος έτους.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Τηλ.: 0049 69 1344 7455, Φαξ: 0049 69 1344 7404

Ίντερνετ: http://www.ecb.int

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι