EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

23/06/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία

Στήριξη του ΕΣΚΤ προς τον παγκόσμιο κώδικα συμπεριφοράς για την αγορά συναλλάγματος

Στις 25 Μαΐου 2017 η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο Τύπου που ενέκριναν το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επικροτώντας τη δημοσίευση του παγκόσμιου κώδικα συμπεριφοράς για την αγορά συναλλάγματος (Foreign Exchange Global Code of Conduct). Όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, δηλ. η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, επιβεβαίωσαν με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή τους να στηρίζουν και να προάγουν τη συμμόρφωση με τον κώδικα στις αντίστοιχες χώρες, που συνολικά διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, θα συμμορφώνονται με τις αρχές του κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και ομοίως θα αναμένουν από τους συνήθεις αντισυμβαλλομένους τους στην εν λόγω αγορά να συμμορφώνονται με τον κώδικα.

Δημοσίευση της συμφωνίας για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα

 Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια όσον αφορά την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (emergency liquidity assistance - ELA) από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), στις 17 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη σχετική συμφωνία. Η συμφωνία για την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα εξειδικεύει τους κανόνες που εφαρμόζονται στην παροχή της εν λόγω ενίσχυσης και τον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε σχέση με αυτήν. Το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου 2017 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, αντικαθιστά τις διαδικασίες σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα που είχαν δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2013. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ετήσια Έκθεση του 2016 για το TARGET

 Στις 18 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης του 2016 για το TARGET, η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η ετήσια έκθεση για το TARGET παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροές πληρωμών μέσω του TARGET2, τις λειτουργικές επιδόσεις του και τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2016. Η φετινή έκθεση παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για θέματα που είχαν ιδιαίτερη σημασία το 2016 και τα τέσσερα πλαίσια που περιλαμβάνει επικεντρώνονται, αντιστοίχως, στην εξέλιξη των ροών πληρωμών μέσω του TARGET2, στις αλληλεξαρτήσεις του TARGET2, σε δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγών και στον κανονισμό για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών και την ανθεκτικότητα του TARGET2 έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Έναρξη του σχεδίου του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών μέσω TARGET

Στις 21 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη των εργασιών ανάπτυξης πανευρωπαϊκής υπηρεσίας διακανονισμού άμεσων πληρωμών, του «Διακανονισμού Άμεσων Πληρωμών μέσω Target» (Target Instant Payment Settlement - TIPS). Σκοπός του σχεδίου TIPS είναι να παρέχει μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών η οποία θα επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο και θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 356 ημέρες τον χρόνο. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και, κατά τη φάση υλοποίησης του σχεδίου, αναλυτικότερες πληροφορίες θα παρέχονται τακτικά στο κοινό στην ενότητα «Payments & Markets» του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

 Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank
Στις 18 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Πορτογαλία
Στις 22 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/18, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την Επιτροπή για την παρακολούθηση των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα αποθεματικά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ισπανία

 Στις 26 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/19, κατόπιν αιτήματος της Banco de España, για λογαριασμό του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Στήριξης των Επιχειρήσεων της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών στο Βέλγιο
Στις 30 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/20, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα περιορισμού των συστημικών κινδύνων στην Αυστρία
Στις 7 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/21, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ
Στις 7 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/22, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού στο Βέλγιο
Στις 8 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/23, κατόπιν αιτήματος του διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο των εργασιών της Banka Slovenije
Στις 12 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/24, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς οντότητας ειδικού σκοπού η οποία παράγει τραπεζογραμμάτια ευρώ
Στις 16 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/25, κατόπιν αιτήματος της Banco de España, για λογαριασμό του Υφυπουργού Οικονομικών και Δημόσιου Τομέα της Ισπανίας.

Στατιστικά στοιχεία

 Έκθεση σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2016 όσον αφορά τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ

 Στις 18 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση ποιότητας για το 2016 όσον αφορά τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ, η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Αυτή η διετής έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων επικεντρώνεται στη συλλογή, την κατάρτιση και τη διάδοση νομισματικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων που είναι συναφή για τη ζώνη του ευρώ το 2015 και το 2016 και παρέχει περιγραφικούς και ποσοτικούς δείκτες ποιότητας. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι επικαιροποιήσεις κανονιστικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν πρόσφατα, οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο από τις νέες απαιτήσεις δεδομένων που έχει επιφέρει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός. Ζητήματα που σχετίζονται με τις στατιστικές διαδικασίες και τα ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυσης ποιότητας δεδομένων παρουσιάζονται στις ενότητες 2 και 3 της έκθεσης αντιστοίχως.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

16η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 21 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της 16ης ετήσιας επισκόπησης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση του ευρώ από κατοίκους χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Η έκθεση, μαζί με δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 5 Ιουλίου 2017.

Τραπεζική εποπτεία

Τροποποιήσεις στις αποφάσεις της ΕΚΤ για τον προσδιορισμό της σημασίας

Στις 17 και στις 23 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε τροποποιήσεις που πρότεινε το Εποπτικό Συμβούλιο στις αποφάσεις της ΕΚΤ για τον προσδιορισμό της σημασίας, οι οποίες αντανακλούν τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή ορισμένων οντοτήτων υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, και έλαβε γνώση των αλλαγών στον κατάλογο των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών. Ο κατάλογος των σημαντικών ιδρυμάτων και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού για το πλαίσιο του ΕΕΜ.

Έκθεση σχετικά με την καταγραφή των εθνικών πλαισίων όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στις 26 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει έκθεση η οποία καταγράφει τις εθνικές εποπτικές πρακτικές και νομικά πλαίσια που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Η παρούσα έκθεση είναι συνέχεια της πρώτης έκθεσης καταγραφής που είχε δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 και είχε ολοκληρωθεί σε στενή συνεργασία με οκτώ εθνικές αρμόδιες αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στις νεοεμφανιζόμενες βέλτιστες πρακτικές σε χώρες με σχετικά υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. Η δεύτερη αυτή έκθεση επεκτείνει την καταγραφή στις υπόλοιπες 11 χώρες που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, παρέχοντας έτσι μια πλήρη εικόνα των πρακτικών στη ζώνη του ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στηρίζοντας τη συμβολή της ΕΚΤ στον ευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με τα ΜΕΔ. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Χαρακτηρισμός τράπεζας ως ιδρύματος «που τελεί υπό πτώχευση ή που ενδέχεται να πτωχεύσει»

 Στις 6 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην αξιολόγηση που εκπόνησε το Εποπτικό Συμβούλιο και στη γνωστοποίηση προς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Banco Popular Español S.A. τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης ρευστότητάς της. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, του οποίου ζητήθηκε η γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, συμφώνησε με την αξιολόγηση. Μετά την υποβολή της τελικής γνωστοποίησης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ενημερώθηκαν δεόντως η ΕΚΤ (υπό τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η Banco de España, το Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας και το ισπανικό Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Έγγραφο κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με πληροφορίες όσον αφορά συναλλαγές που υπερβαίνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις ανάδοχου ιδρύματος ή μεταβιβάζοντος ιδρύματος

Στις 6 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με πληροφορίες όσον αφορά συναλλαγές που υπερβαίνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις ανάδοχου ιδρύματος ή μεταβιβάζοντος ιδρύματος δυνάμει του άρθρου 248 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το έγγραφο κατευθύνσεων, που μετουσιώνει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ στην εποπτική πρακτική όσον αφορά επιλεγμένες συναλλαγές τιτλοποίησης, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι