EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Φεβρουάριος 2010

19/02/2010 - Δελτία Τύπου

Λειτουργικά θέματα

Διακοπή των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ

Στις 27 Ιανουαρίου 2010 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διακόψει τη διενέργεια πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ μετά τις 31 Ιανουαρίου 2010, επιβεβαιώνοντας έτσι τη λήξη των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την 1η Φεβρουαρίου 2010. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Δημοσίευση των δεικτών για τις κάρτες SEPA

Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση, στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, των αποτελεσμάτων των δεικτών για τις κάρτες SEPA όσον αφορά τις επιμέρους χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και των μέσων όρων για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ. Αυτοί οι δείκτες, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τους δείκτες για τις μεταφορές πιστώσεων SEPA που είναι ήδη διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, θα παράσχουν στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο ευρύ κοινό επίκαιρες πληροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με το Πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες, και ειδικότερα: α) για τη μετάπτωση καρτών, τερματικών στα σημεία πώλησης και αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών προς το πρότυπο Europay Mastercard Visa (EMV), β) για τις συναλλαγές με χρήση του προτύπου EMV και γ) για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Επιπλέον, οι δείκτες του SEPA για τις κάρτες θα διευκολύνουν τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών ως προς την πρόοδο της μετάπτωσης στον SEPA και θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων στις αγορές όσον αφορά το Πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες.

TARGET2-Securities (T2S)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση προόδου του έργου T2S και ενέκρινε τη σταθεροποιημένη έκδοση του εγγράφου απαιτήσεων χρηστών (User Requirement Document – URD 5.0). Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, κατά κανόνα, κάθε αίτημα αλλαγής εκ μέρους των χρηστών θα τίθεται σε αναμονή έως την έναρξη του συστήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανάπτυξη του λογισμικού του T2S. Το έγγραφο απαιτήσεων χρηστών θα γίνει διαθέσιμο προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωσή της για τη διαχείριση και την επίλυση της κρίσης του τραπεζικού συστήματος

Στις 4 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωσή της για τη διαχείριση και την επίλυση της κρίσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009. Αυτή η ανακοίνωση με τίτλο «Κοινοτικό πλαίσιο για τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα» περιέχει σειρά θεμάτων που αφορούν τρεις κυρίως τομείς: α) μηχανισμοί έγκαιρης παρέμβασης με σκοπό την αποκατάσταση της σταθερότητας και της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των οργανισμών, β) εξυγίανση τραπεζών, δηλ. μέτρα που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές εξυγίανσης για τη διαχείριση των κρίσεων στους τραπεζικούς οργανισμούς, τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, τη διευκόλυνση της ομαλής εκκαθάρισης ολόκληρων οργανισμών ή μερών τους, και γ) διαδικασίες αφερεγγυότητας που καλύπτουν την αναδιοργάνωση και την εκκαθάριση. Η συνεισφορά του Ευρωσυστήματος διαβιβάσθηκε εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση (2010)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι η τέταρτη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση πρόκειται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2010 στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η εν λόγω έκδοση παρουσιάζει την κατάσταση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος σε σχέση με αυτό το θέμα, καθώς και τέσσερα επιλεγμένα άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στους τομείς της τραπεζικής ενοποίησης και εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές καλυμμένες ομολογίες, την εναρμόνιση του μετασυναλλακτικού τομέα και τις επιδράσεις της ενοποίησης και ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank, τη διάρθρωση και το νομικό καθεστώς της εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και την ίδρυση συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Στις 18 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/10).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δεύτερη παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων στη Σουηδία

Στις 21 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/11).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κίνηση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης από την Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία

Στις 27 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/12).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank όσον αφορά τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 27 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/13).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα στήριξης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις στην Πολωνία

Στις 29 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Narodowy Bank Polski, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/14).

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Στις 15 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή του προγράμματος τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Σκοπός αυτού του προγράμματος διάρκειας 18 μηνών, στο οποίο συμμετέχουν η ΕΚΤ και επτά εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και το οποίο καλύπτει έξι τομείς δραστηριοτήτων κεντρικής τράπεζας, είναι να ενισχύσει το θεσμικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και να επιτύχει την προσέγγισή της προς τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι