EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2006

19/03/2007 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 19 Μαρτίου 2006, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2006.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας, ανήλθαν στη χρήση 2006 σε 244,6 εκατ. ευρώ, έναντι 228,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,10%.

Το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 2,90 ευρώ, έναντι 2,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005 και είναι αυξημένο κατά 20,8%.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 29-12-2006 (€96,85), το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 3%.

Από τα κέρδη της χρήσης 2006 σχηματίστηκε έκτακτο αποθεματικό ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2006

'Εσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (αυξήθηκαν κατά 36% και ανήλθαν σε 830,9 εκατ. ευρώ έναντι 610,8 εκατ. ευρώ το 2005).

Στη διαμόρφωση του παραπάνω αποτελέσματος συνέβαλαν καθοριστικά τα κέρδη από τις χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία ανήλθαν σε 362,2 εκατ. ευρώ έναντι 155,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Από τα κέρδη αυτά, ποσό 204,4 εκατ. ευρώ, προέκυψε από πράξεις swaps, οι οποίες διενεργήθηκαν μετά από σχετική έγκριση της ΕΚΤ προκειμένου να ενισχυθεί η ειδική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2006: 305,6 εκατ. ευρώ, 2005: 311,9 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων της Τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή ήταν απόρροια της αύξησης από την ΕΚΤ του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (αυξήθηκε το 2006 κατά 1,25% και διαμορφώθηκε στο 3,50%), που είχε ως αποτέλεσμα, να αυξηθούν σημαντικά οι χρεωστικοί τόκοι που καταβάλλει η Τράπεζα επί των υποχρεώσεων που της αναλογούν προς το Ευρωσύστημα. Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ και συγκεκριμένα λόγω της μεταφοράς της πλεονάζουσας ρευστότητας των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (λογαριασμός TARGET).

Τα λοιπά έσοδα (προμήθειες, συμμετοχές κ.λπ) ανήλθαν σε 163,1 εκατ. ευρώ έναντι 165,4 εκατ. ευρώ το 2005.

Σημειώνεται ότι, στα έσοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται ποσά που αναλογούν στην Τράπεζα από το μερίδιό της επί του εκδοτικού δικαιώματος και των καθαρών κερδών της ΕΚΤ, η οποία και στη χρήση 2006 παρακράτησε το σύνολο των κερδών της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από το μερίδιό της (8%) επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (εκδοτικό δικαίωμα της ΕΚΤ), προκειμένου να σχηματίσει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού.

'Εξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην των προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, διοικητικές δαπάνες και λοιπά έξοδα, αποσβέσεις) αυξήθηκαν κατά 35,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11% (2006: 358,6 εκατ. ευρώ, 2005: 323,1 εκατ. ευρώ).

Τα λειτουργικά έξοδα επηρεάστηκαν σημαντικά :

- από την αύξηση των αναλώσεων πρώτων υλών από το Ιδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), για την παραγωγή των διαβατηρίων και μεγαλύτερου σε σχέση με το 2005, αριθμού τραπεζογραμματίων (αντίστοιχα αυξήθηκαν και τα έσοδα της Τράπεζας).

- από τα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις λόγω παραιτήσεων (το 2006 συνταξιοδοτήθηκαν 217 υπάλληλοι, έναντι 95 το 2005).

- από τις αυξημένες αποσβέσεις του κόστους εκτύπωσης τραπεζογραμματίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες μόνο για μισθούς αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι συνολικές δαπάνες προσωπικού (μισθοί, λοιπές παροχές, εργοδοτικές εισφορές) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 214,1 εκατ. ευρώ έναντι 200,8 εκατ. ευρώ το 2005. Όπως προαναφέρθηκε, οι δαπάνες για το προσωπικό επιβαρύνθηκαν λόγω του αυξημένου αριθμού υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκε το 2006 (καταβολή αποζημιώσεων, προκαταβολών, κ.λ.π).

Οι συνολικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν στη χρήση 2006, ανήλθαν σε 227,6 εκατ. ευρώ, έναντι 59,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αύξηση οφείλεται στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων (204,4 εκατ. ευρώ το 2006 έναντι 45 εκατ. ευρώ το έτος 2005) για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού. Το ποσό των 204,4 εκατ. ευρώ αφορά κέρδος που προέκυψε από τις χρηματοοικονομικές πράξεις.

Σημαντικότερες εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της Τράπεζας στη χρήση 2006

Τα συνολικά αποθέματα σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών (διαθέσιμα και απαιτήσεις) ανέρχονται στις 31.12.2006 σε 4,6 εκατ. ουγγιές (142,5 τόνοι), ενώ η αξία τους σε ευρώ ανέρχεται σε 2,2 δισεκ. ευρώ από 1,9 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο της τιμής του χρυσού και στην αναβάθμιση σε ράβδους χρυσού διεθνών προδιαγραφών, χρυσών νομισμάτων και ράβδων χρυσού μη διεθνών προδιαγραφών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα, συνολικού ύψους 206 χιλιάδων ουγγιών (6,4 τόνοι).

Πραγματοποιήθηκαν κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων:

- 'Εγινε ανακατάταξη χρεογράφων ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ από την κατηγορία διαχείρισης «εμπορεύσιμο χαρτοφυλάκιο», η αξία του οποίου επηρεάζεται από τη διακύμανση των επιτοκίων, στην κατηγορία «επενδυτικό χαρτοφυλάκιο», το οποίο αποτελεί πάγια επένδυση, με σκοπό να διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του.

- Μετατράπηκε σε ευρώ το ομολογιακό δάνειο με ρήτρα USD, (ανεξόφλητο υπόλοιπο 503,7 εκατ. ευρώ), που είχε χορηγήσει η Τράπεζα στο Ελληνικό Δημόσιο την 31.12.1993, στο πλαίσιο της ρύθμισης των οφειλών του υπολοίπου του λογαριασμού «Συναλλαγματικές διαφορές του Ν.1083/80».

Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας στις 31.12.2006 (εμπορεύσιμο και επενδυτικό), αποτελείται κυρίως από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και χρεόγραφα σε ευρώ κυβερνήσεων χωρών της ζώνης του ευρώ.

Το 2006 παραδόθηκε για χρήση το νέο κτίριο της Τράπεζας στο Χαλάνδρι. Στο κτίριο αυτό εγκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού (Κ.ΕΠ.ΔΙ.Χ).

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι