EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Παρουσίαση της έκδοσης με τίτλο: Greece's Economic Performance and Prospects (Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος)

25/02/2002 - Δελτία Τύπου

Έγινε σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο Greece’s Economic Performance and Prospects (Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος), που εξέδωσαν από κοινού η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ερευνητικό Ίδρυμα The Brookings Institution. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Γκαργκάνας και ο κ. Ralph Bryant, Senior Fellow στο Πρόγραμμα Οικονομικών Μελετών του Ιδρύματος Brookings της Ουάσινγκτον. Την επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι δύο τελευταίοι, καθώς και ο κ. Γεώργιος Ταβλάς, Διευθυντής-Σύμβουλος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 11 μελέτες οι οποίες αποτελούν προϊόν συνεργασίας διακεκριμένων Ελλήνων, άλλων Ευρωπαίων και Αμερικανών οικονομολόγων. Στην αρχική τους μορφή, οι μελέτες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συνέδριο που διοργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ίδρυμα Brookings και έγινε στην Αθήνα στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2000. Στις μελέτες του τόμου αναλύονται συγκεκριμένες πλευρές της ελληνικής οικονομίας, αξιολογούνται οι οικονομικές επιδόσεις και η οικονομική πολιτική της Ελλάδος κατά την τελευταία 25ετία και επιχειρείται ο προσδιορισμός των κύριων οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Ο ογκώδης τόμος περιλαμβάνει επίσης την Εναρκτήρια Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Λουκά Παπαδήμου στο συνέδριο, καθώς και εκτενή Εισαγωγή των Ralph C. Bryant, Νικολάου Χ. Γκαργκάνα και Γεωργίου Σ. Ταβλά, όπου επισκοπούνται οι οικονομικές εξελίξεις και η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα την περίοδο από το 1974 έως σήμερα και γίνεται συνοπτική παρουσίαση των μελετών που ακολουθούν.

Οι μελέτες είναι οι εξής:

1. "Monetary Regimes and Inflation Performance: The Case of Greece" (Νομισματικά καθεστώτα και πληθωρισμός: η περίπτωση της Ελλάδος), των Νικολάου Χ. Γκαργκάνα και Γεωργίου Σ. Ταβλά. Οι συγγραφείς ερευνούν τις κύριες αιτίες του πληθωρισμού στην Ελλάδα, τις επιπτώσεις του στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και την πολιτική που απαιτείται για την επίτευξη χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού. Δείχνουν με ποιο τρόπο η πολιτική της "σκληρής δραχμής" που υιοθέτησε η Τράπεζα της Ελλάδος από τα μέσα της δεκαετίας του '90, σε συνδυασμό με την περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τα τελευταία έτη. Τη μελέτη σχολιάζει ο Michael J. Artis.

2. "Greek Fiscal and Budget Policy and EMU" (Η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος και η ΟΝΕ), των Βασιλείου Γ. Μανεσιώτη και Robert D. Reischauer. Οι συγγραφείς εξετάζουν την εξέλιξη της δημοσιονομικής πολιτικής και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της. Υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθεί αποτελεσματικός έλεγχος των πρωτογενών δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τη μελέτη σχολιάζει ο Vito Tanzi.

3. "Economic Growth in Greece: Past Perfomance and Future Prospects" (Οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα: παλαιότερες επιδόσεις και μελλοντικές προοπτικές), των Barry Bosworth και Τρύφωνα Κολλίντζα. Οι συγγραφείς αξιολογούν τις οικονομικές επιδόσεις του παρελθόντος και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον. Συνιστούν να επισπευσθεί η μεταρρύθμιση των θεσμών της εγχώριας οικονομίας ώστε να προωθηθούν οι καινοτομίες και η επιχειρηματικότητα. Τη μελέτη σχολιάζουν ο John F. Helliwell και οι Γεώργιος Σ. Ταβλάς και Νικόλαος Γ. Ζόνζηλος.

4. "The Determination of Wage and Price Inflation in Greece: An Application of Modern Cointegration Techniques" (Ο προσδιορισμός μισθών και τιμών στην Ελλάδα: μια εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών συνολοκλήρωσης), των Stephen G. Hall και Νικολάου Γ. Ζόνζηλου. Οι συγγραφείς αναλύουν τη λειτουργία του μηχανισμού των μισθών-τιμών και αναδεικνύουν τους παράγοντες που οδήγησαν στη σημαντική πτώση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια. Τα σχόλια είναι του Peter Pauly.

5. "Issues in the Transmission of Monetary Policy" (Θέματα σχετικά με τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής), των Σοφοκλή Ν. Μπρισίμη, Νικολάου Σ. Μαγγίνα, Γεωργίου Τ. Συμιγιάννη και Γεωργίου Σ. Ταβλά. Οι συγγραφείς εξετάζουν τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα σε μια περίοδο απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα σχόλιά τους προσφέρουν ο Frank Smets και ο Lawrence Klein.

6. "EU Transfers and Greece's Real Exchange Rate: A Naked Eye View" (Οι μεταβιβάσεις από την ΕΕ και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής: παρατήρηση διά γυμνού οφθαλμού), του Γιάννη Σπράου. Στη μελέτη αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες εισροές κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενίσχυσαν την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής. Σχολιάζει ο Αποστόλης Φιλιππόπουλος.

7. "Greece's Balance of Payments and Competitiveness" (Το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος και η ανταγωνιστικότητα), του Νικολάου Τ. Τσαβέα. Στη μελέτη αξιολογείται η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, ενώ τα πρόσφατα επίπεδα των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι διατηρήσιμα, είναι εντούτοις αναγκαία η λήψη μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση της προσφοράς.

8. "The Greek Pension System: Strategic Framework for Reform" (Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα: στρατηγικό πλαίσιο μεταρρύθμισης), των Axel Bφrsch-Supan και Πλάτωνα Τήνιου. Οι συγγραφείς αναλύουν τα θετικά χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος και προτείνουν ένα πλαίσιο μεταρρύθμισης, το οποίο κρίνουν αναγκαίο για λόγους χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, αλλά και για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Τα σχόλια είναι του Ε. Philip Davis.

9. "The Greek Labour Market" (Η ελληνική αγορά εργασίας), του Gary Burtless. Στη μελέτη εξετάζεται η διάρθρωση και οι θεσμοί της ελληνικής αγοράς εργασίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο δεν ευνοεί τη δημιουργία μισθωτής απασχόλησης σε μεγάλες και σύγχρονες επιχειρήσεις, γεγονός που συνδέεται με τη σχετικά χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας. Μολονότι οι πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης συνέβαλαν στη σχετική βελτίωση της απόδοσης της αγοράς εργασίας, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα πολιτικής για αυξηθεί η παραγωγικότητα. Σχολιάζει ο Πλούταρχος Σακελλάρης.

10. "Product Market Reform in Greece: Policy Priorities and Prospects" (Μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων στην Ελλάδα: προτεραιότητες πολιτικής και προοπτικές), των Παύλου Μυλωνά και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου. Οι συγγραφείς αξιολογούν τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά προϊόντων και ιδιαίτερα τη διαδικασία απελευθέρωσης τομέων όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι μεταφορές. Αναφέρονται επίσης στην ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια για τον ανταγωνισμό, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στον ταχέως αναπτυσσόμενο ιδιωτικό τομέα. Τη μελέτη σχολιάζει ο Leonard Waverman.

11. "Greek Banking at the Dawn of the New Millennium" (Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας στην αυγή της νέας χιλιετίας), των Barry Eichengreen και Heather D. Gibson. Οι συγγραφείς αξιολογούν τις δυνάμεις που οδηγούν στο μετασχηματισμό του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Αναλύουν τη σχέση μεγέθους και κερδοφορίας και διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους η ιδιωτικοποίηση μαζί με άλλες τάσεις θα μεταβάλει τη δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ακολουθούν τα σχόλια του Max W. Corden.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι