EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Δεκέμβριος 2012

21/12/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Ενημερωμένη έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης της ΕΚΤ

Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα έκδοση του εγγράφου «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» και εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2012/25 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Αυτή η έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει από την τελευταία ενημέρωσή της τον Σεπτέμβριο του 2011. Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ2012/25 θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2013. Η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή, καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου που παρουσιάζει ειδικότερα τις βασικές τροποποιήσεις, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 28 Νοεμβρίου 2012.

Παράταση των συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων με άλλες κεντρικές τράπεζες

Στις 4 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η ΕΚΤ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Τράπεζα του Καναδά έως την 1η Φεβρουαρίου 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών και 84 ημερών μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

Λεπτομερή στοιχεία για τις πράξεις αναχρηματοδότησης που πρόκειται να διενεργηθούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της έκτης περιόδου τήρησης του 2013 στις 9 Ιουλίου 2013. Η ίδια διαδικασία θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και στις ειδικές πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος διάρκειας ίσης με μία περίοδο τήρησης, καθώς και στις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών που πρόκειται να κατανεμηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 6 Δεκεμβρίου 2012.

Μελέτη σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ - 2012

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ για το 2012 ("Euro Money Market Study 2012"), η οποία εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΕΣΚΤ που λογοδοτεί στη Επιτροπή Δραστηριοτήτων Αγορών. Στη φετινή μελέτη, η οποία βασίζεται σε στοιχεία β΄ τριμήνου για το 2011 και το 2012, παρουσιάζονται ειδικότερα ο σημαντικός αντίκτυπος της κρίσης κρατικού χρέους της ζώνης ευρώ στην αγορά χρήματος του ευρώ, καθώς και οι επιδράσεις των έκτακτων μέτρων πολιτικής που έλαβε το Ευρωσύστημα με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς σε ένα περιβάλλον στο οποίο η αγορά χρήματος του ευρώ παραμένει κατακερματισμένη. Η μελέτη, καθώς και αναλυτικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Δεκεμβρίου 2012.

Καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/32 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με την απόφαση ΕΚΤ/2012/32 αναστέλλεται η εφαρμογή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας ασφαλειών για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος στην περίπτωση εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας τα οποία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας, επανακτούν την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, εφόσον υπόκεινται σε συγκεκριμένες περικοπές αποτίμησης. Η εν λόγω απόφαση, καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2012 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αποδοχή του συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Banka Slovenije για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Banka Slovenije προς χρήση στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework - ECAF). Ο πλήρης κατάλογος των συστημάτων που γίνονται αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς του ECAF είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Καταλληλότητα ασφαλειών εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/34 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα ασφαλειών. Η απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013, παρέχει τη νομική βάση για την αναστολή ορισμένων διατάξεων της Γενικής Τεκμηρίωσης και τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα ως ασφαλειών ορισμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι εκφρασμένα σε λίρες Αγγλίας, γιεν Ιαπωνίας ή δολάρια ΗΠΑ. Η εν λόγω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Αναθεώρηση της κατευθυντήριας γραμμής για το TARGET2

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Σύμβουλο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (αναδιατύπωση). Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία αναδιατυπώθηκε για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, ενσωματώνει στοιχεία τα οποία προηγουμένως προορίζονταν για εσωτερική χρήση του Ευρωσυστήματος και προσθέτει ορισμένους ορισμούς και διατάξεις που αφορούν μεταξύ άλλων το νέο σύστημα τιμολόγησης του TARGET2, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αναστολή ή την άρση της πρόσβασης σε πράξεις νομισματικής πολιτικής και τις συνέπειες της εν λόγω αναστολής ή άρσης. Η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Δεκέμβριος 2012

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ("Financial Stability Review – December 2012"), η οποία παρέχει μια περιεκτική αξιολόγηση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε δυσμενείς εξελίξεις και εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών που απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εν λόγω επισκόπηση, καθώς και αναλυτικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γερμανικές καλυμμένες ομολογίες (Pfandbriefe)

Στις 23 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/92, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φόρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού μίας τράπεζας στη Σλοβενία

Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/93, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του ουγγρικού νόμου περί φόρου επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/94, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με διάφορα σχέδια κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλει στην Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών για να εκδοθούν ως κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Στις 27 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/95, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)

Στις 27 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/96, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Στις 27 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/97, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παράταση της εγγύησης του ιρλανδικού κράτους όσον αφορά επιλέξιμες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 29 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/98, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας για την ίδρυση πλαισίου για την αναδιοργάνωση και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Στις 29 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/99, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA στο Βέλγιο

Στις 30 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/100, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον νόμο περί τραπεζών στη Σλοβενία

Στις 7 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/101, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ορισμένες προϋποθέσεις κατά τη χορήγηση δανείων στη Ρουμανία

Στις 7 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/102, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των βασικών εγγράφων πληροφόρησης για επενδυτικά προϊόντα

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/103, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η γνώμη αυτή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με χρηματοοικονομική νομοθεσία στη Δανία

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/104, κατόπιν αιτήματος της Εποπτικής Αρχής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Δανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στη Λιθουανία

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/105, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την τραπεζική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Γαλλία

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/106, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με συναλλαγές υψηλής συχνότητας στη Γερμανία

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/107, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ισπανία

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/108, κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Οικονομίας και Στήριξης των Επιχειρήσεων της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της Banca Monte dei Paschi di Siena

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/109, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Στατιστικά στοιχεία

Απόφαση όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία επενδυτικών οργανισμών

Στις 7 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/28 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2009/4 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που μπορούν να παραχωρούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών. Με την εν λόγω τροποποιητική νομική πράξη γίνεται ενημέρωση ορισμένων αναφορών στην εθνική νομοθεσία ενώ παραμένουν αμετάβλητες οι κατηγορίες επενδυτικών οργανισμών. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση κατά ένα έτος του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας, το οποίο είχε αρχικά εγκριθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Το εν λόγω πρόγραμμα θα διαρκέσει πλέον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Εταιρική διακυβέρνηση

Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Christian Noyer, Διοικητή της Banque de France, ως μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ. Ο διορισμός αυτός ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου 2012 για τρία έτη.

Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Christine Graeff, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Γλωσσικών Υπηρεσιών της ΕΚΤ, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Επικοινωνίας Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Ο διορισμός αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η θητεία της κας Graeff ως προέδρου της εν λόγω επιτροπής θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2013 ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2010.

Νομικές πράξεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/29 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και την απόφαση ΕΚΤ2012/30 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/29 περιέχει τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν την ενσωμάτωση σύστασης σχετικά με την ικανότητα των ΕθνΚΤ να δημιουργούν γενικές προβλέψεις έναντι κινδύνων, καθώς και την εναρμόνιση του τρόπου εμφάνισης των πράξεων έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα οι οποίες θα καταγράφονται πλέον στο στοιχείο 6 του ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ». Η απόφαση ΕΚΤ/2012/30 περιέχει τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν τον χειρισμό γεγονότων που επέρχονται μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού στους ετήσιους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής της ημερομηνίας έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της ΕΚΤ.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης την απόφαση ΕΚΤ/2012/33 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/24 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ευθυγραμμίζονται οι ημερομηνίες για την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ με τις ημερομηνίες για τη διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων. Και οι τρεις νομικές πράξεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2013

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος για το 2013.

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων του Ευρωσυστήματος

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Yves Mersch, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στη θέση του προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων του Ευρωσυστήματος. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2013

Στις 29 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/26 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2013. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι