EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επόκια) - Μάρτιος 2009

20/03/2009 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 19 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2008. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό θα διατεθούν σε ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2008, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2009.

Λειτουργικά θέματα

Διαδικασίες δημοπρασίας του Ευρωσυστήματος

Στις 5 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι όλες οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, οι πράξεις αναχρηματοδότησης ειδικής διάρκειας, καθώς και οι συμπληρωματικές και τακτικές πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου με κατανομή ολόκληρου του ποσού για όσο διάστημα χρειαστεί, σε κάθε περίπτωση και μετά το τέλος του 2009. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει την τρέχουσα συχνότητα και διάρκεια των συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και των πράξεων αναχρηματοδότησης ειδικής διάρκειας για όσο διάστημα χρειαστεί, σε κάθε περίπτωση και μετά το τέλος του 2009. Σχετικό δελτίο Τύπου που ανακοινώνει αυτές τις αποφάσεις δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος το 2008

Στις 5 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι είχε προβεί στη λήψη μέτρων σχετικά με τη δημιουργία προβλέψεων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες το 2008 και εφεξής. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και μετά το α' τρίμηνο του 2009

Στις 11 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμφωνία με άλλες κεντρικές τράπεζες συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αποφάσισε να συνεχίσει τη διενέργεια πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ με διάρκεια 7, 28 και 84 ημερών έως το τέλος του Ιουνίου 2009. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου 2009 στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Αποτελέσματα της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Ενιαία Διασύνδεση του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Single Interface)

Στις 12 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ των αποτελεσμάτων της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2008 και αφορούσε την Ενιαία Διασύνδεση του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Single Interface - ESI). Σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα, η αγορά επιθυμεί μια "λιτή" ESI – δηλαδή να μη δημιουργηθεί πρόσθετο επίπεδο επί των υφιστάμενων υποδομών που σχετίζονται με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών των Κεντρικών Τραπεζών (CCBM2) και το TARGET2-Securities (T2S).

Όροι αναφοράς σχετικά με τη συμμόρφωση των σχημάτων καρτών με τον SEPA

Στις 16 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όρους αναφοράς σχετικά με τη συμμόρφωση των σχημάτων καρτών με τον SEPA, καθώς και τη δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οι όροι αυτοί θα δημοσιευθούν προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημοσίευση του εγγράφου "Προσδοκίες του Ευρωσυστήματος για τον SEPA"

Στις 19 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ του εγγράφου με τίτλο "Προσδοκίες του Ευρωσυστήματος για τον SEPA". Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσδοκίες του Ευρωσυστήματος από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη μελλοντική πρόοδο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και παρέχεται καθοδήγηση στις τραπεζικές κοινότητες και τα ιδρύματα πληρωμών. Το έγγραφο, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μνημόνιο συνεννόησης με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

Στις 19 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε μνημόνιο συνεννόησης στα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, προκειμένου να το υπογράψουν έως τις 30 Ιουνίου 2009. Με την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων αποδέχονται ορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Κατά αυτόν τον τρόπο, επισημοποιείται ως ένα βαθμό η στήριξη που παρέχουν ήδη στο Ευρωσύστημα. Με την ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων τα συμβαλλόμενα μέρη του μνημονίου συνεννόησης αποκτούν ορισμένα δικαιώματα (π.χ. εκπροσώπηση στις δομές διακυβέρνησης του T2S μαζί με τα άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων που έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν σε αυτό). Το Ευρωσύστημα με τη σειρά του επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να παραδώσει το T2S και αναλαμβάνει να παράσχει έναν κατάλογο παραδοτέων τα οποία θα επιτρέψουν στα κεντρικά αποθετήρια τίτλων να υπογράψουν αμοιβαίες ικανοποιητικές συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του T2S μέχρι τις αρχές του 2010 το αργότερο.

Εσωτερικός κανονισμός της Συμβουλευτικής Ομάδας για το T2S

Στις 19 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό της Συμβουλευτικής Ομάδας για το T2S. Πρόκειται για τη συμβουλευτική ομάδα που συστάθηκε για τη φάση προδιαγραφών του έργου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2009. Ο εσωτερικός κανονισμός διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Συμβολή του Ευρωσυστήματος στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμβολή του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία διαβούλευσης για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναθεώρησης του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Η συμβολή αυτή, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν συστημικούς κινδύνους, την αποτελεσματικότητα και την ακεραιότητα των αγορών, δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Κατευθυντήριες αρχές για προγράμματα στήριξης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών

Στις 6 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσίευσε δέσμη κατευθυντήριων αρχών για μέτρα στήριξης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, τα οποία υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του Συμβουλίου ECOFIN και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής. Αυτή η δέσμη αρχών αποτελεί επίσης συμβολή στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων απομειωμένης αξίας στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα ("Communication on the treatment of impaired assets in the Community banking sector"), η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Οι κατευθυντήριες αρχές, καθώς και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρότυπα για τα εποχιακά προϊόντα στον ΕνΔΤΚ

Στις 23 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2009/14). Η γνώμη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Μαρτίου 2009 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αποδοχές δημόσιων υπαλλήλων της Ιρλανδίας

Στις 24 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε με δική του πρωτοβουλία γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα που αφορούν τις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων (CON/2009/15). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιάρθρωση των κεφαλαίων των τραπεζών στην Ιρλανδία

Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με νομοθετικές διατάξεις που εξουσιοδοτούν τον Υπουργό Οικονομικών να κατευθύνει το εθνικό αποθεματικό συντάξεων (National Pensions Reserve Fund) προς την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων των τραπεζών (CON/2009/16). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της τραπεζικής οδηγίας και της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων

Στις 5 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της τραπεζικής οδηγίας και της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικά ιδρύματα, ορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, εποπτικές ρυθμίσεις και διαχείριση κρίσεων (CON/2009/17). Η γνώμη διατίθεται στην αγγλική γλώσσα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η γνώμη σε όλες τις γλώσσες θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης στην Εσθονία

Στις 9 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Riigikogu (Εσθονικού Κοινοβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2009/18). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιάρθρωση κεφαλαίων και την εξαγορά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος στην Πολωνία

Στις 9 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση κεφαλαίων και την εξαγορά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος (CON/2009/19). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κυπριακά σχέδια εγγυήσεως καταθέσεων

Στις 10 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιριών της Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των σχεδίων εγγυήσεως καταθέσεων (CON/2009/20). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το χρηματιστήριο αξιών και το κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών στην Κύπρο

Στις 16 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το χρηματιστήριο αξιών και το κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών (CON/2009/21). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την πολωνική κρατική τράπεζα

Στις 16 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου ενόψει της ενίσχυσης του ρόλου της κρατικής τράπεζας Gospodarstwa Krajowego σε σχέση με κυβερνητικά προγράμματα (CON/2009/22). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού διαθεσίμων του Ιταλικού Δημοσίου

Στις 17 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού διαθεσίμων του Δημοσίου που τηρείται στην Banca d’Italia (CON/2009/23). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την περαιτέρω σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς

Στις 17 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα για την περαιτέρω σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2009/24). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με την κρατική εγγύηση που αποβλέπει στην αποτροπή των εκροών ρευστότητας

Στις 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με την κρατική εγγύηση που αποβλέπει στην αποτροπή των εκροών ρευστότητας. (CON/2009/25). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική στατιστική των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ταμείων επενδύσεων

Στις 6 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2007/8 όσον αφορά τη στατιστική των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ταμείων επενδύσεων (ΕΚΤ/2009/4). Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 18 Μαρτίου 2009 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2008

Στις 18 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια αξιολόγηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των διαφόρων ειδών στατιστικών στοιχείων που καταρτίζονται από το Ευρωσύστημα βάσει νομικής πράξης της ΕΚΤ. Ενέκρινε επίσης τη δημοσίευση της έκθεσης ποιότητας για το 2008 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ, καθώς και της έκθεσης σχετικά με τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία. Οι δύο αυτές εκθέσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ ("ECB Statistics Quality Framework"), το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2008

Στις 5 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2008. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με την έκθεση διαχείρισης για το 2008 θα δημοσιευθούν στην Ετήσια Έκθεση της ΕΤΚ για το 2008, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2009.

Απόφαση της ΕΚΤ που τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 19 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου έως ότου ο αριθμός των διοικητών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβεί τους 18 (ΕΚΤ/2008/29), εξέδωσε απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ αναφορικά με τεχνικές πτυχές της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου (ΕΚΤ/2009/5). Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των διοικητών που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υπερβεί τους 18 και θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι