EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Μάρτιος 2008

28/03/2008 - Δελτία Τύπου

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και της προνομιακής πρόσβασης

Στις 27 Μαρτίου 2008, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2007. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό θα είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2007, η οποία θα δημοσιευθεί στις 21 Απριλίου 2008.

Λειτουργικά θέματα

Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιέσεων ρευστότητας στις αγορές χρηματοδότησης

Στις 11 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναλάβει από κοινού δράση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μέσω δημοπρασιών καθορισμένης διάρκειας (Term Auction Facility – TAF), παρέχοντας χρηματοδότηση σε δολάρια ΗΠΑ σε αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος, με σκοπό την αντιμετώπιση των νέων πιέσεων ρευστότητας στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως είχε συμβεί το Δεκέμβριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008. Η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, η ΕΚΤ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας εξέδωσαν δελτίο Τύπου σχετικά με την από κοινού δράση, το οποίο δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 11 Μαρτίου 2008.

Συμπληρωματικές πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας έξι μηνών και συνέχιση των συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών

Στις 27 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διενεργήσει συμπληρωματικές πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) με διάρκεια έξι μηνών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διενεργήσει πρόσθετες συμπληρωματικές ΠΠΜΑ με διάρκεια τριών μηνών. Οι κανονικές μηνιαίες ΠΠΜΑ παραμένουν ανεπηρέαστες. Αυτές οι συμπληρωματικές ΠΠΜΑ διάρκειας τριών και έξι μηνών έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην εξομάλυνση της λειτουργίας της χρηματαγοράς του ευρώ. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Διευκρινίσεις της δήλωσης πολιτικής του Ευρωσυστήματος σχετικά με την ενοποίηση της εκκαθάρισης μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων

Στις 27 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε διευκρινίσεις όσον αφορά τη δήλωση πολιτικής του Ευρωσυστήματος σχετικά με την ενοποίηση της εκκαθάρισης μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε σχέση με τον κώδικα δεοντολογίας για την εκκαθάριση και το διακανονισμό, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η δήλωση πολιτικής του Ευρωσυστήματος δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως εμπόδιο ή φραγμός σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρωτοβουλία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου, μεταξύ άλλων, την άποψή του ότι πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα διαχείρισης κινδύνου για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί «εγχώρια» υποδομή εντός της ζώνης του ευρώ και ότι η διαδικασία ενοποίησης πρέπει γενικά να καθοδηγείται από τον ιδιωτικό τομέα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανοικτής και ισότιμης πρόσβασης.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση 2008

Η δεύτερη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2008. Σε αυτήν παρουσιάζονται η πρόοδος της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και οι συναφείς δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος, καθώς και τέσσερα επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν την ενοποίηση και ανάπτυξη των αγορών ενυπόθηκων δανείων στη ζώνη του ευρώ. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των ελεγκτών στην Πορτογαλία

Στις 26 Φεβρουαρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του πορτογαλικού Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εποπτεία των ελεγκτών και το ρόλο της Banco de Portugal στο πλαίσιο αυτό (CON/2008/11). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου

Στις 3 Μαρτίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες (CON/2008/12). Η γνώμη αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 15 Μαρτίου 2008 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις 19 Μαρτίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε, με δική του πρωτοβουλία, γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος (CON/2008/13). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα των μελών της Επιτροπής Εποπτείας, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank.

Στις 25 Μαρτίου 2008, κατόπιν αιτήματος του εσθονικού Κοινοβουλίου (Riigikogu), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Eesti Pank (CON/2008/14). Η γνώμη αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Εκθέσεις ποιότητας του 2007 για τα στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ

Στις 19 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ετήσια αξιολόγηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ τα οποία απαιτεί η ΕΚΤ. Η έκθεση σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, που συμπεριλαμβάνει ποσοτικούς δείκτες ποιότητας, θα δημοσιευθεί προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Στις 17 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ρωσίας στους τομείς της τραπεζικής εποπτείας και της εσωτερικής επιθεώρησης. Η διαπραγμάτευση για αυτό το νέο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας έγινε με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία και την Τράπεζα της Ρωσίας. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ υπέγραψε τη συμφωνία εκ μέρους του Ευρωσυστήματος στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Μόσχα στις 20 Μαρτίου 2008. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2007

Στις 6 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2007. Οι λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Τραπεζογραμμάτια

Τριετές πρόγραμμα παρακολούθησης της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ μέσω τραπεζών-θεματοφυλάκων στην Ασία (extended custodial inventory - ECI)

Στις 27 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη τριετούς προγράμματος ECI για τραπεζογραμμάτια ευρώ στην Ασία και, όπως στην περίπτωση του πιλοτικού προγράμματος ECI που εφαρμόστηκε για χρονικό διάστημα ενός έτους το Μάρτιο του 2007, αποφάσισε ότι η Deutsche Bundesbank θα αναλάβει το υλικοτεχνικό μέρος των εργασιών για τις τράπεζες ECI. Ως ECI ορίζεται ένα ταμειακό απόθεμα που έχει σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή διανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ και να παράσχει πληροφορίες από τις αγορές σχετικά με την κυκλοφορία τους εκτός της ζώνης του ευρώ. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, θα πραγματοποιηθεί επίσημη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα παραταθούν οι τρέχουσες συμφωνίες μεταξύ της ΕΚΤ, της Deutsche Bundesbank και των τραπεζών του πιλοτικού προγράμματος ECI, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παρακώλυση των εργασιών στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι