EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Μάρτιος 2013

22/03/2013 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Στις 21 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA) στα σημερινά της επίπεδα έως τις 25 Μαρτίου 2013. Στη συνέχεια, η διατήρηση της ΕLA θα εξεταστεί μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθεί σε ισχύ πρόγραμμα της ΕΕ/του ΔΝΤ το οποίο θα εξασφαλίζει τη φερεγγυότητα των ενδιαφερόμενων τραπεζών. Την ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σχετικό δελτίο Τύπου.

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2012

Στις 20 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2012, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί σε 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις 24 Απριλίου 2013.

Δραστηριότητες Αγορών

Αλλαγές στη χρήση ορισμένων μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ως ασφάλειας για πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 20 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση ΕΚΤ/2013/6 για τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση ως ασφαλειών για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως. Βάσει της απόφασης αυτής, από την 1η Μαρτίου 2015 θα αποτρέπεται η χρήση αυτών των ομολογιών που εκδίδονται από τον αντισυμβαλλόμενο που τις χρησιμοποιεί ή από οργανισμό που συνδέεται στενά με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο ως ασφάλειας για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει τους όρους χρήσης των μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών για την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (αναδιατύπωση), οι διατάξεις της οποίας καλύπτουν διάφορες ισχύουσες νομικές πράξεις περί προσωρινών μέτρων. Τέλος, προκειμένου να διασαφηνιστεί το συνολικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2013/5 που καταργεί τις αποφάσεις ΕΚΤ/2011/4, EΚΤ/2011/10, ΕΚΤ/2012/32 και ΕΚΤ/2012/34. Όλες αυτές οι νομικές πράξεις καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Έκθεση για τη μετάπτωση στον SEPA

Στις 20 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης για την μετάπτωση στον SEPA, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, μία από τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Στην έκθεση περιγράφεται η πρόοδος της διαδικασίας μετάπτωσης στη ζώνη του ευρώ στο τέλος του 2012 και παρέχονται κατευθύνσεις όσον αφορά τη διαχείριση της διαδικασίας μετάβασης σε σχέση με τη μετάπτωση εντός της ζώνης του ευρώ στις μεταφορές πιστώσεων SEPA και στις άμεσες χρεώσεις SEPA σε ευρώ, για την οποία έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 1η Φεβρουαρίου 2014 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009. Η έκθεση μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ για το 2013 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη

Στις 20 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι η έβδομη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη πρόκειται να δημοσιευθεί στις 25 Απριλίου 2013 με την ευκαιρία της κοινής διάσκεψης ΕΚΤ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση και σταθερότητα στην Ευρώπη. Αυτή η έκδοση της έκθεσης παρουσιάζει την πρόοδο της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα για να την προωθήσει. Επίσης, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό καθώς και έκτακτα άρθρα για θέματα όπως ο κατακερματισμός της αγοράς χρήματος του ευρώ σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, η ενοποίηση της αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, οι τομεακοί λογαριασμοί και η επανεξισορρόπηση στη ζώνη του ευρώ, καθώς και οι αγορές χρήματος στις ΗΠΑ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις εισφορές της Oesterreichische Nationalbank στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Trust) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη διμερή σύμβαση δανείου μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank

Στις 4 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/16, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Στις 12 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στο Βέλγιο

Στις 18 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/18, κατόπιν αιτήματος των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Πορτογαλία

Στις 19 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών και του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Στις 19 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/20, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι