EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

03/12/2008 - Δελτία Τύπου

Με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου και με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κεφαλαιαγοράς κ. Αλέξη Πιλάβιου πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα συνάντηση των ελεγκτικών εταιριών και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Στη συνάντηση, εξετάστηκαν θέματα σχετικά με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν στις οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη χρήση του 2008 και τεχνικά ζητήματα που θα αντιμετωπισθούν. Ειδικότερα συζητήθηκαν, κυρίως, τα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ενεργός αγορά ή όταν η αγορά παρουσιάζει χαμηλή εμπορευσιμότητα.

  2. Οι επαναταξινομήσεις χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και η συμμόρφωση με τους κανόνες γνωστοποιήσεων, ούτως ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν πλήρως την επίπτωση των σχετικών μεταβολών.

  3. Οι προβλέψεις για απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως των δανείων, με έμφαση στην ανάγκη πλήρους αποτύπωσης των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς, των καθυστερήσεων αποπληρωμής, των ενδείξεων επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών και της ενδεχόμενης μείωσης της αξίας των πιθανών εξασφαλίσεων. Επιπλέον αναφέρθηκαν και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η καταχώρηση των ζημιών απομείωσης στα αποτελέσματα χρήσης.

  4. Η προβλεπόμενη ένταξη στις καταστάσεις πληροφοριών που παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν επαρκώς την επίδραση που έχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα στην οικονομική θέση και απόδοση της τράπεζας και τους κινδύνους στους οποίους η τράπεζα ήταν εκτεθειμένη κατά τη διάρκεια και στο τέλος της χρήσης, καθώς και επεξήγηση των τρόπων με τους οποίους γίνεται η διαχείριση των κινδύνων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά σε συνεχή βάση και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ελεγκτικές εταιρίες στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου. Η διαφάνεια και η ορθή απεικόνιση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων των εταιριών έχει πρωτεύουσα σημασία για την επιτυχή αντιμετώπιση των εξωγενών κραδασμών που επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτική και, μέσω αυτής, τη μακροοικονομική σταθερότητα, διότι αμβλύνει τις διακυμάνσεις των όρων και συνθηκών δανεισμού και τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων για τον πραγματικό τομέα της οικονομίας.

Οι συνεχιζόμενες αναταράξεις των πιστωτικών αγορών και η επιδείνωση της εικόνας των τραπεζικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη καθιστούν πιο επιτακτική την αυξημένη εγρήγορση και ετοιμότητα των αρχών εποπτείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διατηρεί στενή συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με τους ορκωτούς λογιστές των πιστωτικών ιδρυμάτων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς ελέγχου, στο πλαίσιο της απαιτούμενης συντονισμένης προσπάθειας για ορθή και διαφανή αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και συστηματική παρακολούθηση των δεδομένων που επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι