EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Aνακοίνωση για την πώληση Ακινήτου στο Αγρίνιο

27/05/2009 - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Η Τράπεζα της Ελλάδος φέρει εις γνώση των ενδιαφερομένων ότι δέχεται προσφορές για την πώληση ακινήτου στo Αγρίνιο, το οποίο ανήκει σ’ αυτήν κατά πλήρη κυριότητα και μέχρι πρότινος στέγαζε το τοπικό Υποκατάστημά της.

Το προς πώληση ακίνητο, βρίσκεται επί των οδών Αναστασιάδη και Βότση, και περιλαμβάνει :

  • το κτήριο του Υποκαταστήματος, με υπόγειο (490 τ.μ.), ισόγειο (490 τ.μ.) και ημιώροφο (143 τ.μ)
  • το κτήριο της κατοικίας Διεύθυνσης, με υπόγειο (230 τ.μ.) και ισόγειο (224 τ.μ.).

Τα παραπάνω κτήρια, βρίσκονται επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 1.412 τ.μ. και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα.

Επισκέψεις στα κτίρια μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της Θυρίδας της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο κ. Αντώνιο Κουτσιούκη τηλ.26410 48 446), οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν, πράγμα το οποίο η Τράπεζα συνιστά, να συνοδεύονται από μηχανικό προς το σκοπό ενδελεχούς περιήγησης και ενημέρωσής τους.

Στο πλαίσιο πληρέστερης ενημέρωσής τους η Τράπεζα θα θέτει υπόψη τους σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τομές).

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 κατά τις εργάσιμες ώρες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη:

«Προς την Τράπεζα της Ελλάδος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την αγορά ακινήτου στο Αγρίνιο»

Υποβολή προσφοράς γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί πλήρως και έχει λάβει γνώση των παραπάνω σχεδίων, και ότι τα κτήρια είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Την προσφορά μπορεί να παραδώσει είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, είτε αντιπρόσωπος του, εφοδιασμένος με εξουσιοδοτική επιστολή, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, 3ος όροφος, Γραφ. 353, τηλ. 210/3202178).

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ως και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και μη υποβολής τέτοιας αίτησης ως και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο φερεγγυότητας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ως προκαταβολή, εντός το αργότερο 10 ημερών από την γνωστοποίηση στον υποψήφιο ΑΓΟΡΑΣΤΗ της επιλογής της δικής του προσφοράς, ποσό υπολογιζόμενο ως εύλογο ποσοστό επί του τιμήματος.

Κατά τα λοιπά το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ με τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης (φόροι, αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα σύνταξης σχετικής πράξης, δηλώσεις και πιστοποιήσεις της εφορίας, κλπ) θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς είτε από όλους είτε από συγκεκριμένους υποψηφίους καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους, είτε να μην πωλήσει το ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές, κηρύσσοντας την όλη διαδικασία άγονη και ασύμφορη και δεν φέρει για το λόγο αυτό καμία ευθύνη.

Οποιαδήποτε ευθύνη (περιλαμβανομένης και της ευθύνης για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις) της Τράπεζας για τις ενέργειες αυτές και γενικά από την ανακοίνωση αυτή σε οποιονδήποτε από αυτούς που θα παρουσιασθούν ως υποψήφιοι αγοραστές αποκλείεται.

Θα επιλεγεί η κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας συμφερότερη προσφορά λαμβανομένου υπόψη , πέραν της τιμής προσφοράς, και του κατά την προτεινόμενη χρήση σεβασμού της ιστορίας και αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας του κτηρίου.

Αθήνα, 27 Μαϊου 2009
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι