EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως

05/02/2018 - Ανακοινώσεις

Με την υπ’ αριθμ. 173/1/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και την υπ’ αρ. 128/2/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τραπέζης της Ελλάδος, αμφότερες δημοσιευθείσες στο υπ’ αρ. 2762/18.12.2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β’), ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια του πιστωτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τέθηκε αυτός σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 182/1/04.04.2016 αποφάσεως της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσας στο υπ’ αρ. 925/05.04.2016 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β’), διορίστηκε νέος Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.», και δη η Εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», ο οποίος αντικατέστησε τον αρχικώς διορισθέντα - σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 173/1/18.12.2015 - ειδικό εκκαθαριστή Άθω Στυλιανού.

Ο κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, Εκπρόσωπος Εκκαθάρισης του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή δυνάμει της από 21.11.2017 εξουσιοδότησης του κ. Ξάνθου Βράχα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου του αυτού ως άνω Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, διορισθέντος βάσει του από 02.10.2017 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, καταχωρισθέντος νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. (με αρ. πρωτ. 1056465/26.10.2017),ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ’ αρ. 180/3/22.02.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ’ αρ. 717/17.03.2016 Φ.Ε.Κ. – τεύχος Β’), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα οι οποίες προβλέπουν ότι κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) δικογράφου έφεσης (αρ. κατάθεσης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου: 140/2017 - αρ. πράξης προσδιορισμού Εφετείου Ναυπλίου: 610/2017) επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.».

Η συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως προσδιορίστηκε όπως λάβει χώρα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 παράγραφος 5 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έφεσης επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.cbp.gr) και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της κατατεθείσας έφεσης επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έφεσης σε έγχαρτη μορφή.


Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έφεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 31 - 33 στην Κόρινθο, από 20.01.2018 έως και 16.11.2018, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00.

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 2741085390.

Αθήνα, 15.01.2018

 


Για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Υ.Ε.Ε.
Ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής
«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία,
Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»
(ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/05.04.16)
νομίμως εκπροσωπών την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Υ.Ε.Ε.Δημήτριος Παπαγιαννίδης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι