EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Δεκέμβριος 2011

22/12/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Συντονισμένη δράση κεντρικών τραπεζών για την αντιμετώπιση πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές χρήματος

Στις 30 Νοεμβρίου 2011 η ΕΚΤ, η Bank of Canada, η Bank of England, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσαν από κοινού την ανάληψη συντονισμένων δράσεων προκειμένου να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους για παροχή ρευστότητας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σε συνεργασία με άλλες κεντρικές τράπεζες τη δημιουργία ενός προσωρινού δικτύου πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) με τις κεντρικές τράπεζες-εταίρους, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2013. Σκοπός αυτού του δικτύου είναι να επιτρέψει την παροχή ρευστότητας σε μη εθνικό νόμισμα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, επιπλέον των υφιστάμενων πράξεων σε δολάρια ΗΠΑ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διενεργεί τακτικά τις υφιστάμενες πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ με χαμηλότερη τιμή και να μειώσει το αρχικό περιθώριο για τις πράξεις σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας τριών μηνών, θεσπίζοντας παράλληλα μηχανισμό κάλυψης των διαφορών αποτίμησης σε εβδομαδιαία βάση. Σχετικό δελτίο Τύπου και περισσότερες πληροφορίες λειτουργικού χαρακτήρα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μέτρα για τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων και της αγοράς χρήματος

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσθετα μέτρα ενισχυμένης πιστωτικής στήριξης, με σκοπό να στηρίξει τις τραπεζικές χορηγήσεις και τη ρευστότητα στην αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής: i) να διενεργήσει δύο πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας 36 μηνών και με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής έπειτα από ένα έτος· ii) να διακόψει προς το παρόν τις πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας που διενεργούνται την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου τήρησης· iii) να μειώσει τον συντελεστή ελάχιστων αποθεματικών από 2% σε 1%, με ισχύ από την περίοδο τήρησης η οποία ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου 2012· και iv) να αυξήσει τη διαθεσιμότητα ασφαλειών. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τις σχετικές νομικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, και συγκεκριμένα απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2011/25), και κανονισμό της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2011/26). Περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα μέτρα παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οι δύο νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων στη ζώνη του ευρώ

Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση νέων άμεσων και έμμεσων ζεύξεων που είναι αποδεκτές προς χρήση για την παροχή ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Το σχετικό δελτίο Τύπου και ο ενημερωμένος κατάλογος όλων των αποδεκτών άμεσων και έμμεσων ζεύξεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών στην Ιταλία

Στις 18 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/94), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιάρθρωση κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος στην Πορτογαλία

Στις 22 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/95), κατόπιν αιτήματος του υπουργού Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημοσιονομική ευθύνη στη Σλοβακία

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/96), κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εκπροσώπηση της Εσθονίας και την καταβολή μεριδίων συμμετοχής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/97), κατόπιν αιτήματος του Εσθονικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τη χρηματοδότηση του κεντρικού μητρώου αριθμών τραπεζικών λογαριασμών στο Βέλγιο

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/98), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αναθεωρημένες τροποποιήσεις των κανόνων περί διανομής κερδών της Lietuvos Bankas

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/99), κατόπιν αιτήματος της Lietuvos Bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθεσία που διέπει τις αγορές κινητών αξιών στη Φινλανδία

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/101), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ρουμανίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/102), κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση και χρηματοδότηση ταμείου εξυγίανσης και με την τροποποιημένη μέθοδο υπολογισμού των εισφορών στο ταμείο εγγύησης καταθέσεων στο Βέλγιο

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/103), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank

Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/104), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο της γνησιότητας και την επεξεργασία των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία και με την επιβολή διοικητικών μέτρων και ποινών στη Μάλτα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/105), κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανεξαρτησία της Magyar Nemzeti Bank

Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/106), η οποία, μαζί το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του ελληνικού πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/107), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας. Η γνώμη αυτή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποίηση νομικών πράξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή (ΕΚΤ/2011/23) και σύσταση (ΕΚΤ/2011/24) σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα. Η αναδιατύπωση της κατευθυντήριας γραμμής ενσωματώνει μεταβολές στα σχετικά διεθνή στατιστικά πρότυπα, ενώ η σύσταση απευθύνεται στην Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Ιρλανδίας και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Μάλτας, που καταρτίζουν στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης σε αυτά τα κράτη μέλη. Και οι δύο αυτές νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/100), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (IRC)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Wolfgang Duchatczek, υποδιοικητή της Oesterreichische Nationalbank, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Η απόφαση αυτή έχει άμεση ισχύ. Η θητεία του στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2013, ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2010 για τρία έτη.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank (ΕΚΤ/2011/22). Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2012

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της EPCO για το 2012.

Πρόσκληση προς την Hrvatska narodna banka (Εθνική Τράπεζα της Κροατίας) για τη συμμετοχή της με την ιδιότητα του παρατηρητή στο Γενικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του ΕΣΚΤ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες της Hrvatska narodna banka να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή σε όλες τις επιτροπές του ΕΣΚΤ όταν αυτές συνέρχονται σε επίπεδο ΕΣΚΤ. Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τον διοικητή της Hrvatska narodna banka ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις του. Οι αποφάσεις αυτές, που είναι σύμφωνες με την πρακτική η οποία τηρήθηκε για τις κεντρικές τράπεζες των δέκα υπό ένταξη χωρών το 2003, καθώς και για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2005, λαμβάνονται σε συνέχεια της υπογραφής από την Κροατία της Συνθήκης Προσχώρησης στις 9 Δεκεμβρίου 2011.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ΕΣΚΤ

Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2011/27). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων / Τραπεζογραμμάτια

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2012

Στις 1 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2011/21 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2012. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι