EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

24/11/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Καταλληλότητα καλυμμένων ομολογιών με δομή τύπου «conditional pass-through» για αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος CBPP3

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2017/37 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η τροποποίηση αντανακλά την απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2017 να εξαιρέσει από τις αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος CBPP3 τις καλυμμένες ομολογίες που αναφέρονται κοινώς ως καλυμμένες ομολογίες με δομή τύπου «conditional pass-through», εφόσον εκδίδονται από οντότητα που διαθέτει πρώτη καλύτερη αξιολόγηση χαμηλότερη της βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας 3 (Credit Quality Step 3), από την 1 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αντανακλά τους δυνητικά μεγαλύτερους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και σχετίζονται με τη σύνθετη δομή τους, σύμφωνα με την οποία η επέλευση διάφορων προκαθορισμένων γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική παράταση της διάρκειας του ομολόγου ή σε μετατροπή της δομής πληρωμών. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Νοέμβριος 2017

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) του Νοεμβρίου 2017, η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και ευπαθειών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ και παρέχει διεξοδική ανάλυση της ικανότητας αυτού να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η επισκόπηση αναμένεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 29 Νοεμβρίου 2017.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αναθεώρηση του κανονισμού για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών και έκδοση συνοδευτικών νομικών πράξεων

Στις 3 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2017/32 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών, καθώς και τρεις συνοδευτικές νομικές πράξεις, δηλ. την απόφαση ΕΚΤ/2017/33 σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014, τον κανονισμό ΕΚΤ/2017/34 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της EKT για επιβολή κυρώσεων και την απόφαση ΕΚΤ/2017/35 σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών. Στον τροποποιημένο κανονισμό λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια που ελήφθησαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, ορισμένα εκ των οποίων υπογράμμιζαν την ανάγκη για διευκρινίσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει επεξηγηματικό σημείωμα που εκπόνησε η Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ προκειμένου να προαγάγει την ορθή κατανόηση των τροποποιήσεων και του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκαν. Οι νομικές πράξεις και το επεξηγηματικό σημείωμα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Kirsi Ripatti, Ανώτερη Σύμβουλο στην Suomen Pankki – Finlands Bank, μέλος της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς (Market Infrastructure Committee - MIB), στη θέση του κ. Ron Berndsen, με άμεση ισχύ και έως τις 31 Ιανουαρίου 2019. Η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση επίβλεψης του Ευρωσυστήματος - 2016

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση επίβλεψης του Ευρωσυστήματος του 2016 και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση περιγράφει τις δραστηριότητες επίβλεψης που διενέργησε το Ευρωσύστημα από τα μέσα του 2014 έως το τέλος του 2016. Καλύπτει επίσης δραστηριότητες και εξελίξεις στον τομέα της επίβλεψης τους πρώτους μήνες του 2017 και αναφέρεται στις βασικές δραστηριότητες που προβλέπονται σε σχέση με την επίβλεψη υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς και μέσων πληρωμής στο εγγύς μέλλον. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης κάποια άρθρα σχετικά με τις στιγμιαίες πληρωμές, την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων και τις απαιτήσεις βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών όσον αφορά την έγκυρη επαλήθευση της ταυτότητας πελατών και την κοινή και ασφαλή επικοινωνία. Η έκθεση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εποπτεία της εκπαίδευσης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των χρηματοπιστωτικών φορέων

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/43, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σλοβακίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην Κύπρο

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/44, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/46, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αναθεωρήσεις του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/47, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στήριξη οφειλετών στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και την υποστήριξη της εθελούσιας αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα ή περιέχουν ρήτρα ξένου νομίσματος στην Πολωνία

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/48, κατόπιν αιτήματος του πολωνικού Κοινοβουλίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Αναθεώρηση της εντολής της Επιτροπής Επιθεώρησης

Στις 2 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένη εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης. Η αναθεώρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα κάποιες μικρές τροποποιήσεις, οι οποίες αντανακλούν κυρίως εξελίξεις εντός της ΕΚΤ και λαμβάνουν υπόψη βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στις εντολές των επιτροπών επιθεώρησης άλλων συγκρίσιμων οργανισμών. Η αναθεωρημένη εντολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Στις 16 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2017/36 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ τροποποιεί το πλαίσιό της για να ληφθεί υπόψη μια αλλαγή στο διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ISA 700 «Διατύπωση γνώμης και κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις». Με την τροποποιητική απόφαση θα διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της ΕΚΤ για την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συνεχίσει να επιτρέπει στην ΕΚΤ να λαμβάνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την «αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα» στην έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Δημοσίευση νέων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της τακτικής δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων για την αγορά χρήματος του ευρώ με βάση αναλυτικά δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής στατιστικών στοιχείων για τις αγορές χρήματος (Money Market Statistical Reporting - MMSR), σε συμφωνία με το πλαίσιο της ΕΚΤ για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων και τη δημόσια δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά συναλλαγών και το μέσο σταθμικό επιτόκιο στη διάρκεια της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ στο μη εξασφαλισμένο τμήμα της αγοράς καθώς και τα μέσα ημερήσια ποσά στη διάρκεια της περιόδου τήρησης για διάρκειες για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Η πρώτη αυτή δημοσίευση, σκοπός της οποίας είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά και να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς χρήματος, πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2017. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενου πιστωτικού ιδρύματος

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σημασία συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι