EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2005

22/03/2006 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 22 Μαρτίου 2006, οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση 2005.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας, ανήλθαν στη χρήση 2005 σε 228,5 εκατ. ευρώ, έναντι 205,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,14%.

Στη διαμόρφωση του παραπάνω αποτελέσματος συνέβαλαν καθοριστικά τα κέρδη από τις χρηματοοικονομικές πράξεις επί συναλλάγματος και χρεογράφων (155,4 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι 99,5 εκατ. ευρώ το 2004), καθώς και οι σημαντικά μειωμένες ζημίες από την αποτίμηση των χρεογράφων και του συναλλάγματος στο τέλος του έτους (21,7 εκατ. ευρώ το 2005 έναντι 71,2 εκατ. ευρώ το 2004).

Η ενίσχυση κατά τη διάρκεια του 2005 των συναλλαγματικών ισοτιμιών των κυριότερων ξένων νομισμάτων (ιδιαίτερα του δολαρίου ΗΠΑ) έναντι του ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν, από την αποτίμηση στο τέλος του έτους των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που είναι εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ύψους 46,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών, που όπως προαναφέρθηκε, είχαν καταγραφεί στην προηγούμενη χρήση και είχαν βαρύνει τα αποτελέσματα. Ακόμη σημαντικότερα ήταν τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που προέκυψαν από την αποτίμηση του χρυσού, τα οποία ανήλθαν σε 636,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις Τράπεζες - μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και ιδιαίτερα την αρχή της συντηρητικότητας, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από την αποτίμηση του χρυσού, των χρηματοοικονομικών μέσων σε ξένο νόμισμα και των χρεογράφων δεν λογίζονται ως έσοδα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής (λειτουργούν σαν αποθεματικά για τα συγκεκριμένα μόνο περιουσιακά στοιχεία). Αντίθετα, οι εξ αποτιμήσεως προκύπτουσες ζημίες στο τέλος του έτους λογίζονται ως έξοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσεως.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2005: 610,8 εκατ. ευρώ, 2004: 598,6 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ και στη χρήση 2005 παρακράτησε το σύνολο των κερδών της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από το μερίδιό της (8%) επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, προκειμένου να σχηματίσει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού.

Εξέλιξη των εξόδων της Τράπεζας στη χρήση 2005

· Τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις και βοηθήματα, διοικητικές δαπάνες, αποσβέσεις) αυξήθηκαν κατά 12,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4% (2005: 323,1 εκατ. ευρώ, 2004: 310,6 εκατ. ευρώ).

· Οι προβλέψεις είναι μειωμένες κατά 23,3 εκατ. ευρώ (2005: 59,2 εκατ. ευρώ, 2004: 82,5 εκατ. ευρώ). Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι η προηγούμενη χρήση είχε επιβαρυνθεί με επιπλέον προβλέψεις ύψους 36,1 εκατ. ευρώ, που σχηματίστηκαν για την κάλυψη των ζημιών της χρήσεως 2004 της ΕΚΤ. Αντίθετα αυξημένες έναντι του 2004 είναι οι προβλέψεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού.

Σημαντικότερες εξελίξεις στα στοιχεία του Ισολογισμού στη χρήση 2005

  • Οι λογαριασμοί αναπροσαρμογής εμφανίζονται αυξημένοι έναντι του 2004 (2005: 682,7 εκατ. ευρώ, 2004: 123,9 εκατ. ευρώ) λόγω της αποτίμησης στο τέλος του έτους του χρυσού, του συναλλάγματος και των χρεογράφων (θετικές διαφορές που προέκυψαν από τη σύγκριση του μέσου κόστους κτήσης με τις αγοραίες τιμές της 30.12.2005).

  • Συνεχίστηκε και στη χρήση 2005 η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, με υποκατάσταση των τοποθετήσεων σε ξένα νομίσματα με τοποθετήσεις σε ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στις 31-12-2005 αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και χρεόγραφα σε ευρώ κυβερνήσεων χωρών της ζώνης του ευρώ.

  • Στη χρήση 2005 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 22,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά μέρος της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή στις 31-12-2004 των ακινήτων της Τράπεζας στη αγοραία αξία τους. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με την έκδοση 3.972.977 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5,60 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε τρεις παλαιές. Ισόποσα αυξήθηκε μέσω της διάθεσης των κερδών και το Τακτικό Αποθεματικό προκειμένου να εξισωθεί με το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα 'Αρθρα 10 και 71 του Καταστατικού.

Το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 2,40 ευρώ, έναντι 2,14 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο στο νέο αριθμό μετοχών) για τη χρήση 2004 και είναι αυξημένο κατά 12,15%. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 30-12-2005 (€94,45), το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 2,54%, ενώ με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του 2005 αντιστοιχεί σε απόδοση 3,16%.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι