EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

24/03/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία
 
Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2016

Στις 22 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Απριλίου 2017. Την ίδια ημέρα θα παρουσιαστεί επίσης στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αξιολόγηση της χρήσης νέων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων

Στις 15 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέες άμεσες ζεύξεις, από την Euroclear France προς την Clearstream Banking AG-system και από την Euroclear France προς το Monte Titoli, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον διακανονισμό πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών άμεσων και έμμεσων ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/3, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας σε διάφορα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: παράταση της εφαρμογής των γενικών συμφωνιών δανεισμού, συμβολή στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη και νέα διμερής συμφωνία δανεισμού

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/4, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού στην Πολωνία

Την 1 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης και Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

Στις 8 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/6, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα

Στις 15 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/7, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με τη χρήση μετρητών στη Δανία

Στις 21 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/8, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Αναθεώρηση των ορθών πρακτικών για την επιλογή και την εντολή των εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ

Στις 10 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση των ορθών πρακτικών για την επιλογή και την εντολή των εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ, οι οποίες είχαν εκδοθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2008 και αναθεωρήθηκαν τον Οκτώβριο του 2012. Οι ορθές πρακτικές, οι οποίες δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διασφαλίζει ότι οι συστάσεις του προς το Συμβούλιο της ΕΕ όσον αφορά τον διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών των ΕθνΚΤ βασίζονται σε ορθά και εναρμονισμένα κριτήρια επιλογής.

Τραπεζική εποπτεία

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τη στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τη στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων (Targeted Review of Internal Models - TRIM). Ο οδηγός σχετικά με την TRIM παρουσιάζει την άποψη της ΕΚΤ για τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ προτίθεται να ερμηνεύσει τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά αφενός τα εσωτερικά υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και αφετέρου τα γενικά ζητήματα διακυβέρνησης υποδειγμάτων. Ο οδηγός θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία και θα βελτιωθεί περαιτέρω στη διάρκεια του προγράμματος TRIM.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ (ICAAP) και ΔΑΕΕΡ (ILAAP) που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ (SREP)

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόθεση της ΕΚΤ να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ (EBA/GL/2016/10). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν τις πληροφορίες που θα πρέπει να συλλέγουν οι αρμόδιες αρχές από τα ιδρύματα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου (internal capital adequacy assessment process - ICAAP) και της διαδικασίας αξιολόγησης της εσωτερικής επάρκειας ρευστότητας (internal liquidity adequacy assessment process - ILAAP). Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017, κοινοποιείται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ.

Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στις 8 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει το τελικό έγγραφο κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Το έγγραφο κατευθύνσεων παρουσιάζει τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ΜΕΔ. Στηρίζεται σε σειρά βέλτιστων πρακτικών τις οποίες εντόπισε μια ομάδα υψηλού επιπέδου για τα ΜΕΔ, αποτελούμενη από μέλη της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών, η οποία συγκροτήθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015 με εντολή να αναπτύξει μια συνεπή εποπτική προσέγγιση για τα ΜΕΔ. Το έγγραφο κατευθύνσεων είναι αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διοργάνωσε η ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2016. Απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (κανονισμός σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις) (Capital Requirements Regulation - CRR) και είναι γενικά εφαρμόσιμο σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών θυγατρικών τους. Το έγγραφο κατευθύνσεων είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, συνοδευόμενο από το έγγραφο παρατηρήσεων της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Ετήσια έκθεση του 2016 για την εποπτική δραστηριότητα

Στις 14 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ του 2016 για την εποπτική δραστηριότητα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕΜ, και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή της και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση είναι επίσης διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τροποποιήσεις στις αποφάσεις της ΕΚΤ για τον προσδιορισμό της σημασίας

Στις 16 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε τροποποιήσεις που πρότεινε το Εποπτικό Συμβούλιο στις αποφάσεις της ΕΚΤ για τον προσδιορισμό της σημασίας, οι οποίες αντανακλούν τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή ορισμένων οντοτήτων υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, και έλαβε γνώση των αλλαγών στον κατάλογο των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών. Ο κατάλογος των σημαντικών ιδρυμάτων και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά, είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι