EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Φεβρουάριος 2009

19/02/2009 - Δελτία Τύπου

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Έκθεση για διαρθρωτικά θέματα - 2009

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με διαρθρωτικά θέματα (Structural Issues Report) για το 2009, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (μία από τις Επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ). Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές εξελίξεις στη στεγαστική πίστη στη ζώνη του ευρώ την περίοδο 1999-2007 (ενυπόθηκο χρέος, χαρακτηριστικά στεγαστικών δανείων και χρηματοδότηση αυτών, καθώς και διαφορές επιτοκίων). Σε αυτή συγκρίνονται επίσης οι πιο σημαντικές πτυχές της στεγαστικής πίστης στη ζώνη του ευρώ με αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έκθεση θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Απρίλιο του 2009.

Λειτουργικά θέματα

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής

Τον Ιανουάριο του 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμπληρώσει τις τεχνικής φύσεως βελτιώσεις των μέτρων ελέγχου κινδύνων, τις οποίες είχε ανακοινώσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2008, με πρόσθετες προσαρμογές για τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση (asset-backed securities - ABS) και τις μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες. Οι πρόσθετες αυτές προσαρμογές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2009, θα εφαρμοστούν μέσω τροποποιήσεων της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2009/1). Επίσης επεξηγούνται λεπτομερώς σε σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 20 Ιανουαρίου 2009, δηλαδή την ημέρα έκδοσης της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 5 Φεβρουαρίου 2009 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μελέτη για την αγορά χρήματος του ευρώ - 2008

Στις 29 Ιανουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ για το 2008 (Euro Money Market Study 2008). Η μελέτη αυτή βασίζεται σε έρευνες που καλύπτουν το β' τρίμηνο του 2007 και του 2008 και αναλύει τις τάσεις του όγκου των συναλλαγών στην εν λόγω αγορά και τις εξελίξεις που αφορούν την ενοποίηση και την αποτελεσματική λειτουργία της. Η μελέτη, καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2009 στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αύξηση της παροχής ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας διάρκειας μίας εβδομάδας προς τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος

Στις 30 Ιανουαρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση της παροχής ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας προς τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος μέσω πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας διάρκειας μίας εβδομάδας με ανώτατο όριο 25 δισεκ. ευρώ ανά πράξη. Σχετική ανακοίνωση συμπεριλήφθηκε στη συνακόλουθη πράξη της 2ας Φεβρουαρίου 2009.

Παράταση της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ

Στις 2 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, να παρατείνει την προσωρινή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) έως τις 30 Οκτωβρίου 2009. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 3 Φεβρουαρίου 2009.

Ετήσια επισκόπηση των μη ρυθμιζόμενων αγορών

Στις 6 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ετήσια αξιολόγηση των μη ρυθμιζόμενων αγορών. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, η αγορά MTS Slovenia θα προστεθεί στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών για τους σκοπούς διαχείρισης ασφαλειών του Ευρωσυστήματος. Ο ενημερωμένος κατάλογος των μη ρυθμιζόμενων αγορών που θεωρούνται αποδεκτές από την ΕΚΤ διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Δημοσίευση των εθνικών δεικτών για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εθνικών δεικτών για τις μεταφορές πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT) μεμονωμένων χωρών στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, πέραν των δεικτών SCT της ζώνης του ευρώ που διατίθενται ήδη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πολιτική επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών και εναρμονισμένα πρότυπα του Ευρωσυστήματος

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης, το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά το υφιστάμενο σύνολο μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα στον τομέα αυτό, καθώς και της εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την επίβλεψη και των προτύπων επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για τα μέσα πληρωμών. Σχετικό δελτίο Τύπου που παρέχει πιο αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Δημοσίευση ενοποιημένων τραπεζικών στοιχείων

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία, τους ισολογισμούς και τη φερεγγυότητα των τραπεζών της ΕΕ, τα οποία αφορούν την περίοδο έως το Δεκέμβριο του 2007. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία καταρτίζονται από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (μία από τις Επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ), καλύπτουν τα τραπεζικά συστήματα όλων των χωρών της ΕΕ και παρέχουν πληροφορίες για όλους τους ομίλους τραπεζών.

Έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση - 2009

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση για το γεγονός ότι η τρίτη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση θα δημοσιευθεί το Μάρτιο του 2009. Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται η πρόοδος της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και οι συναφείς δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος, καθώς και τρία επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χρηματοπιστωτική ενοποίηση της ζώνης του ευρώ. Επίσης, το 2009 το πεδίο της έκθεσης διευρύνθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει όχι μόνο τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση αλλά και τις χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Η έκθεση θα διατεθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διανομή των εσόδων και την κατανομή των κερδών της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Στις 16 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Βέλγου Υπουργού Οικονομικών, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν τη διανομή των εσόδων της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και την κατανομή των κερδών της στο βελγικό κράτος (CON/2009/4). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο ΔΝΤ από την Oesterreichische Nationalbank

Στις 22 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την καταβολή της προτεινόμενης αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο ΔΝΤ από την Oesterreichische Nationalbank (CON/2009/5). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δανία

Στις 26 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων της Δανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την επέκταση του πλαισίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων καταθετών και εγχειρόγραφων δανειστών και σχετικά με πλαίσιο παροχής κρατικών κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα (CON/2009/6). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Λουξεμβούργου για τη στατιστική

Στις 27 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Banque centrale du Luxembourg, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το ρόλο της Banque centrale du Luxembourg στην κατάρτιση ορισμένων στατιστικών στοιχείων (CON/2009/7). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κέρματα και κανόνες στρογγυλοποίησης της Σουηδίας

Στις 4 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Sveriges Riksbank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την άρση της ιδιότητας νόμιμου χρήματος όσον αφορά το κέρμα της μικρότερης ονομαστικής αξίας και με τροποποιήσεις των κανόνων μετατροπής και στρογγυλοποίησης (CON/2009/8). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ουγγρικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τίτλους

Στις 4 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, του γραφείου συμψηφισμού και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CON/2009/9). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και εποπτείας στη Λεττονία

Στις 4 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και Κεφαλαιαγοράς της Λεττονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων και το ρόλο της εποπτικής αρχής στις διαδικασίες αφερεγγυότητας (CON/2009/10). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που αφορούν εξαγορές τραπεζών στη Λεττονία

Στις 9 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λεττονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αποζημίωση που καταβάλλει το κράτος στο πλαίσιο της εξαγοράς τραπεζών (CON/2009/11). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Κύπρο

Στις 9 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών δανείων και εγγυήσεων σε έκτακτες περιπτώσεις (CON/2009/12). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κριτήρια επιλεξιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας) και με περαιτέρω κανόνες για την υποβολή σχετικών πληροφοριών (CON/2009/13). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος για υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες

Στις 5 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Ευρωσυστήματος σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας το οποίο αφορά τις οκτώ χώρες με την επίσημη ιδιότητα της υποψήφιας ή της δυνάμει υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Αυτό το διετές πρόγραμμα, για το οποίο θα υπάρξει συντονισμός με άλλα θεσμικά όργανα που παρέχουν τεχνική βοήθεια στην περιοχή, θα τεθεί σε λειτουργία από το φθινόπωρο του 2009.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank (ΕΚΤ/2009/3). Η σύσταση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι