EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την εναρμόνιση των εποπτικών κανόνων που αφορούν τράπεζες υπό την εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών

03/11/2016 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Η ΕΚΤ επιδιώκει να εναρμονίσει ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο και αφορούν τράπεζες υπό την έμμεση εποπτεία της, ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να περιορίζεται το κόστος συμμόρφωσης για τις τράπεζες

● Σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης υποβάλλονται προς δημόσια διαβούλευση

● Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 5 Ιανουαρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο και αφορά τράπεζες οι οποίες δεν υπάγονται στην άμεση εποπτεία της (λιγότερο σημαντικά ιδρύματα). Σκοπός είναι να εναρμονίσει τον τρόπο άσκησης της εποπτείας των τραπεζών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) στις 19 χώρες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και έτσι να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ συνολικά.

Η ΕΚΤ αποφάσισε το 2015 να εναρμονίσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε ό,τι αφορά την άμεση εποπτεία των 129 σημαντικών ιδρυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, ένας κανονισμός της ΕΚΤ, ένας οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, ένα συμπλήρωμα όσον αφορά τον οδηγό αυτό, καθώς και η προσέγγιση της ΕΚΤ σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας, εκδόθηκαν πριν από μερικούς μήνες. Η ενοποιημένη έκδοση του οδηγού αυτού δημοσιεύθηκε σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την Τραπεζική Εποπτεία. Σε δεύτερο στάδιο, ως αρμόδια για την επίβλεψη του συστήματος, η ΕΚΤ αποφάσισε να εναρμονίσει την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών και για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, με σκοπό να διασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλες τις τράπεζες. Περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με την επιλογή και τη φύση των νομικών πράξεων που χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών παρέχονται στο έγγραφο με απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων.

Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΕΑΑ θα πρέπει να ασκούν επτά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες γενικής εφαρμογής όσον αφορά τα λιγότερα σημαντικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά τα εν λόγω δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες, συγκεκριμένο σκεπτικό πολιτικής αιτιολογεί την υιοθέτηση ομοιόμορφης προσέγγισης για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στις χώρες στις οποίες συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Η κατευθυντήρια γραμμή θα είναι νομικά δεσμευτική μόλις εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του σχεδίου σύστασης - μιας μη νομικά δεσμευτικής πράξης - είναι η εναρμόνιση 43 δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που δεν έχουν γενική εφαρμογή αλλά αξιολογούνται κατά περίπτωση. Το εν λόγω σχέδιο παρέχει επίσης κατευθύνσεις στις ΕΑΑ σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης, σε μεμονωμένη βάση, ορισμένων άλλων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών. Επιπλέον, το σχέδιο σύστασης καλύπτει οκτώ δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση κοινής προσέγγισης η οποία εξειδικεύεται στα λιγότερα σημαντικά ιδρύματα.

Η ανομοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στις χώρες που συμμετέχουν στον ΕΕΜ θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τη συνολική ευρωστία του εποπτικού πλαισίου και τη συγκρισιμότητα των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας μεταξύ όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολο για τους συμμετέχοντες στην αγορά και το ευρύ κοινό να αξιολογήσουν την ευρωστία και την κανονιστική συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο μεγάλος αριθμός τέτοιου είδους διατάξεων καθιστά επίσης πιο πολύπλοκη την κανονιστική συμμόρφωση και αυξάνει περαιτέρω το σχετικό κόστος για τις τράπεζες, ιδιαίτερα για όσες δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κανονιστικού αρμπιτράζ.

Η προτεινόμενη προσέγγιση εναρμόνισης της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών για τα λιγότερα σημαντικά ιδρύματα επιλέχθηκε κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της αναλογικότητας, δηλ. σε ποιον βαθμό συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής μπορεί να κριθούν αναγκαίες για την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Προτείνεται επομένως, όσον αφορά ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες, οι ΕΑΑ να μπορούν να υιοθετούν ευέλικτη προσέγγιση στις περιπτώσεις όπου η εναρμόνιση δεν θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ευρωστίας της εποπτείας ή την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού

Η περίοδος διαβούλευσης σχετικά με τα δύο έγγραφα αρχίζει σήμερα και λήγει στις 5 Ιανουαρίου. Τα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής, το σχέδιο σύστασης, μια αιτιολογική έκθεση και έγγραφο με απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την Τραπεζική Εποπτεία.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης θα διεξαχθεί στις 17 Νοεμβρίου 2016 δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη. Η συζήτηση θα αναμεταδοθεί ζωντανά από τον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την Τραπεζική Εποπτεία. Στον δικτυακό τόπο δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων και αξιολόγηση των σχολίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι