EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Μάρτιος 2010

19/03/2010 - Δελτία Τύπου

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση κεντρικών τραπεζών προς την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 18 Μαρτίου 2010, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της Συνθήκης και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2009. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό θα είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2009, η οποία θα δημοσιευθεί στις 19 Απριλίου 2010.

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Έκθεση για διαρθρωτικά θέματα - 2010

Στις 18 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με διαρθρωτικά θέματα (Structural Issues Report) για το 2010, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (μία από τις Επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ). Η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τις αγορές ενέργειας στη ζώνη του ευρώ, καθώς και τις επιδράσεις που ασκούν οι μεταβολές των τιμών της ενέργειας στη μακροοικονομία από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής. Η έκθεση αυτή θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στη σειρά "Occasional Papers Series".

Εξωτερική επικοινωνία


Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων από την Ελληνική Κυβέρνηση

Στις 3 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης τα οποία είχε ανακοινώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα η Ελληνική Κυβέρνηση.
Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2009
Στις 18 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2009 η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα διατεθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις 19 Απριλίου 2010.

Λειτουργικά θέματα

Πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος με διακανονισμό έως και το τρίτο τρίμηνο του 2010


Στις 4 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια σειρά αποφάσεων σχετικά με τη συνεχιζόμενη απόσυρση των μη συμβατικών λειτουργικών μέτρων της ΕΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες δημοπρασίας για τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος έως και τις 12 Οκτωβρίου 2010, διατέθηκαν σε σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.
Δανεισμός τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (Covered Bonds Purchase Programme - CBPP)
Στις 4 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Ευρωσύστημα θα διαθέσει προς δανεισμό το χαρτοφυλάκιό του το οποίο περιέχει καλυμμένες ομολογίες που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του CBPP. Η δραστηριότητα αυτή, η οποία ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2010 και ανακοινώθηκε στη μηνιαία έκθεση για το CBPP, πραγματοποιείται από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος προαιρετικά μέσω διευκολύνσεων δανεισμού τίτλων οι οποίες παρέχονται από κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή μέσω συμφωνιών επαναγοράς με αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους.
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
Στις 4 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2010/1). Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία άρχισε να ισχύει από 1ης Μαρτίου 2010, τροποποιεί τις απαιτήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της καταλληλότητας τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση που χρησιμοποιούνται στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Συνάδει επίσης με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμόσει τον κανόνα της δεύτερης καλύτερης αξιολόγησης για τους εν λόγω τίτλους και να απαιτεί τουλάχιστον δύο πιστοληπτικές διαβαθμίσεις για τους νέους τίτλους που έχουν εκδοθεί από 1ης Μαρτίου 2010 και για όλους τους τίτλους από το Μάρτιο του 2011 και μετά. Η κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαρτίου 2010 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Διακυβέρνηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA)

Στις 15 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση του Συμβουλίου SEPA, ως κοινή πρωτοβουλία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο θα συμμετέχουν τελικοί χρήστες μέσων SEPA. Και τα δύο θεσμικά όργανα θα προεδρεύουν από κοινού σε αυτό το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών, σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την υλοποίηση μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή συμμετοχή όλων των μερών και επιτυγχάνοντας συναίνεση για τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του SEPA. Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου SEPA προγραμματίζεται να λάβει χώρα στα μέσα του 2010.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/16).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ανεξάρτητης στατιστικής αρχής

Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/17).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Eesti Pank και του καταστατικού αυτής

Στις 5 Μαρτίου 2010, κατόπιν αιτήματος της Eesti Pank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/20).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του ελληνικού νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

Στις 8 Μαρτίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/21).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο καταπιστευτικό ταμείο του ΔΝΤ για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη

Στις 12 Μαρτίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/22).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις εξουσίες των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών

Στις 18 Μαρτίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/23). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2009

Στις 4 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2009. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με την έκθεση διαχείρισης για το 2009 θα δημοσιευθούν στην Ετήσια Έκθεση της ΕΤΚ για το 2009 στις 19 Απριλίου 2010.

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του αντιπροέδρου της EKT

Στις 4 Μαρτίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/19).

Πρόεδρος της Επιτροπής Στατιστικής

Στις 4 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Aurel Schubert, ο οποίος επί του παρόντος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Στατιστικής της Oesterreichische Nationalbank και πρόκειται να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στατιστικής της ΕΚΤ την 1η Ιουνίου 2010, ως πρόεδρο της Επιτροπής Στατιστικής. Η απόφαση αυτή έχει άμεση ισχύ και η θητεία του κ. Schubert θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010, ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2007 για τριετή περίοδο.

 

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι