EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Aνακοίνωση για την πώληση ή παραχώρηση-εκμετάλλευση ιδιοκτησιών της Τράπεζας της Ελλάδος στους νομούς Αττικής και Ρεθύμνου

12/06/2013 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος φέρει εις γνώση των ενδιαφερομένων ότι δέχεται προσφορές για :

1) Την αγορά, ή παραχώρηση – εκμετάλλευση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας της κειμένου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, επί των οδών Μουσών, Τερψιχόρης και Λεωφ. Ποσειδώνος. Το άνω οικόπεδο έχει επιφάνεια 4.551,65m2 και βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν 32 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

2) Την αγορά, ή παραχώρηση – εκμετάλλευση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας της κειμένου στο Δήμο Ρεθύμνου Κρήτης του Νομού Ρεθύμνης, επί των οδών Κουντουριώτη, Ασκούτση και Μαρούλη. Το άνω οικόπεδο έχει επιφάνεια 412,00m2 και βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν 80 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Ρεθύμνου Κρήτης.

3) Την αγορά ενός ακινήτου στον Πειραιά, το οποίο μέχρι πρότινος στέγαζε το εκεί Υποκατάστημα της Τράπεζας και αποτελεί ιδιοκτησία της. Το προς πώληση κτίριο βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 και Μακράς Στοάς, αποτελείται από ανωδομή τεσσάρων (4) ορόφων συνολικής επιφάνειας 2.724,00m², υπόγειο δύο (2) ορόφων συνολικής επιφάνειας 1.548,00m² και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο κτίριο.

Επισκέψεις στα ανωτέρω συνολικά ή μεμονωμένα για ένα έκαστο, μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (αρμόδιος κ. Αθανάσιος Βαλασόπουλος, τηλ. 210-3202630 και κ. Παναγιώτα Γουναρίδη, τηλ. 210-3203104), οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν, πράγμα το οποίο η Τράπεζα συνιστά, να συνοδεύονται από μηχανικό προς το σκοπό ενδελεχούς περιήγησης και ενημέρωσής τους.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την 12.07.2013, κατά τις εργάσιμες ώρες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη:

«Προς την Τράπεζα της Ελλάδος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την αγορά ή παραχώρηση - εκμετάλλευση του
 ………………………… ιδιοκτησίας της Τράπεζας στο Νομό ……………………»

Υποβολή προσφοράς γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί πλήρως και έχει λάβει γνώση των σχεδίων των παραπάνω ιδιοκτησιών της Τράπεζας και ότι το οικόπεδο, ή το ακίνητο είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Τα σχέδια τοπογραφικών διαγραμμάτων των οικοπέδων θα παραδίδονται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων - 1ος όροφος, Γραφείο 101-σε μέγεθος Α4, ενώ τα σχέδια του ακινήτου μόνο θα επιδεικνύονται.

Τις προσφορές μπορεί να παραδώσει, είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, είτε αντιπρόσωπός του, εφοδιασμένος με σχετική εξουσιοδότηση την οποία και θα καταθέσει μαζί, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στη Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης -Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 1ος όροφος, Γραφείο 101, (Τηλ. 210-3202229).

Στις τυχόν προσφορές για εκμετάλλευση των οικοπέδων, δύνανται να περιλαμβάνονται προτεινόμενες λειτουργίες-χρήσεις οι οποίες θα έχουν εξετασθεί ως εμπορικά πρόσφορες ως κάτωθι: 
- για εκμετάλευση των υπόγειων, ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, 
- των ισόγειων, ως χώρων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων 
- και των υπεργείων χώρων άνω του ισογείου, ως χώρων γραφείων για επαγγελματίες ή εταιρείες, ή άλλη χρήση.

Η προτεινόμενη χρήση μπορεί, κατά τη κρίση των ενδιαφερομένων επενδυτών, να λάβει όποια μορφή θέλουν στην ανέγερση κτιρίου, μετά από συνεννόηση με την Τράπεζα, με βασική προαπαίτηση την εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής, κτιριοδομικής και λοπής νομοθεσίας.
Η ανωτέρω περιγραφή είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική για τους ενδιαφερόμενους.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και μη υποβολής τέτοιας αίτησης προς αρμόδιους φορείς, εφόσον πρόκειται περί εταιρίας, όπως επίσης και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της φερεγγυότητας των προσφερόντων.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ως προκαταβολή, εντός το αργότερο δέκα (10) εργασίμων ημερών από της γνωστοποίησης στον υποψήφιο αγοραστή της επιλογής της δικής του προσφοράς, ποσό υπολογιζόμενο ως εύλογο ποσοστό επί του τιμήματος.

Κατά τα λοιπά το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ με τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβίβασης (φόροι, αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα σύνταξης σχετικής πράξης, δηλώσεις και πιστοποιήσεις της εφορίας, κτλ.) θα βαρύνουν τον αγοραστή, το δε συμβόλαιο θα συνταχθεί στην Αθήνα από συμβολαιογράφο της περιφέρειας των Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς που θα υποδείξει η Τράπεζα. Επίσης η Τράπεζα δεν καταβάλλει μεσιτική αμοιβή για τυχόν υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς, είτε από όλους, είτε από συγκεκριμένους υποψηφίους, καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους, είτε να μην πωλήσει το ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές, κηρύσσοντας την όλη διαδικασία άγονη και ασύμφορη και δεν φέρει για το λόγο αυτό καμία ευθύνη.

Οποιαδήποτε ευθύνη (περιλαμβανομένης και της ευθύνης για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ιδιαίτερα του ακινήτου και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις) της Τράπεζας για τις ενέργειες αυτές και γενικά από την ανακοίνωση αυτή σε οποιονδήποτε από αυτούς που θα παρουσιασθούν ως υποψήφιοι αγοραστές αποκλείεται.

Αθήνα 12 Ιουνίου 2013
Από τη Διεύθυνση Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι