EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση για την πώληση ακινήτου

22/09/2004 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται προσφορές για την πώληση ακινήτου στην Πάτρα, το οποίο ανήκει σ' αυτήν κατά πλήρη κυριότητα και μέχρι πρότινος εστέγαζε το τοπικό Υποκατάστημά της.

Το προς πώληση κτήριο βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ανδρέου 39 - 41 έχει συνολική επιφάνεια 2.125,32 τ.μ. (εκ των οποίων 100,04 τ.μ. του υπογείου) και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο κτήριο.

Επισκέψεις στο κτήριο μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα (αρμόδιος κ. N. Kωνσταντόπουλος, τηλ. 2610 639710), οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν, και τούτο συνιστάται, να συνοδεύονται από μηχανικό προς το σκοπό ενδελεχούς περιήγησης και ενημέρωσής τους.

Στο πλαίσιο υπεύθυνης και σε βάθος ενημέρωσής τους η Τράπεζα θα θέτει υπόψη τους σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τομές).

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 14η Οκτωβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη, κατά τις εργάσιμες ώρες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη:

"Προς την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την αγορά ακινήτου στην Πάτρα"

Υποβολή προσφοράς γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί πλήρως και έχει λάβει γνώση των παραπάνω σχεδίων, και ότι το κτήριο είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Τις προσφορές μπορεί να παραδώσει είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, είτε αντιπρόσωπος του, εφοδιασμένος με εξουσιοδοτική επιστολή, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, 3ος όροφος, Γραφ. 353, τηλ. 210/3202178. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ως και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και μη υποβολής τέτοιας αίτησης, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση της πρόσφορο αποδεικτικό μέσο φερεγγυότητας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ως προκαταβολή, καταβλητέα το αργότερο εντός 10 ημερών από την γνωστοποίηση στον υποψήφιο ΑΓΟΡΑΣΤΗ της επιλογής της δικής του προσφοράς, ποσό υπολογιζόμενο ως εύλογο ποσοστό επί του τιμήματος.

Κατά τα λοιπά το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ με τη υπογραφή του Συμβολαίου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης (φόροι, αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα σύνταξης σχετικής πράξης, δηλώσεις και πιστοποιήσεις της εφορίας, κλπ) θα βαρύνουν τον αγοραστή, το δε συμβόλαιο θα συνταχθεί στην Αθήνα από συμβολαιογράφο της περιφέρειας των Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς που θα υποδείξει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς είτε από όλους είτε από συγκεκριμένους υποψηφίους καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους, να μην πωλήσει το ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές κηρύσσοντας την όλη διαδικασία άγονη και ασύμφορη και δεν φέρει για το λόγο αυτό καμία ευθύνη.

Οποιαδήποτε ευθύνη (περιλαμβανομένης και της ευθύνης για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις) της Τράπεζας για τις ενέργειες αυτές και γενικά από την ανακοίνωση αυτή σε οποιονδήποτε από αυτούς που θα παρουσιασθούν ως υποψήφιοι αγοραστές αποκλείεται.

Θα επιλεγεί η κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας συμφερότερη προσφορά λαμβανομένων υπ' όψιν, πέραν της τιμής προσφοράς, της προτεινόμενης ή των προτεινόμενων χρήσεων, της αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητος του κτηρίου με έμφαση στην διασφάλιση της ιστορίας του κτηρίου και μάλιστα ως φιλοξενήσαντος επί σειρά ετών τις Υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην πόλη των Πατρών.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι