EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

16/12/2016 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών, των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμοί και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ

Στις 14 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών για περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, του καταλόγου των εκδοτών που ταξινομούνται ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμοί, καθώς και του καταλόγου των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι παραμένουν αμετάβλητοι, ενώ η Cassa Depositi e Prestiti θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αποδεκτών ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης II. Οι κατάλογοι δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα επικαιροποιηθούν αναλόγως την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ζητήματα που σχετίζονται με το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί μηνιαίες αγορές ύψους 80 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP) μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2017 προτίθεται να διαμορφώσει το ύψος των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τροποποιήσεις σε ορισμένες από τις παραμέτρους του APP προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδέχεται μετρητά ως εξασφαλίσεις για τις διευκολύνσεις δανεισμού τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα, με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του πλαισίου δανεισμού τίτλων. Όλες αυτές οι αποφάσεις εξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες σε τρία σχετικά δελτία Τύπου που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι από την 1η Απριλίου 2017 το πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP) θα εφαρμόζεται πλήρως από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και δεν θα στηρίζεται πλέον σε εξωτερικούς διαχειριστές ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δήλωσή του σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές μετά τη συνεδρίαση του Φόρουμ Μακροπροληπτικής Εποπτείας στο οποίο συμμετείχε και το οποίο πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα. Στο Φόρουμ αυτό, το οποίο συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο, μετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η δήλωση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (CCBM) για το 2016

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το επικαιροποιήμενο εγχειρίδιο διαδικασιών για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (Correspondent Central Banking Model - CCBM) και τις επικαιροποιημένες διαδικασίες του CCBM για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος. Ενέκρινε επίσης τις επικαιροποιήσεις των σχετικών εσωτερικών συμφωνιών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ του εγγράφου "CCBM - Procedures for Eurosystem counterparties" και του τεχνικού παραρτήματός του με τίτλο "CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area".

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και την έκδοση οδηγιών προς τους δανειστές όσον αφορά τα κυμαινόμενα επιτόκια

Στις 17 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/54, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας (Oireachtas) και του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας (Taoiseach).

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με σχέδιο νόμου που καταργεί την κρατική εγγύηση σε σχέση με την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα στο Βέλγιο

Στις 17 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/55, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους δείκτες διαθέσιμων στην Ουγγαρία

Στις 18 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/56 κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιστροφή των εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του κεντρικού αρχείου πιστώσεων και του αρχείου τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/57, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταβίβαση στην De Nederlandsche Bank δημόσιων καθηκόντων όσον αφορά τα κέρματα

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/58, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Banka Slovenije

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/59, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Στατιστικά στοιχεία

Εμπιστευτικός χαρακτήρας της συλλογής στατιστικών πληροφοριών - Ετήσια έκθεση του 2015

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης του 2015 για την εμπιστευτικότητα ("2015 Confidentiality Report") η οποία αξιολογεί την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου. Περίληψη της έκθεσης θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/43 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της ΕΚΤ

Στις 16 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Sharon Donnery, υποδιοικητή της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού της ΕΚΤ σε αντικατάσταση του Pentti Hakkarainen, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τριετής επανεξέταση των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της τριετούς επανεξέτασης των καθηκόντων των επιτροπών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανέωσε περαιτέρω ως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 τόσο τη θητεία των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, όσο και τη θητεία των προέδρων τους. Ο κατάλογος των επιτροπών παρέχεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ.

Διορισμός μέλους της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Pentti Hakkarainen, υποδιοικητή της Suomen Pankki – Finlands Bank και Πρόεδρο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Φινλανδίας (Finanssivalvonta), ως εκπρόσωπο της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Ο Pentti Hakkarainen θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 2017. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων σχετικά με μοχλευμένες συναλλαγές

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων σχετικά με μοχλευμένες συναλλαγές. Η περίοδος διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 27 Ιανουαρίου 2017, περιλαμβάνει τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου για τις τράπεζες στις 16 Δεκεμβρίου 2016 και δημόσιας ακρόασης στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Πρόγραμμα Εποπτικής Εξέτασης του 2017 σχετικά με επιτόπιες επιθεωρήσεις και διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων και τροποποιήσεις του προγράμματος του 2016

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση του Προγράμματος Εποπτικής Εξέτασης (Supervisory Examination Programme - SEP) του 2017 σχετικά με επιτόπιες επιθεωρήσεις και διερευνήσεις εποπτικών υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης επανεξέτασης εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM), σύμφωνα με το άρθρο 99 της CRD IV.

Δημοσίευση της περίληψης των εποπτικών προτεραιοτήτων του ΕΕΜ για το 2017

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση της περίληψης των εποπτικών προτεραιοτήτων του ΕΕΜ για το 2017.

Επικαιροποίηση του εγχειριδίου μεθοδολογίας για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση της επικαιροποίησης για το 2016 του εγχειριδίου μεθοδολογίας της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο, που θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, εξετάζει την εισαγωγή των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2.

Σύσταση ΕΚΤ/2016/44 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και επιστολές σχετικά με τις πολιτικές όσον αφορά τις αποδοχές

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου αναφορικά με σύσταση της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2016/44) σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και σε επιστολή προς τους διευθύνοντες συμβούλους (CEO) τραπεζών σχετικά με τις πολιτικές όσον αφορά τις αποδοχές. Η σύσταση και η επιστολή διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι