EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

23/02/2017 - Ομιλίες

                                     Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
                                                              Γιάννη Στουρνάρα 
                                           στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
                                      της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
                                            Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, Αθήνα

Κυρίες και κύριοι,

Η περίοδος που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνάντησή μας, στην περσινή Γενική σας Συνέλευση, ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ έχει πλέον ολοκληρωθεί και ήδη ο κλάδος λειτουργεί σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες της.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, μπορώ να πω ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης κατάφεραν να επιτύχουν καλό βαθμό προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αντανακλώντας την αποτελεσματική, με την καθοδήγηση και του επόπτη, προετοιμασία τους. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι η ασφαλιστική αγορά δεν αντιμετώπισε φοβικά το νέο πλαίσιο, αλλά αναγνώρισε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμβολή του στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς αυτόν τον πυλώνα ασφάλισης, η δραστηριότητα του οποίου σήμερα υπολείπεται άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχουν αλλάξει προς το θετικότερο οι αντιλήψεις για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, και οι επιχειρήσεις σας επενδύουν σημαντικά σε εκσυγχρονισμό συστημάτων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα, η πρόοδος συντελείται σε μία περίοδο που η εγχώρια αλλά και η διεθνής οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες και ποικίλες προκλήσεις. Κάποιες από τις προκλήσεις αυτές έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν και στα σενάρια της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Όπως ήδη γνωρίζετε, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά για την κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, ως επόπτης οφείλω να είμαι συντηρητικός και να εστιάζω στις προκλήσεις και στην αντιμετώπισή τους, παρά στα θετικά αποτελέσματα. Υπό το πρίσμα αυτό, τονίζω ότι η άσκηση επιβεβαίωσε την ευαισθησία του κλάδου στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή διατηρούν επιχειρηματικά πρότυπα βασισμένα στην παροχή μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, και οφείλουμε όλοι να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και εποικοδομητική συνεργασία για να διασφαλίσουμε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν σε βιώσιμη τροχιά. Από πλευράς σας, είναι επιτακτικό να ενσωματώσετε στην φιλοσοφία της επιχείρησής σας, και ειδικότερα στη διαχείριση των κινδύνων της, τη λογική «με τη ματιά στο μέλλον» ως πάγια τακτική, και να λειτουργείτε ως Προμηθείς. Βάσει της λογικής αυτής καλείστε να αξιολογείτε διαρκώς τις παραμέτρους κινδύνου που ενδεχομένως να επηρεάσουν τους ισολογισμούς σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μείνετε στάσιμοι σε όσα έχετε επιτύχει μέχρι στιγμής αλλά να συνεχίσετε να ενισχύετε την εγκυρότητα και την ακρίβεια που παρέχουν οι δομές σας και τα πληροφοριακά σας συστήματα, και φυσικά να δώσετε έμφαση και στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού σας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον, δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών σας.

Από την πλευρά του επόπτη, έχετε διαπιστώσει ότι είμαστε καθημερινά δίπλα σας. Η αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιεί συνεχώς συναντήσεις με στελέχη σας επί στοχευμένων θεματικών ενοτήτων, ενώ συμμετέχει και στα κολλέγια εποπτών, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών σε ένα περιβάλλον έντονης διασυνοριακής δραστηριότητας. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των διαμεσολαβούντων, καθώς ενισχύεται η αξιοπιστία της αγοράς όταν διαθέτει συνεργάτες υψηλών προσόντων που προάγουν τη διαφάνεια των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, και οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις ασφαλιστικές επιλογές τους. Σύντομα εξάλλου θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και η Οδηγία για τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD). Όπως γνωρίζετε, με τη συμμετοχή και στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Η ενίσχυση της διαφάνειας θα συμβάλει θετικά στις προοπτικές του κλάδου, παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβετε, ώστε η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων ως ποσοστό του ΑΕΠ να προσεγγίσει σε βάθος χρόνου τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ύπαρξη προοπτικών ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από τις παρατηρούμενες επενδυτικές κινήσεις, στο πλαίσιο των οποίων εντός του 2016 έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στη μετοχική σύνθεση ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Για να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης απαιτείται φυσικά, πέρα από τις προσπάθειές σας, η δυνατότητα των καταναλωτών να μπορούν να αυξήσουν την κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη αλλά και η θετική προσέγγιση της Πολιτείας στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χαμηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά σε κλάδους μη υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. ασφαλίσεις πυρός, σεισμού, πλημμύρας), καθώς και η αποφυγή ασφάλισης σε κλάδους υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης (αστική ευθύνη οχημάτων), επιφέρουν απτές συνέπειες, τόσο κοινωνικές (κίνδυνος από ανασφάλιστα οχήματα, μη κάλυψη σε περίπτωση επέλευσης φυσικών καταστροφών) όσο και δημοσιονομικές, στον βαθμό που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, στη βάση του συνταξιοδοτικού ζητήματος που έχει διαμορφωθεί, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον δημόσιο πυλώνα ασφάλισης και να ενισχύσει τις συνταξιοδοτικές παροχές των ασφαλισμένων. Πρέπει λοιπόν η Πολιτεία να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα δημιουργίας προϋποθέσεων και κινήτρων που να διευκολύνουν την πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά, και κυρίως πολιτικών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Συνεχίστε να στέκεστε με αίσθημα ευθύνης στο πλευρό των ασφαλισμένων σας. Σε αυτή σας την επιδίωξη, θα έχετε, όπως πάντα, συμπαραστάτη την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι