EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Δεκέμβριος 2004

17/12/2004 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ θα δημοσιεύονται εφεξής την ημέρα που έπεται της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο, το Μάιο, τον Αύγουστο και το Νοέμβριο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετήσια Έκθεση

Η δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2004 έχει προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου 2005.

Γνώμες της ΕΚΤ

Από τον Ιανουάριο του 2005, οι γνώμες σχετικά με σχέδια εθνικών νομοθετικών διατάξεων θα δημοσιεύονται, κατά κανόνα, αμέσως μετά την έκδοση και την επακόλουθη διαβίβασή τους στην αιτούσα αρχή, όπως συμβαίνει ήδη με τις γνώμες σχετικά με σχέδια νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μελέτη σχετικά με τις αγορές ομολόγων σε ευρώ για το 2004

Η μελέτη σχετικά με τις αγορές ομολόγων σε ευρώ για το 2004 ("Euro Bond Market Study 2004"), την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Πράξεων Αγοράς, δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2004. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμπερίληψη των κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών τους (ΕθνΚΤ) ως αποδεκτών πελατών του πλαισίου που διέπει τις υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος και εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος. Η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή (EKT/2004/20), η οποία θα επιτρέψει την έναρξη αυτών των υπηρεσιών την 1η Ιανουαρίου 2005, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2004.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Η τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ ("Towards a single euro payments area - third progress report" - προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά), η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2004. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

TARGET2

Βάσει έκθεσης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2004 την προσφορά τριών εθνικών κεντρικών τραπεζών (της Deutsche Bundesbank, της Banque de France και της Banca d'Italia) και ενέκρινε τη δημιουργία μιας ενιαίας κοινής πλατφόρμας για τις συναλλαγές μέσω του TARGET2. Περισσότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του TARGET2 θα διατεθούν το Φεβρουάριο του 2005.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Τραπεζικές δομές στα νέα κράτη μέλη

Η έκθεση σχετικά με τις τραπεζικές δομές στα νέα κράτη μέλη ("Report on banking structures in the new Member States"), η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας, εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2004. Σε αυτήν αναλύονται λεπτομερώς οι τραπεζικές δομές των νέων κρατών μελών. Σκοπός της είναι να συμπληρώσει την ανάλυση σχετικά με την κατάσταση και τη σταθερότητα των τραπεζικών τομέων των νέων κρατών μελών, η οποία είχε συμπεριληφθεί στην έκθεση σχετικά με τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ για το 2004 ("EU Banking Sector Stability"), η οποία δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2004. Η έκθεση για τις τραπεζικές δομές θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2005.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το νόμο περί μεταφοράς κεφαλαίων, ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και συστημάτων πληρωμών και λοιπούς νόμους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί της Ceska narodni banka και του νόμου περί τραπεζών (CON/2004/37)

Η γνώμη εκδόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ceska narodni banka στις 3 Δεκεμβρίου 2004.

Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το νόμο περί εταιρειών επενδύσεων, εταιρειών ειδικού σκοπού και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κ.λπ. και το νόμο περί χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων (Hedge funds) (CON/2004/38)

Η γνώμη εκδόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα της Δανίας στις 14 Δεκεμβρίου 2004.

Οι προαναφερθείσες γνώμες θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ έξι μήνες μετά την έκδοσή τους, σύμφωνα με το καθεστώς περί δημοσιεύσεων που ίσχυε την περίοδο έκδοσής τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναθεώρηση των απαιτήσεων της ΕΚΤ για την παροχή γενικών οικονομικών στατιστικών στοιχείων

Εγκρίθηκε η πρώτη αναθεώρηση των απαιτήσεων της ΕΚΤ για την παροχή γενικών οικονομικών στατιστικών στοιχείων. Τα γενικά οικονομικά στατιστικά στοιχεία καλύπτουν τα μη χρηματοπιστωτικά οικονομικά στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχουν ζωτική σημασία για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Η αναθεωρημένη έκθεση επανεξετάζει τις προηγούμενες απαιτήσεις και λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις. Δημοσιεύθηκε σήμερα στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, ενώ θα διατεθεί προσεχώς και σε άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

Έκδοση του κανονισμού ΕΚΤ/2004/21 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 και τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/18

Βασικός σκοπός του κανονισμού ΕΚΤ/2004/21 είναι να διασφαλίσει ότι, ανεξάρτητα από την επικείμενη ενσωμάτωση του διεθνούς λογιστικού προτύπου αριθ. 39 (IAS 39) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα στο δίκαιο της ΕΕ, τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) θα εξακολουθήσουν να υποβάλλουν, για στατιστικούς σκοπούς, τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια και τις καταθέσεις τους στην ονομαστική τους αξία. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2004, ενώ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο διεθνής ρόλος του ευρώ

Η έκθεση που επισκοπεί τον διεθνή ρόλο του ευρώ ("Review of the international role of the euro") εκπονείται ετησίως και εξετάζει το ρόλο του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές και στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τη διεθνοποίηση του ευρώ, εντοπίζοντας τις κύριες εξελίξεις και υπογραμμίζοντας τις τάσεις όσον αφορά το ρόλο που διαδραματίζει το ευρώ ως διεθνές χρηματοδοτικό νόμισμα, ως νόμισμα συναλλαγματικών διαθεσίμων και ως νόμισμα διακανονισμού ή τιμολόγησης εμπορικών συναλλαγών. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2005.

ΈΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή τραπεζογραμματίων με βάση την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά

Εγκρίθηκε νέο πλαίσιο που θεσπίζει κοινές αρχές και πρότυπα δέουσας επιμέλειας για την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη διαλογή με βάση την καταλληλότητα για κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά. Το εν λόγω πλαίσιο αποβλέπει κυρίως στην αποτελεσματική εφαρμογή κοινής πολιτικής σχετικά με την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενιαίου χώρου μετρητών σε ευρώ. Ανακοίνωση για το εν λόγω πλαίσιο θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2005.

Ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2005

Εκδόθηκε απόφαση σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2005 (ΕΚΤ/2004/19). Η ΕΚΤ ενέκρινε την ποσότητα των νέων κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδώσουν οι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ στη διάρκεια του επόμενου έτους. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2004.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι