EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση Διαδικασίας Διαβούλευσης

08/07/2002 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ευρωσυστήματος είναι να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Προκειμένου να εκπληρώσει αυτή την καταστατική του υποχρέωση, το Ευρωσύστημα έχει ορίσει πρότυπα επίβλεψης προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα οικεία συστήματα πληρωμών στη ζώνη του ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωσύστημα υιοθέτησε τις "Βασικές αρχές για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών" τον Ιανουάριο του 2001, ως μέρος των κοινών ελάχιστων προτύπων που έχουν οριστεί βάσει της πολιτικής του για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών.

Το Ευρωσύστημα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία λεπτομερέστερου προσδιορισμού της κατεύθυνσης της πολιτικής του για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας. Δεδομένου του αυξανόμενου ρόλου που διαδραματίζει σε θέματα σχετικά με τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας, το Ευρωσύστημα τόνισε τη σημασία της παροχής προτύπων αποδοτικότητας και ασφάλειας για τα μέσα πληρωμών και για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ. Κατά την εκτέλεση των σχετικών με την επίβλεψη καθηκόντων του, το Ευρωσύστημα προωθεί την υιοθέτηση προτύπων και αποτελεσματικών πρακτικών για τα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών μικρής αξίας και τις συναφείς υποδομές, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στο ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το Ευρωσύστημα εξέτασε τις επιπτώσεις των Βασικών Αρχών στα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. Προσδιορίζοντας τη γραμμή της πολιτικής του, η οποία εξηγείται περαιτέρω στο συνημμένο προσχέδιο κειμένου με τίτλο "Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ", το Ευρωσύστημα επιδιώκει να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ.

Ενώ τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών πρέπει να συμμορφώνονται και με τις δέκα Βασικές Αρχές, το Ευρωσύστημα φρονεί ότι έξι από αυτές τις αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε ορισμένα είδη συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, ακόμη και αν αυτά δεν είναι συστημικής σημασίας. Αυτού του είδους τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας θα πρέπει να τηρούν τις Βασικές Αρχές Ι (νομική βάση), ΙΙ (κατανόηση χρηματοοικονομικών κινδύνων), VII (ασφάλεια και λειτουργική αξιοπιστία), VIII (αποδοτικότητα), ΙΧ (κριτήρια πρόσβασης) και Χ (διοικητική οργάνωση). Επιπλέον, ένας ιδιαίτερα επιθυμητός στόχος για τα εν λόγω συστήματα πληρωμών μικρής αξίας θα ήταν η τήρηση της Αρχής ΙV (έγκαιρος οριστικός διακανονισμός).

Το προσχέδιο κειμένου παρουσιάζεται σήμερα για δημόσια διαβούλευση. Με αυτό τον τρόπο, το Ευρωσύστημα θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του τις απόψεις του τραπεζικού τομέα και άλλων ενδιαφερομένων από το ευρύ κοινό σχετικά με την αναθεωρημένη γραμμή πολιτικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Συγκεκριμένα, το Ευρωσύστημα επιθυμεί να δεχθεί σχόλια σχετικά με τις εξής ερωτήσεις:

1.      Ποια είναι η γνώμη σας για την εφαρμογή ενός υποσυνόλου των Βασικών Αρχών σε ορισμένα είδη συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, ακόμη και αν αυτά δεν είναι συστημικώς σημαντικά; Θα πρέπει και άλλα συστήματα πληρωμών να συμμορφώνονται με αυτό το υποσύνολο των Βασικών Αρχών;

2.      Ποια είναι η γνώμη σας για την προτεινόμενη επιλογή των Βασικών Αρχών τις οποίες θα πρέπει να τηρούν ορισμένα είδη συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας; Είναι επαρκής ή θα πρέπει να τηρούνται και άλλες Βασικές Αρχές;

3.      Παρακαλούμε να περιγράψετε συγκεκριμένα ζητήματα ή δυσκολίες που αναμένετε να αντιμετωπίσετε κατά την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

Συμπληρωματικά προς το κείμενο αυτό, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα δημοσιεύσουν σήμερα κατάλογο (Παράρτημα) με τα συστήματα της χώρας τους τα οποία οφείλουν να τηρούν τα πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα διασυνοριακό σύστημα πληρωμών μικρής αξίας που να θεωρείται ότι έχει τόσο εξέχουσα οικονομική σημασία, ώστε να πρέπει να τηρεί τα πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2002, τα σχόλιά τους σχετικά με τα νέα πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ και σχετικά με τους συναφείς καταλόγους των συστημάτων τα οποία οφείλουν να τηρούν τα εν λόγω πρότυπα. Τα σχόλια θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Εuropean Central Bank

Secretariat Division

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Φαξ: +49 69 1344 6170

E-mail: ecb.secretariat@ecb.int

 

ή στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών

Γραφείο Επίβλεψης Συστημάτων Πληρωμών

Αρμόδια: κα Γ. Καραγεώργη

Τηλ. 010- 320 22 20

Φαξ  010- 32 44 642

Email gkarageorgis@bankofgreece.gr

Τα σχόλια που θα ληφθούν θα δημοσιευθούν, μεταξύ άλλων και στο Διαδίκτυο, εκτός εάν ο αποστολέας τους δηλώσει σαφώς ότι δεν συμφωνεί με τη δημοσίευσή τους.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Τηλ.: +49 69 1344 7455, Φαξ: +49 69 1344 7404

Ίντερνετ: http://www.ecb.int

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

 

 

1.         ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  

2.         ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι